Zvláštní přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na Pedagogickou fakultu

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Termíny přijímacích pohovorů uchazečů zvláštního přijímacího řízení (uchazeči z Ukrajiny)

Zvláštní přijímací řízení je určeno pouze pro občany z Ukrajiny.

Podmínkou k přijetí ke studiu je prokázání ukrajinského státního občanství nebo trvalého pobytu na Ukrajině a současně udělení speciálního víza (dlouhodobé vízum za účelem strpění). To lze prokázat zejména cestovním dokladem, občanským průkazem a oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany (tzv. vízum strpění).

Přijímací pohovor s uchazeči i studium bude probíhat v českém jazyce.

Náležitosti k prokázání předchozího vzdělání

Fakulta nabízí dvě formy studia:

  • Prezenční studium, PS, je forma, která je založena na pravidelné účasti studenta ve výuce – přednášky, semináře, cvičení a další aktivity.
  • Kombinované studium, KS, je forma, kdy studenti mají organizovanou výuku zpravidla jedno odpoledne za týden v průběhu konání pravidelné výuky v semestru. Zbytek časové dotace činí samostudium.

Bakalářské programy jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
AndragogikaKS350
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníKS850
Sociální pedagogikaPS, KS450
Speciální pedagogikaPS, KS3, 350
Tělesná výchova a sport, specializace Pohybová aktivita, rekreace a zdravíPS, KS20, 2050
Tělesná výchova a sport, specializace Trenérství a sportovní výkonnostPS, KS20, 2050
Učitelství pro MŠPS, KS550
Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ se zaměřením na vzděláváníPS550

Bakalářské programy sdružené

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior i minor) PS1050
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS550
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KS5, 550
Matematika se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS1050
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS, KS5, 550
Pedagogika (maior i minor)PS350
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (maior)PS350
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS850
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS3050
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (maior i minor)PS1050

U bakalářských sdružených studií si uchazeči volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí studijní plán maior a u druhého minor (v rámci studijního plánu maior píší bakalářskou práci). Například u kombinace Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (maior)Matematika se zaměřením na vzdělávání (minor) je bakalářská práce realizována z hudební výchovy, případně z pedagogicko-psychologického bloku. Maior program je vždy uveden jako první. Nabízené kombinace programů nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Magisterský program

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Učitelství pro 1. stupeň základní školyPS, KS550

Navazující magisterské programy jednoprogramové

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Behaviorální zdraví, sport a technologiePS1050
Kinantropologie, specializace Behaviorální zdravíPS1550
Kinantropologie, specializace Sportovní vědyPS1550
Sociální pedagogikaPS, KS450
Speciální pedagogikaPS, KS3, 350
Učitelství odborných předmětůKS850
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠPS550

Navazující magisterské programy dvouaprobační

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
 Anglický jazykPS550
 Hudební výchovaPS550
 Informační a komunikační technologiePS, KS550
 Občanská výchovaPS, KS5, 550
 Technická výchovaPS850
 Tělesná výchovaPS1550
 Výtvarná výchovaPS550
Učitelství pro střední školy
 Hudební výchovaPS550
 PedagogikaPS250
 SbormistrovstvíPS350
 Tělesná výchovaPS1550
 Výtvarná výchovaPS550

U navazujících magisterských dvouaprobačních studií si uchazeči volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Hudební výchovaMatematika).

Doktorské programy

STUDIJNÍ PROGRAMFORMAZPŮSOB OVĚŘENÍMAX. POČET PŘIJÍMANÝCHMINIMUM BODŮ PRO VYHOVĚNÍ
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníPS, KS150
KinantropologiePS550
PedagogikaPS, KS150

Vysvětlivky

PS
prezenční studium
KS
kombinované studium
výběrové řízení

Další podmínky přijetí ke studiu

Ke studiu programů Tělesná výchova a sport, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Kinantropologie a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Ke studiu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Zvláštní přijímací řízení je od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeno.

Termíny a organizace přijímacího řízení

31. 7. 2022
mezní termín pro podání přihlášky ke studiu
od 22. 8. 2022
konání výběrových řízení
1. 9. 2022
zasedání přijímací komise
2. 9. 2022
možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
14. 9. 2022
zápis do studia

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity uskutečňuje všechny své studijní programy v českém jazyce.

Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších.

Ve výběrovém řízení je možné získat maximálně 100 bodů.

Výběrové řízení

Výběrové řízení proběhne formou pohovoru s uchazečem, ve kterém je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, znalostí i motivace ke studiu zvoleného programu. Pohovor bude probíhat v českém jazyce.

Obecné pokyny a upozornění

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky.

Ke studiu všech programů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška. Žádné dokumenty se na fakultu neposílají.

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky fakulta zveřejní v informačním systému univerzity (v elektronické přihlášce ke studiu) termín přijímací zkoušky s odkazem na detailní pokyny. Každý uchazeč bude o této skutečnosti informován prostřednictvím informačního e-mailu na adresu, kterou fakultě pro tyto účely předal v elektronické přihlášce ke studiu.

Hlásí-li se uchazeč ke studiu více programů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum Pyramida OU: e-mail: ; telefon: +420 553 46 1234, mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 08. 2022