Od textu k porozumění a komunikaci – k životnímu jubileu prof. Jany Svobodové

Motto: „Lidé měří čas pomocí kalendáře a hodin. Jenomže to ještě zdaleka nic neříká, protože přece každý ví, že někdy může člověku připadat jedna hodina jako celá věčnost, a jindy prchne jako okamžik – podle toho, co v této hodině prožíváme. Vždyť Čas je Život. A Život přebývá v srdci.“ (Michael Ende: Děvčátko Momo a ukradený čas. Praha: Albatros, 1979)

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou vydává v těchto dnech novou monografii k významnému životnímu jubileu prof. Jany Svobodové. Jubilantce přejeme mnoho dalších tvůrčích let prožitých ve zdraví a osobní spokojenosti.

„Publikace věnovaná k životnímu výročí význačné české bohemistce prof. Janě Svobodové byla připravena s velkou péčí a evidentním osobním nasazením editorů i jejich spolupracovníků. Obsahuje 18 odborných příspěvků a 9 textů pozdravných a gratulačních od autorů českých a slovenských; v reprezentativním zastoupení slovenských autorů se projevují dlouhodobé a přínosné kontakty jubilantky se slovenskými jazykovědci, které jsou všemi zúčastněnými výrazně oceňovány. Název sborníku je dobře zvolen a odráží šíři zájmů J. Svobodové: mezi text, porozumění a komunikaci, tj. mezi produkční, recepční a interakční aspekty komunikace dobře zapadají snad všechna aktuální témata současné (synchronní) lingvistiky.

Je třeba zdůraznit, že všichni autoři příspěvků velmi empaticky navazují na dílo J. Svobodové a inspirují se jejími výsledky. Kromě toho se ale zde zastoupená problematika dostává i do širšího kontextu některých mezinárodních projektů (odkazují na ně mj. J. Šindelářová, L. Janovec ad.).

Nespornou úroveň odborných příspěvků sympaticky doplňují i osobní blahopřání a zdravice, vesměs velmi přátelské, upřímné a vřelé, které dokreslují místo J. Svobodové v české lingvistice a její spolupráci s kolegy z nejrůznějších pracovišť. Neformální, kolegiální dimenzi celé publikace pěkně dotvářejí i vybrané fotografie.“

(prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR)

„Monografia Od textu k porozumění a komunikaci, ako uvádza jej podtitul, je venovaná významnej lingvistke a didaktičke českého jazyka prof. PhDr. Jane Svobodovej, CSc., k jej životnému jubileu, čomu funkčne zodpovedá koncept a štruktúra knihy. O editorstvo titulu sa postarali D. Svobodová, R. Novák a A. Balharová. Monografia pozostáva z osemnástich vedeckých štúdií od popredných českých a slovenských jazykovedcov, literárnych vedcov a didaktikov z mnohých univerzít. Knihu v závere dotvárajú „ohliadnutia“, venovania a spomienky priateľov a kolegov prof. J. Svobodovej, čo len potvrdzuje profesorkino významné tak profesijné, ako aj osobnostné miesto v lingvistike a didaktike českého jazyka. Väčšina štúdií sa venuje českej alebo slovenskej lingvistike a didaktike. Texty sa vyznačujú terminologickou a metodologickou exaktnosťou, pričom pridanou hodnotou väčšiny príspevkov je ich aktuálnosť.“

(Mgr. Dávid Dziak, PhD., Prešovská univerzita v Prešove)

prof. Jana Svobodová


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 05. 2022