Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka a literatury

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 v prezenčním i kombinovaném doktorském studijním programu Didaktika českého jazyka a literatury.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené studium v magisterském programu, nejlépe se zaměřením na učitelství českého jazyka a literatury nebo učitelství pro 1. stupeň základních škol, případně programu oborově souvisejícím.

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru s uchazečem. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce, a vlastní životopis. Návrh disertačního záměru uchazeč zašle spolu s životopisem (na e-mail garanta SP – ) spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí anglického jazyka. Z přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů, minimum pro vyhovění je 50 bodů.

Mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada: 31. srpna 2021
Termín přijímací zkoušky formou výběrového řízení: 15. září 2021

Podrobnější informace ikona pdf 0,16 MB
Návrh disertačního záměru ikona doc 0,02 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2021