OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU, schváleným AS OU dne 19. února 2018, řádné volby do Akademického senátu PdF OU.

Tyto volby se budou konat ve dnech 19.–23. listopadu 2018 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace na Portále OU. Návod k elektronickému hlasování je přílohou tohoto Vyhlášení.

AS PdF OU ustavil dne 8. října 2018 tuto volební komisi: předsedkyně Mgr. Denisa Blaschová (akademická pracovnice), Mgr. Eva Peterková (akademická pracovnice), Dominika Hanslíková (studentka), Veronika Wróbelová (studentka).

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce PdF OU v souladu s čl. 3, odst. 3.

Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory akademických pracovníků. Členové kurie studentů mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory studentů.

Doručení návrhu na kandidáta:

V zalepené obálce s označením „Volby do AS PdF OU“ adresované předsedkyni volební komise a doručené prostřednictvím členů volební komise, na podatelnu OU nebo na sekretariát děkana PdF OU na formuláři, který je přílohou Vyhlášení.

Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Návrhy na kandidáty mohou být doručeny nejpozději do 12. listopadu 2018 do 10:00 hodin.

Seznamy voličů budou zveřejněny 29. října 2018 na Portále OU.
Výsledky voleb budou vyhlášeny 26. listopadu 2018.
Seznam kandidátů do voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU je zveřejněn na Portále OU.


Přílohy:

  1. Harmonogram voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU ikona pdf
  2. Návrh na kandidáta do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU ikona doc
  3. Návod k elektronickému hlasování ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2018

facebook
rss
social hub