Stop History

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


[English version below]
[Wersja polska poniżej]


Stop History je výstavní projekt, který se měl původně jmenovat zcela jinak. Jeho obsahové zaměření nemělo mít nic společného s aktuálním brutálním vojenským útokem na Ukrajině. Konglomerát nenávisti, lží a vražd je smutnou každodenností posledních několika měsíců v Evropě. To, co mělo být tolikrát navždy uzamčeno v nedobytných schránách historie, vyhřezlo nečekaně na povrch..., stejně jako kdykoliv dříve.

Současnost, zoufale se zalykající bezmocným hněvem..., podobně oněmělá, zírá, jak se vše opakuje. ...avšak je zde jeden drobný detail, nukleární hantýrka výhrůžek.

Ti z nás, kteří prožili nějaký čas v době studené války, či se o ni zajímají, dobře ví, že říše temna disponující vojenským arsenálem umožňujícím zničení života na Zemi se ani v nejvypjatějších okamžicích konfrontace neuchylovala k verbálním výhrůžkám globální apokalypsou jako je tomu dnes...

Měli jsme, máme a doufám, že i nadále budeme moci mít... strach... Abychom mohli být...

...mající však současnost podobně jasně a pevně ve svých rukou jako Davidové Kijeva, Mariupolu, Chersonu...

...vážnost a naléhavost aktuální válečné situace kousek od našich hranic, zatlačující veškeré kurátorské záměry za horizont relevantních programových řešení a transformující je v návrat k věcem základním...

Toto řešení ignorující apelativní tóny agresivní destrukce, iracionality a zločinného vraždění, toto ticho pohlcující nebezpečně blízkou vřavu, toto vyškrtnutí vizuálního kódu války..., je vyhlášením války válce..., je pro tuto chvíli takovým kurátorským přístupem, který klade důraz na esenciální fundament dialogu umělce a diváka, respektive posluchače, na tradiční myšlení světa v co nejkomplexnějších kontextech.

Myšlenkový oblouk výstavního konceptu je nepochybně také výsledkem společně odžitých běžných a obyčejných dní nedávných mírových okamžiků tvorby a její prezentace..., elementárně se zhmotňujících v přípravě letošního ročníku jako intermediální vizuální gesto, jehož významové jádro rezonuje ve standardním profesním rámci.*

Kurátoři: Tomáš Koudela, Piotr Ambroziak

Ředitel festivalu: Piotr Ambroziak

Výstavní producent: Tereza Čapandová

Seznam účastníků ve Varšavě off ART 2022: Piotr Ambroziak, Boguslaw Bachorczyk, Torsten Batzk, Petronela Bencová, Milan Cieslar, Predrag Pedja Djaković, Nadine Fecht, Oskar Felber, Jakub Guziur, Pavel Forman, Jana Francová, Viktor Frešo, Michael Gifford, Andreas Guskos, Ašot Haasia, MK Kaehne, Lia Karl, Łukasz Kliś, Michal Konvička, Tomáš Koudela, Marek Kvetan, Martin Lukáč, Arkadiusz Marcinkowski, Tomasz Misiak, Adam Nowaczyk, Przemysław Obarski, Marcin Olejniczak, Lucie Rosická, Tereza Samková, Marek Schovánek, Elena Steiner, Adéla Suchánková, Ivo Sumec, Iveta Šafránková, Tomasz Tobolewski, Daniel Tomášek, Dan Trantina, Monika Urbanová, Petr Váša, Łukasz Zbroja

Výstava: Koneser Praga Center - Workshop 885 m2

Vernisáž: 28. září v 19.00

Představení koncert: 29. září v 19.00
Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak - Breaking the Waves

Poznámka: všechny akce jsou zdarma, bez vstupenek a bez pozvánek.

Těšíme se na Vás každý den mezi 12:00 - 20:00 (1.10. Výstava otevřena do 18:00)


*kurátorský text - Tomáš Koudela
grafická identifikace - Tereza Čapandová
Stop History is a project that was initially supposed to have had a completely different name. Its content was not to be focused on current brutal military attack on Ukraine. A conglomerate of hatred, lies and murder is, sadly, the depressing nature everyday life over the last few months in Europe. Something that should have been locked forever in the impenetrable vaults of history has unexpectedly come to the surface; just as it appeared so many times before.

The present, desperately gulping with impotent rage, stares as it all repeats itself. However, there is one small detail, and that is the nuclear nature of verbal threats.

Those of us who lived through the Cold War, or are at least interested in it, know very well that the Empire of Darkness, possessing a military arsenal capable of destroying all life on Earth, has never, even in the tensest moments of the confrontation, resorted to verbal threats of a global apocalypse as it happens today.

We had, and I hope we still have and will be able to have, fear to be able to hold the present as firmly and clearly in our hands as the Davids of Kiev, Mariupol, and Kherson.

The seriousness and urgency of the current war situation not that far from our border is pushing all curatorial intentions beyond the horizon of relevant programmatic solutions and transforming them into a return to the basics.

This solution, which ignores the alarming tones of aggressive destruction, irrationality and criminal murder, this silence absorbing the dangerously close turmoil, this erasure of the visual code of war, it is the declaration of war on war. For the moment, it is such a curatorial approach that emphasises the essential foundation of the dialogue between the artist and the viewer or listener, and the traditional thinking of the world in the most complex contexts.

The conceptual arc of the project is undoubtedly also the result of common and ordinary days of recent peaceful moments of creation and its presentation, which is materialised in the most elementary form in the preparation of this year’s edition as an intermediate visual gesture, the core meaning of which resonates in a standard professional framework.*

Curators: Tomáš Koudela, Piotr Ambroziak

Festival director: Piotr Ambroziak

Exhibition producer: Tereza Čapandová

List of artists in Warsaw off ART 2022: Piotr Ambroziak, Boguslaw Bachorczyk, Torsten Batzk, Petronela Bencová, Milan Cieslar, Predrag Pedja Djaković, Nadine Fecht, Oskar Felber, Jakub Guziur, Pavel Forman, Jana Francová, Viktor Frešo, Michael Gifford, Andreas Guskos, Ašot Haasia, MK Karl, Łukasz Kliś, Michal Konvička, Tomáš Koudela, Marek Kvetan, Martin Lukáč, Arkadiusz Marcinkowski, Tomasz Misiak, Adam Nowaczyk, Przemysław Obarski, Marcin Olejniczak, Lucie Rosická, Tereza Samková, Marek Schovánek, Elena Steiner, Adéla Suchánková, Ivo Sumec, Iveta Šafránková, Tomasz Tobolewski, Daniel Tomášek, Dan Trantina, Monika Urbanová, Petr Váša, Łukasz Zbroja

Exhibition - Koneser Praga Center - Workshop 885 m2

Opening - September 28 at 19.00

Performance concert on September 29 at 19.00
Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak - Breaking the Waves

Note - all events are free, non-ticketed and without invitations.

We are waiting for you every day between 12.00 - 20.00 (1.10. Exhibition is open until 18.00)


*curatorial text - Tomáš Koudela
graphic identification - Tereza Čapandová
Stop History to projekt artystyczny, który początkowo miał mieć zupełnie inną nazwę. Jego tematyka nie miała być kojarzona z aktualnym brutalnym atakiem militarnym na Ukrainę. Konglomerat nienawiści, kłamstw i morderstw to smutna codzienność ostatnich kilku miesięcy w Europie. Coś, co powinno być zamknięte w nieprzeniknionych kryptach historii raz na zawsze, niespodziewanie wyszło na powierzchnię.

Teraźniejszość, rozpaczliwie dławiąca się ze złości patrzy, jak wszystko się powtarza. Jest jednak jeden mały szczegół, a mianowicie nuklearny charakter gróźb werbalnych.

Ci z nas, którzy żyli w okresie zimnej wojny, a przynajmniej są nią zainteresowani, doskonale wiedzą, że mroczne imperium, posiadające arsenał militarny było zdolne do zniszczenia wszelkiego życia na Ziemi, jednak nawet w chwilach najbardziej napiętych konfrontacji, nie posunęło się do werbalnych gróźb globalnej apokalipsy, jak to ma miejsce dzisiaj.

Ciągle mamy nadzieję, że będziemy mogli trzymać teraźniejszość w naszych rękach, tak mocno i wyraźnie, jak Dawidowie z Kijowa, Mariupola i Chersoniu.

Powaga obecnej sytuacji wojennej w sąsiedztwie naszych granic zepchnęła wszelkie kuratorskie inicjatywy poza horyzont zwykłych rozwiązań programowych i transformuje je do zasadniczych kwestii.

Rozwiązanie, które ignoruje niepokojące tony agresywnej destrukcji, irracjonalności i zbrodniczego mordu, ta cisza pochłaniająca niebezpiecznie bliski zamęt, to wymazanie wizualnego kodu wojny, to wypowiedzenie wojny wojnie. Nasze kuratorskie podejście podkreśla zasadniczy fundament dialogu między artystą a widzem oraz tradycyjne myślenie o świecie w najbardziej złożonych kontekstach.

„Konceptualny łuk projektu” jest niewątpliwie wynikiem wspólnie przeżytych dni w ostatnich spokojnych momentach tworzenia i jego prezentacji, który materializuje się w przygotowaniach tegorocznej edycji w formie intermedialnego wizualnego gestu, którego rdzeń znaczeniowy rezonuje w standardowej ramie zawodowej.*

Kuratorzy: Tomáš Koudela, Piotr Ambroziak

Dyrektor festiwalu: Piotr Ambroziak

Producentka wystawy: Tereza Čapandová

Lista uczestniczek i uczestników Warsaw off ART 2022: Piotr Ambroziak, Boguslaw Bachorczyk, Torsten Batzk, Petronela Bencová, Milan Cieslar, Predrag Pedja Djaković, Nadine Fecht, Oskar Felber, Jakub Guziur, Pavel Forman, Jana Francová, Viktor Frešo, Michael Gifford, Andreas Guskos, Ašot Haas, MK Kaehne, Lia Karl, Łukasz Kliś, Michal Konvička, Tomáš Koudela, Marek Kvetan, Martin Lukáč, Arkadiusz Marcinkowski, Tomasz Misiak, Adam Nowaczyk, Przemysław Obarski, Marcin Olejniczak, Lucie Rosická, Tereza Samková, Marek Schovánek, Elena Steiner, Adéla Suchánková, Ivo Sumec, Iveta Šafránková, Tomasz Tobolewski, Daniel Tomášek, Dan Trantina, Monika Urbanová, Petr Váša, Łukasz Zbroja

Wystawa - Centrum Praskie Koneser - Warsztat 885 m2

Wernisaż- 28.09 o godzinie 19.00

Koncert performance 29.09 o godzinie 19.00
Tomasz Misiak, Marcin Olejniczak - Breaking the Waves

Uwaga – wszystkie wydarzenia są bezpłatne, niebiletowane i bez zaproszeń.

Czekamy na Was codziennie pomiędzy 12.00 – 20.00 (1.10 Wystawa czynna do godziny 18.00)


*tekst kuratorski - Tomáš Koudela
identyfikacja graficzna - Tereza Čapandová


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2022