Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Vážení uchazeči,
z důvodu nastalých mimořádných opatření se mohou změnit termíny přijímacích zkoušek naší fakulty. Je to s ohledem na předem stanovené termíny vysoce pravděpodobné. Proto jsme pro vás připravili tuto stránku, kde najdete všechny potřebné a aktuální informace k přijímacím zkouškám spolu s konkrétními termíny jednotlivých zkoušek. Z důvodu měnící se situace a potřeby operativního reagování volíme právě tuto formu předávání informací, a to včetně termínů jednotlivých zkoušek. Zasílání papírových pozvánek v nastalé situaci není možné realizovat při zachování základního rámce harmonogramu přijímacího řízení.

Sledujte proto prosím tuto webovou stránku, kde najdete aktuální informace týkající se přijímacího řízení. Samozřejmě nás v případě nejasností můžete kontaktovat, nejlépe studijního referenta příslušného studijního programu – kontakty. Informace, které zde nebudou zveřejněny, ještě nebudou známy – budou v procesu zpracovávání.

 • Dne 15. března 2020 bylo uzavřeno podávání přihlášek ke studiu.
 • Začali jsme zpracovávat přijímací řízení.
 • Z důvodu vyššího zájmu o studium se u všech bakalářských programů bude konat přijímací zkouška. U bakalářských programů hudební výchova, informační a komunikační technologie, matematika, sbormistrovství a technická výchova formou Testu předpokladů ke studiu. U výtvarných programů formou motivačního pohovoru. Postupujeme v souladu s předem avizovanou možností.
 • U navazujících magisterských programů potvrzujeme nekonání přijímací zkoušky u aprobací: hudební výchova pro ZŠ, hudební výchova pro SŠ, informační a komunikační technologie ve vzdělávání (jednooborovka), informační a komunikační technologie, technická výchova, sbormistrovství, výtvarná výchova pro ZŠ, výtvarná výchova pro SŠ, výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ (jednooborovka). Postupujeme v souladu s předem avizovanou možností.
  (Uchazeči nesmí opomenout, že v případě učitelských aprobací je přijímací zkouška složena ze tří částí (aprobace 1, aprobace 2, pedagogicko-psychologický základ). Pokud byla jedna část vyhlášena bez přijímací zkoušky, neznamená to, že se na přihlášenou kombinaci vůbec nekoná přijímací zkouška. Uchazeč musí sledovat všechny části přijímací zkoušky na přihlášené kombinaci.)
 • Praktická zkouška z tělesné výchovy (která se měla konat v termínu od 23. do 25. dubna 2020) je zrušena a bude nahrazena Testem předpokladů ke studiu.
 • Fakulta předpokládá konání přijímacích zkoušek od 8. června 2020; konání zápisů do studia v termínu 13. - 15. července 2020
 • Všichni uchazeči, kteří se dostaví k vykonání přijímacích zkoušek do prostor Ostravské univerzity jsou povinni odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez odevzdání tohoto formuláře nebude uchazeči umožněno konat přijímací zkoušku a bude z prostor univerzity vykázán. Žádáme uchazeče, aby se s vyplněným prohlášením již dostavovali ke zkouškám.
 • Všichni uchazeči budou mít v prostorách fakulty ochranu dýchacích cest – roušku, se kterou se dostaví. Bez ochrany dýchacích cest nebude umožněn uchazeči vstup do prostor fakulty a nebude mu umožněno vykonat přijímací zkoušku. Ochrana rukou rukavicemi není povinná, je na zvážení uchazečů.
 • Do prostor fakulty mohou vstupovat pouze uchazeči konající přijímací test. Vstup doprovázejícím osobám není povolen. Pouze uchazeči vyžadující asistenci jiné osoby (držitelé průkazu TP; ZTP; ZTP/P) mají povolen vstup s doprovázející osobou.
 • U přijímací zkoušky bude uchazeč potřebovat své univerzitní číslo. Žádáme uchazeče aby si své univerzitní číslo poznamenali, donesli sebou, a mohli jej tak použít v průběhu přijímací zkoušky.
 • V pondělí 29. června 2020 bude zasedat přijímací komise fakulty. Výsledky přijímacího řízení uchazečů budou dostupné od 3. července 2020.
 • Ve čtvrtek 9. července 2020 mají uchazeči možnost nahlédnout do svých materiálů spojených s přijímacím řízením. Zájemci se dostaví na studijní oddělení fakulty v úředních hodinách. Žádáme všechny zájemce, aby svůj záměr dali dopředu vědět e-mailem, z důvodu nutnosti přichystání materiálů uchazeče.
 • Zápisy do studia budou probíhat od 13. do 15. července 2020. Všichni uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, uvidí spolu s výsledkem přijímacích zkoušek i termín zápisu do studia, spolu s odkazem na podrobné informace. Tento termín je závazný. Uchazeči, kteří se nebudou moci v uvedeném termínu zápisu zúčastnit, mají možnost požádat o náhradní termín zápisu do studia, který se koná 17. září 2020. Žádost o náhradní termín zápisu do studia je nutno doručit na studijní oddělení nejpozději do 22. července 2020.
 • Uchazeči, který se nedostaví k zápisu do studia a do pěti dnů se neomluví, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Uchazeči, kteří v době zápisu do studia nemají splněno požadované předchozí vzdělání (maturitní zkouška, ukončeno bakalářské studium) mohou využít náhradní termín zápisu do studia viz výše. O náhradní termín zápisu do studia nelze požádat na následujících oborech: Andragogika, Rekreologie, Sociální pedagogika (bakalářský i navazující magisterský obor), Speciální pedagogika (bakalářský i navazující magisterský obor), Speciální pedagogika pro učitele a Pedagogika předškolního věku. U těchto oborů budou studenti bez požadovaného předchozího vzdělání zapsáni do studia podmíněně v termínu 13.–15. července 2020.


Pro každého uchazeče je důležité univerzitníoborové číslo.

Univerzitní číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče. Uchazeč má v rámci naší univerzity jen jedno univerzitní číslo, a to i v případě, že podal více přihlášek, a to i na různé fakulty OU.

Oborové číslo je unikátní číslo v rámci Ostravské univerzity a identifikuje uchazeče na přihlášeném programu. Uchazeč má v rámci programu jen jedno oborové číslo. V případě, že podal více přihlášek, má pro každý přihlášený program jiné číslo. Uchazeč má tolik oborových čísel, kolik podal přihlášek.

Uchazeč by měl obě čísla znát, dokázat dohledat, protože se k nim vztahují v přijímacím řízení různé aktivity (např. přístup k výsledkům přijímacího řízení). Obě čísla uchazeč nalezne v  elektronické přihlášce ke studiu.

náhled

Po přihlášení pomocí rodného čísla a iniciál uchazeče se dostanete do přehledu podaných přihlášek na Ostravské univerzitě.


Na obrazovce s přehledem podaných přihlášek najdete následující důležité údaje pro dohledání termínu předepsané zkoušky – univerzitní číslo, oborové číslo a zkratka přihlášeného oboru (uvedena v závorce přihlášeného programu).

náhled

Vyhledané údaje (univerzitní číslo, oborové číslo, zkratka) si poznačte pro následné dohledání konkrétního termínu přijímací zkoušky.

Nyní znáte své univerzitní číslo. Vidíte přihlášené programy (podané přihlášky ke studiu) a víte k nim oborové číslo a jejich zkratku. Dalším krokem je dohledání přijímací zkoušky (zkoušek), které jsou s přihlášeným programem spojeny. Pokračujte otevřením stránky Přehled programů a jejich předepsaných přijímacích zkoušek.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 06. 2020

facebook
rss
social hub