Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informatika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Tělesná výchova

Studijní program v kostce

Pokud je mezi vámi někdo, kdo je rád mezi lidmi, má rád pohyb a dokáže si představit, že by v pozitivním slova smyslu ovlivňoval mladé lidi. Neváhejte a pojďte studovat navazující magisterský studijní program Učitelství tělesné výchovy. V rámci bakalářského studijního programu Ostravské univerzity Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo v rámci podobně zaměřeného studijního programu na některé z univerzit jste se seznámili s mnoha vědomostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tělesné výchovy a pohybové aktivity. Navazující magisterský studijní program navazuje na studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a  je zaměřen na to, vám studentům ukázat, jak je možné přistupovat k výuce tělesné výchovy v současné době v duchu naplňování specifických cílů: harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity, budovat u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě, seznamovat dětí a mládež se širokým spektrem sportovních disciplín.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme kladný vztah k pohybové aktivitě a sportu, chuť pracovat s dětmi a mládeži, schopnost pracovat s literaturou včetně zahraniční. Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace) podle studijního plánu se zaměřením na vzdělávání (tj. součástí studijního plánu byla povinná pedagogicko-psychologická složka studia) nebo úspěšné absolvování bakalářského studijního programu (zahrnující dvě aprobace), jehož součástí nebyl studijní plán se zaměřením na vzdělávání, ale získali jste v rámci bc. studia minimálně 20 kreditů z pedagogicko-psychologických disciplín (rozsah disciplín je obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bc. studiu na Ostravské univerzitě) nebo úspěšné absolvovaní bakalářského studia, které nebylo zaměřeno na vzdělávání. V tomto případě ještě k přijímací zkoušce ze dvou aprobačních složek přibude přijímací zkouška z pedagogicko-psychologické složky v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání.

Co se naučíte?

Získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu (Antropomotorika, Biomechanika pohybu člověka, Fyziologie, Řízení pohybu a motorické učení, Etika v kinantropologii).

Získáte znalosti z Didaktiky tělesné výchovy v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte praktické didaktické dovednosti v klíčových oblastech tělesné výchovy (plavání, gymnastika, atletika, sportovní hry, zimní sporty).

Získáte dovednosti v odborné činnosti při realizaci závěrečné práce.

Kde a jak se uplatníte?

Naši absolventi jsou uplatnitelní jako kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy na středních školách a všude tam, kde je vyžadováno magisterské vzdělání v oblasti tělesné výchovy.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel tělesné výchovy na střední škole

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,09 MB

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, které tvoří východisko pro studium učitelství tělesné výchovy.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Doporučená literatura k přípravě na státní bakalářskou zkoušku z programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.