Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Tělesná výchova - Základy společenských věd

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Garant specializace
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Základy společenských věd

Studijní program v kostce

Cílem studijního programu Učitelství pro střední školy je připravit kvalifikované učitele pro výuku na středních školách. Absolvent tohoto programu je rovněž způsobilý k výkonu profese učitele také pro druhý stupeň základních škol. Koncepce je jednotná napříč třemi fakultami připravujícími učitele středních škol - Pedagogickou, Filozofickou a Přírodovědeckou. V rámci studijního programu si student k Základům společenských věd volí ještě další specializaci.

Těžiště studia je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován profesním praxím. Zároveň se prohlubuje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu.

Co od vás očekáváme?

U přijímaných studentů se očekávají znalosti, dovednosti a způsobilosti z bakalářského studia Základů společenských věd, kde získají základní orientaci v dějinách filozofie a v jednotlivých společenskovědních disciplínách.

Navazující studium poskytne studentům zejména příležitost:

 • k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti obecně-didaktické, oborově-didaktické a psychodidaktické;
 • k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční;
 • k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti pedagogického managementu a legislativy;
 • k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací;
 • k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti aprobačních oborů;
 • k rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání;
 • k dalšímu rozvoji schopnosti studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí.

Co se naučíte?

Absolventi studia budou mít znalosti a dovednosti:

 1. v oblasti didaktické a psychodidaktické:
  • současných teorií vzdělávání a teorií kurikula;
  • základních didaktických kategorií: zejména cílů výuky, metod výuky a metod hodnocení, organizačních forem, učebních úloh;
  • podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;
  • zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce;
  • profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;
  • základních kurikulárních dokumentů;
  • principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;
  • procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;
 2. v oblasti oborově-didaktické:
  • současného stavu oborově-didaktické teorie a praxe;
  • základní odborné literatury;
  • aktuální učebnicové produkce a dostupných oborových edukačních materiálů a médií;
 3. v oblasti diagnostické a intervenční:
  • projevů vzdělávacích potřeb studenta, včetně studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;
  • podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení;
  • preventivních strategií sociálního vyloučení;
  • základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;
 4. v oblasti oborové:
  • zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;
  • hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu;
  • oborové domácí i zahraniční odborné literatury.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího učitelského studijního programu Základy společenských věd jsou aktivními, motivovanými učiteli s velmi dobrými komunikačními schopnostmi a pedagogickými dovednostmi. Nejčastěji se uplatňují v souladu se zaměřením studijního programu na různých typech státních či soukromých škol.

Mohou však působit také v kulturních institucích, nakladatelstvích, muzeích, galeriích apod. Uplatnit se mohou vedle toho v oblasti médií, PR a reklamy a samozřejmě ve vědeckých ústavech, zejména humanitních a společenskovědních. V přírodovědných vědeckých ústavech, technických oblastech či dokonce v průmyslové oblasti se naše absolventky a absolventi uplatňují jako potřebný humanizující a etizující činitel. V neposlední řadě mohou působit ve veřejné správě či nevládních organizacích.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel Základů společenských věd na SŠ a druhém stupni ZŠ
 • pracovník/pracovnice kulturních institucí, nakladatelství, muzeí, galerií
 • novinář/ka, publicita/ka, redaktor/ka, tiskový/á mluvčí, copywriter
 • vědecký/a asistent/ka
 • manažer/ka projektů
 • HR specialista/ka
 • vyjednavač/ka, mediátora/ka konfliktů
 • podnikový ombudsmana/ombudsmanka
 • etický auditor/ka
 • referent/ka

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Ne.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. Uchazeč si vylosuje dva pojmy z oblasti společenských věd, o nichž po krátké přípravě promluví. Pohovor prověří znalost základních pojmů a problémů z oblasti společenských věd, schopnost vést dialog a argumentovat na odborné úrovni, zájem o obor, případně o specifickou oblast společenskovědní problematiky.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Za každý vylosovaný pojem je možné získat až 50 bodů, tzn. celkem 100 bodů. Hodnotí se přehled v problematice, argumentační schopnosti, faktografické znalosti a koncepčnost odpovědí. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Petr Hromek
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.