Učitel jako sociální opora

„Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?“, to je název konference, která proběhla 19. června 2024 na Pedagogické fakultě MUNI v Brně, doktorka Hana Kubíčková zde představila svůj projekt „Učitel jako sociální opora“.

Konference nabídla prostor všem vzdělavatelům budoucích učitelů, aby sdíleli svoji praxi, diskutovali o podobách přípravy učitelů a vzájemně se obohacovali o svoje know how. Konference poskytla příležitost seznámit se s velmi zajímavými inovativními postupy, které v současné době probíhají na pedagogických fakultách a byly zapojeny do programu Otevřená výzva.

Popis projektu „Učitel jako sociální opora“

Cílem projektu bylo inovovat předmět "Náročné situace ve škole", který je realizován ve studijních programech učitelství pro základní a střední školy. Záměr inovace předmětu vycházel obecně z potřeb a nároků neustále se měnící společnosti. Nicméně hlavním hnacím motorem k jeho realizaci byla skutečnost, že pokud se dítě ocitne v náročné životní situaci, je to právě učitel, který mu může pomoci se v ní zorientovat a poskytnout mu oporu. Vzhledem k tomu chceme u budoucích učitelů dosáhnout hlubšího poznání a porozumění specifickým podmínkám a situacím žáků a rozvinout jejich profesní kompetence v takové míře, aby byli schopni k individuálním zkušenostem každého dítěte v rámci edukace adekvátně přistupovat.

V rámci změn se jsme se zaměřili jednak na úpravu a specifikaci jednotlivých témat, zpracování aktuálních teoretických východisek a výzkumných poznatků a vytvoření cílených vyučovacích i hodnotících metod, které odpovídají zážitkovým formám učení. Prostřednictvím navrhovaných moderních a netradičních forem výuky jsme u budoucích učitelů chtěli rozvinout osobnostní, diagnostické a intervenční kompetence. Dále jsme nabízeli konkrétní strategie a techniky, které vedou nejen k řešení problémů, ale rovněž mají potenciál osobnostního rozvoje. Jako vzdělavatelé budoucích pedagogů jsme se tedy pokusili otevřít cestu k porozumění sobě samému na cestě k dítěti/žákovi, kterému bude učitel facilitátorem v procesu jeho učení.


Učitel jako sociální opora
Učitel jako sociální opora

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2024