Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě, prostorové a fotografické tvorbě a umělecké práci s novými médii, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a stát se kvalifikovaným učitelem výtvarné výchovy na střední a základní umělecké škole?

Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou; důraz je kladen na pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky a praxi. Kromě dějin moderního výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se dále seznámíte především s problematikou nových médií v umění a získáte základní znalosti galerijní edukace.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých školách. Jsou profesně způsobilí pracovat jako odborní lektoři v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarně tvůrčími dílnami.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Výtvarná výchova

Výtvarnou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako asistenti pedagogů nebo učitelé výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ či ZUŠ.

Co od vás očekáváme?

Absolvované bakalářské studium výtvarného zaměření. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje míru připravenosti a zájmu o výtvarné umění a výtvarnou kulturu; součástí pohovoru jsou otázky z teorie a dějin výtvarného umění na úrovni znalostí požadovaných Státní závěrečnou zkouškou bakalářského studia.

Co se naučíte?

Jak odpovědně učit výtvarnou výchovu na středních a základních uměleckých školách.
Používat pokročilé výrazové prostředky výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, intermédia, digitální média).
Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od impresionismu po počátek 21. století.
Principům vizuální komunikace a jejich využívání ve výuce i každodenním životě.
Pracovat s dětmi nebo studenty v muzeu či galerii, vytvořit animační program.
Samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře.
Jak připravit autorskou výstavu a presentovat výtvarnou tvorbu dalších umělců.
Samostatně a odpovědně řešit komunikační problémy, včetně problémů ve vizuální komunikaci.

Kde a jak se uplatníte?

Jako učitelé výtvarné výchovy na středních a základních uměleckých školách. Pracovat můžete také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž může ve vědeckovýzkumných organizacích. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Ve studiu můžete dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel výtvarné výchovy na střední a základní umělecké škole. Odborný lektor v galerii nebo muzeu.
Lektor v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.
Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích, např. galeriích či muzeích.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška má dvě části

Test znalostí z oboru

Požadováno je vzdělání alespoň bakalářského studijního programu s výtvarným zaměřením nebo jiné specializačně příbuzné studium. Pokud uchazeč uvedené vzdělání nesplňuje je pozván k přijímací zkoušce, která ověří znalosti z příslušné aprobace. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Uchazeč splnění podmínky příbuznosti zjistí v elektronické přihlášce ke studiu podle bodů za zkoušku, a to nejpozději do konce dubna. Nula bodů znamená, že vzdělání ještě nebylo posouzeno. Jeden bod znamená, že předchozí vzdělání bylo posouzeno jako nepříbuzné. Uchazeč se musí zúčastnit testu znalostí z oboru a v systému mu bude zobrazen termín zkoušky. Po vykonání zkoušky budou doplněny skutečně získané body ze zkoušky. U vzdělání, které je posouzeno jako příbuzné, obdrží uchazeč sto bodů a neuvidí termín zkoušky.

Motivační pohovor k učitelství

Motivační pohovor nelze prominout a musejí jej vykonat všichni uchazeči.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test znalostí z oboru

 • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů)
 • Test z dějin umění v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání realizovaného na PdF OU - (max. 50 bodů)

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Motivační pohovor k učitelství

Přijímací pohovor s využitím portfolia

Obsah:

 1. Osobní vize a očekávání spojené se studiem učitelství a vlastní zkušenost s edukačními aktivitami: max. 40 bodů, min. 20 bodů.
 2. Pedagogicko-psychologická připravenost ke studiu prostřednictvím řešení modelových pedagogických situací a jejich kvalifikovaného odůvodnění (v rozsahu studia pedagogicko-psychologického základu bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.): max. 20 bodů, min. 10 bodů.
 3. Orientace uchazeče v oborovém základu obou aprobací (specializaci) v rozsahu studia předmětů bakalářských programů zaměřených na vzdělávání
  1. oborový základ 1: max. 20 bodů, min. 10 bodů,
  2. oborový základ 2: max. 20 bodů, min. 10 bodů.

Minimum bodů pro vyhovění z pohovoru: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.