Psychoterapeutický výcvik KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Na základě rostoucí potřeby psychoterapeutů v sociálních službách a také ve školství výbor (nositel certifikace České asociace pro psychoterapii číslo osvědčení 006 z roku 2018) rozhodl se souhlasem vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity otevřít tzv. úplný psychoterapeutický výcvik. Výcvik bude probíhat od letních měsíců 2021 do konce roku 2025. Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Výbor funguje ve složení:

 • Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D. – Fakulta sociálních studií OU, zástupce garanta, Integrovaná psychoterapie;
 • Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. – Transformační systemická terapie V. Satirové;
 • Mgr. Magda Štefaníková –
 • Mgr. Bohdan Chodura – psycholog, Katatymně imaginativní psychoterapie (C. G. Jung).

Supervizoři:

 • Mgr. Gabriela Máhrová – supervize, Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské Bílá Voda; Integrativní psychoterapie;
 • Mgr. Petr Hýl – supervize, probační a mediační služba; Transformační systemická terapie V. Satirové.

Podmínky pro přijetí do výcviku (zaslat administrátorce Bc. Pavlíně Vítkové, katedra sociální pedagogiky PdF OU, telefon: 597 092 657; e-mail: )

 1. Stručný životopis zájemce o výcvik;
 2. minimální věk 23 let;
 3. ukončené bakalářské studium (pokud možno humanitního zaměření);
 4. bezhotovostní platba před prvním dvoudenním setkáním (upřesněno ve smlouvě);
 5. podepsání Smlouvy Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le;
 6. absolvování třídenního setkání zájemců o výcvik v prostorech mimo Ostravu (pravděpodobně červen 2021, bude upřesněno)

Upozorňujeme, že kapacita míst ve výcviku je omezena. V případě naplnění bude respektováno pořadí přihlášení.


Základní popis koncepce výcviku Kno-Sa-Le

Východisko integrace Kno-Sa-Le tvoří tři základní směry.

 1. Integrovaná psychoterapie F. Knoblocha a Knoblochové (Knobloch, Knoblochová, 1993, 1999; Knobloch, 1968, 2001; Knoblochová, 1968; Kubánek, J. Integrovaná psychoterapie, In Vybíral, Roubal (eds.), 2010, s. 329–336); Kratochvíl, 2002, s. 114–116 a další). Sekundárními teoretickým východiskem je pro nás:
 2. Transformační systemická terapie V. Satirové;
 3. Katatymně imaginativní psychoterapie (Jung, 1994, 1996, 1998; Kast 1998, 2010, 2012, 2013, 2014; Leuner, 2007).

Členové vedoucího týmu prošli v uvedených psychoterapeutických směrech (školách) tzv. úplnými psychoterapeutickými výcviky a disponují zkušenostmi z praktické terapeutické práce.

Sledujeme dva základní cíle výcviku.
Cíl 1: Rozvinout osobnost budoucího terapeuta (pojetí růstu).
Cíl 2: Připravit a rozvinout profesní dovedností budoucího terapeuta pro práci s klienty opřené o koncepce vytvořené Knoblochem a Knoblochovou (jádro), V. Satirovou a Leunerem (Kno-Sa-Le).

Výcvik je otevřen ve spolupráci Pedagogické fakulty OU a Fakulty sociálních studií OU. Přístupný je při splnění vstupních podmínek především VŠ studentům prezenčního i kombinovaného studia a také již v praxi působícím pracovníkům pomáhajících profesí (sociálním pedagogům, sociálním pracovníkům, speciálním pedagogům, ale i dalším studentům a absolventům humanitních oborů, a to včetně učitelských profesí). Věk frekventantů je stanoven na minimálně 23 let. Výcvik je zahájen v roce 2021 a není otevírán každoročně.

Počty frekventantů, struktura skupin. Výcviková komunita je tvořena maximálně 30 frekventanty (mimo vedení, výcvikové terapeuty, lektory a supervizory). V rámci komunity se ad hoc utvářejí (pracovní) skupiny. Základem práce komunity i jednotlivých skupin je klima bezpečného zázemí. Bezpečné zázemí je předpokladem pro učící se prostředí a rozvoj osobních a profesních kompetencí. Komunita se řídí pravidly, která jsou účastníky výcviku přijata na jeho začátku s tím, že se pravidla mohou do jisté míry měnit nebo doplnit v případě, že k tomu komunita na základě své zkušenosti dospěje.

Skupiny fungují převážně ve formátu „tady a teď“. Skupiny mimo jiné pracují s osobními problémy frekventantů (především v rámci seberůstu), ale řešení těchto problémů není jejich primárním úkolem. Osobní problém frekventanta je ve skupině pojímán spíše jako nabídka „svého problému“ coby materiálu pro učení. Individuální i skupinová supervize jsou významnými součástmi profesního rozvoje. Účastníci výcviku jsou postupně pověřování vedením skupin a jejich práce v roli vedoucích skupin je hodnocena lektory, supervizory a dalšími členy vedení i samotnou výcvikovou skupinou. Cvičné skupiny mohou mít formu tematickou a procesní. Která forma bude konkrétně v daném čase realizována, určují především lektoři a vedení.

Součástí výcviku je práce s minimálně pěti případy pod supervizí. Individuální a skupinová supervize není započítáváno do celkového počtu hodin.


Časové rozložení výcviku

V každém roce (celkově 5 let) budou realizována čtyři dvoudenní setkání (dvě v každém semestru) a jedno týdenní (5 dnů) soustředění v průběhu letních prázdnin. Celkem 780 výcvikových hodin (mimo supervize).

Dvoudenní setkání (probíhají od 8.00 hod. do 21.00 hod. v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity - F. Šrámka, Ostrava–Mariánské Hory). Celkově za jeden den 12 výcvikových hodin. Přestávka mezi 12.00 – 13.00 se nezapočítává. Souhrnně za oba dny se jedná o 24 výcvikové hodiny. Za čtyři výcviková dvoudenní soustředění za rok Σ = 96 hodin. Letní prázdninové soustředění (je organizováno mimo Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a mimo Ostravu) má stejnou hodinovou kapacitu, tj. 12 hod./den, tj. Σ = 60 hod. Za výcvikový rok Σ = 156 hod. Celkově za 5 let výcviku Σ = 780 hodin.

Z uvedených 780 hod.:
370 hod. sebezkušenostní příprava
150 hod. teoretická příprava
150 hod. nácvik psychoterapeutických metod
110 hod. skupinová supervize (nezapočítává se do výcvikových/výukových hodin).
30 hodin individuální supervize (nezapočítává se do celkového počtu výcvikových hodin)

Minimální počet hodin pro úspěšné absolvování výcviku je stanoveno na 730 hodin. Frekventant, který nesplní předepsaný počet hodin (730 hodin) si po zvážení výboru výcviku může chybějící hodiny a konkrétní nedokončená témata dokončit maximálně do 2 let po ukončení svého „bazálního“ výcviku.

Důležitá poznámka. Vstup do výcviku a splnění formálních požadavků (např. počet výcvikových hodin) není automaticky zárukou získání certifikátu pro výkon psychoterapie. Pro to jsou důležité další podmínky, a to především výsledky zkoušek, kvalita práce s min. 3 případy pod individuální supervizí a další kvalitativní aspekty výcviku.

Finanční podmínky výcviku jsou stejné pro všechny účastníky.

 1. Celková částka za každý jeden rok je 26.000,- Kč. Skládá se z: 8 dnů x 2.000 Σ 16000,- a 5 dnů x 2.000,- (letní prázdninové soustředění) Σ 10.000,-. Částka je splatná jednorázově, s možností dohodnutí splátkového kalendáře (max. 4 splátky). O splátkový kalendář je nutné požádat garanta výcviku. Částka je nevratná, a to ani poměrná část v případě neabsolvování jakékoliv části setkání. V případě vážného onemocnění mohou být tyto skutečnosti z hlediska platby vzaty v úvahu. Za neúčast (nesplnění) počtu hodin na jednotlivých setkáních zodpovídá frekventant. Do celkového počtu hodin budou započítány pouze reálně absolvované hodiny. Cena nezahrnuje stravné, ubytování a platby za individuální supervize.

 2. Celková částka za ucelený kompletní výcvik je 130.000,- Kč. Celková částka za pětiletý výcvik je rozdělena do 5 individuálních plateb (za každý rok 26.000,-). Platba za každý rok musí být provedena nejpozději 7 dní před prvním setkání v roce.

 3. Cena za individuální supervizi je účtována mimo platbu za výcvik a je stanovena indiviuálně podle ceníku supervizora. Částka je hrazena přímo supervizorovi pro individuální supervizi proti dokladu o zaplacení.

  Při opožděné platbě je účtováno penále 0,5 % z placené částky za každý započatý týden po termínu zaplacení.

 4. Pokyny pro platby:
  Číslo účtu: 931761/0710
  Variabilní symbol 7168
  Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 10. 2020