OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika Centra jazykové přípravy

Centrum jazykové přípravy zajišťuje přípravu studentů pro výuku anglického jazyka v magisterském oboru Učitelství 1. stupně ZŠ. V současné době jsou studenti nestrukturovaného magisterského studijního programu Učitelství 1. stupně ZŠ v prezenční i kombinované formě připravováni na roli plně kvalifikovaných učitelů AJ, a to v předmětech jazykových, foneticko-fonologických a didaktických.

Další oblastí činnosti CJP je celoživotní vzdělávání učitelů na 1. st. ZŠ.

Vedle specializace na přípravu budoucích i praktikujících učitelů AJ se CJP podílí od svého založení na výuce anglického a německého jazyka pro většinu studijních oborů Pedagogické fakulty OU. Od roku 2011 CJP nabízí výuku španělského jazyka a od roku 2015 také výuku jazyka francouzského. V současnosti je tedy výuka cizích jazyků nedílnou součástí akreditací většiny oborů na OU. V rámci tzv. lektorských jazyků se soustřeďuje naše pracoviště na inovaci stávajících kurzů ve smyslu rozvíjení akademických dovedností a prohlubování všeobecné i odborné komunikace v příslušném jazyce. Velký důraz je kladen na práci s odborným cizojazyčným textem.

CJP nabízí též předměty vyučované v jazyce anglickém, německém a španělském, které jsou hojně navštěvovány studenty programu Erasmus a slouží tak jako multikulturní platforma pro zajímavé diskuse na aktuální témata.

Od akademického roku 2013/2014 CJP realizuje též jazykovou a didaktickou přípravu učitelů MŠ pro výuku AJ.

V současné době je hlavním výzkumným zaměřením Centra inovace učitelské přípravy pro primární vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků napříč předměty primárního kurikula, tj. využití CLILu (Content and Language Integrated Learning), a problematika integrace dětí se specifickými potřebami do výuky cizích jazyků.

V rámci celoživotního vzdělávání se CJP od r. 2012 úspěšně podílí na aktivitách Univerzity 3. věku.

V neposlední řadě je Centrum jazykové přípravy, které sídlí v centru města Ostravy, místem setkávání učitelů cizích jazyků našeho regionu při seminářích a konferencích, které organizuje například ve spolupráci s Britským centrem Knihovny města Ostravy, vydavatelstvími Oxford University Press a Hueber.

facebook
rss
social hub