Aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám na Pedagogické fakultě OU

Vážení uchazeči,
na této stránce najdete všechny potřebné a aktuální informace k přijímacímu řízení a přijímacím zkouškám.

 • Dne 15. listopadu 2020 byla spuštěna možnost podat elektronickou přihlášku ke studiu. Přihlašování bude dostupné do 15. března 2021.

 • Vážení uchazeči, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme nuceni změnit průběh Dne otevřených dveří. Aktuální situace, a s ní spojená omezení, nám neumožňují se s vámi setkat v prostorách naší fakulty. Ostravská univerzita pro vás připravila virtuální Dny otevřených dveří. Bližší informace dohledáte na alive.osu.cz. Pedagogická fakulta je připravena reagovat na všechny vaše dotazy, které nám prostřednictvím live chatu položíte, v pátek 15. ledna 2021. Těšíme se na toto, byť velmi omezené, setkání s vámi.

 • Druhý termín virtuálního Dne otevřených dveří bude probíhat od 1. do 6. března 2021. Opět jsme připraveni reagovat na položené dotazy a setkání v on-line prostoru s vámi. Pedagogické fakultě je vyhrazeno úterý 2. března 2021. Bližší informace dohledáte na alive.osu.cz.

 • Fakulta reaguje na stále nepříznivý epidemiologický stav v ČR a modifikuje původní podmínky k přijetí u programů, u kterých byla předepsána Praktická zkouška z tělesné výchovy jako přijímací zkouška, nebo jako její část. Praktická zkouška z tělesné výchovy je nahrazena Testem předpokladů ke studiu. Většinou se uchazečů tato změna dotkne tím, že jim rušíme jednu část přijímacích zkoušek, protože převážně měli povinnost vykonat Test předpokladů ke studiu v rámci druhé přihlášené kombinace, nebo jako druhou zkoušku na programu. Test předpokladů ke studiu budou uchazeči konat jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů. Výsledek se započítá do všech přihlášených programů. Bližší informace k přijatým změnám Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. Nahrazení Praktické zkoušky z tělesné výchovy Testem předpokladů ke studiu nám komplikuje stav ověření fyzické zdatnosti a připravenosti uchazečů na programech, kde je vyžadována a dále rozvíjena. Přesto v této chvíli nemáme jinou možnost než praktickou zkoušku nahradit Testem předpokladů ke studiu.

 • Jsme připraveni aktuálně reagovat v případě nemožnosti dodržení vyhlášených termínů přijímacích zkoušek. Pokud nám epidemiologická situace v zemi nedovolí konat zkoušky ve zveřejněných termínech (10.-25. května 2021) dojde k jejich posunutí. V tomto případě budeme samozřejmě o této skutečnosti informovat. Je těžké něco odhadovat, jak se situace bude vyvíjet a jaká epidemiologická opatření budou v květnu platit (publikováno 26. února 2021). Fakulta nemůže na všech svých programech zrušit přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče, z kapacitních důvodů to není možné. Nebudeme ani konat přijímací zkoušky distanční formou mimo prostory fakulty.

 • Blíží se 15. březen, tedy mezní termín, do kterého lze podat přihlášku ke studiu (do řádných forem studia) na Ostravské univerzitě. Zpracovávání přihlášek začne až po ukončení jejich podávání.

 • Vláda ČR reaguje na stále nepříznivý epidemiologický vývoj v naší zemi a reaguje i na stav, kdy je výuka na školách realizována distanční formou, která se ukazuje jako ne zcela vyhovující. Začalo projednávání o podobě maturitních zkoušek v letošním roce. Z návrhů, které jsou ve hře, všechny vedou k jedinému cíli – ukončení studia a složení maturitní zkoušky. Pedagogická fakulta se při přijímání studentů řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách. Ten nám ukládá povinnost zapsat do studia pouze takové uchazeče, kteří splní podmínku ukončeného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. Fakulta dále nezkoumá, jakou formu měla maturitní zkouška a z jakých částí se skládala. Pro nás je rozhodující pouze stav – tedy to, že uchazeč vykonal maturitní zkoušku. Pokud mají maturanti možnost splnění maturitní zkoušky různými způsoby, všechny považujeme za legitimní a akceptujeme je.

 • V navazujících magisterských programech, které byly uvedeny v podmínkách přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek, potvrzujeme její nekonání. Uchazeči, kteří podali přihlášku do níže uvedených aprobací budou mít za tuto část přijímacího řízení přidělen maximální počet bodů (100). Uchazeči nesmí opomenout, že se musí účastnit všech částí přijímacího řízení (všech předepsaných zkoušek). Nekonání jedné části neznamená nekonání všech částí. Uchazečům zůstává stále povinnost vykonat zkoušky, které nebyly prominuty (např. druhá aprobace, test z pedagogiky a psychologie).
  Aprobace, které jsou bez přijímací zkoušky v navazujícím magisterském studiu:
  • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ
  • Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
  • Učitelství hudební výchovy pro ZŠ i pro SŠ
  • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro ZŠ
  • Učitelství matematiky pro ZŠ
  • Učitelství technické výchovy pro ZŠ
  • Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ i pro SŠ
  • Učitelství sbormistrovství pro SŠ

 • Začínáme zpracovávat termíny pro přijímací zkoušky. Ve chvíli, kdy budeme mít databázi zpracovanou, uveřejníme ji na webových stránkách fakulty s podrobnými informacemi. Pak si každý uchazeč bude moci dohledat svůj konkrétní termín přijímací zkoušky. Nekontaktujte nás prosím před zveřejněním konečných termínů, pracujeme na nich. O uveřejnění termínů budeme všechny uchazeče informovat e-mailem.

 • Počítáme s plánovanými a dopředu zveřejněnými termíny přijímacích zkoušek od 10. května 2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 04. 2021