Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Kinantropologie (4, doktorský, P)

Použité zkratky:
4standardní doba studia v letech
Pprezenční forma studia

Doktorské studium probíhá prezenčně pod vedením oborové rady. Trvá ve standardní době studia čtyři roky. Doktorand dostává stipendium v přibližné výši 11.250 Kč a zařazuje se na katedře studií lidského pohybu především do vědecké, ale také částečně do pedagogické a organizační práce. Studium je bezplatné. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Charakterisika doktorského studijního programu

Doktorský studijní program Kinantropologie je koncipován jako vědecky orientovaný studijní program s primárním zaměřením na pochopení souvislostí mezi pohybem a zdravím. Nedílnou součástí kinantropologického výzkumu v rámci tohoto studijního programu je také oblast sportovních věd, které se zabývají možnostmi zvyšování výkonnosti či zdatnosti sportovců. Výsledky kinantropologického výzkumu jsou využívány v pedagogické, trenérské či klinické praxi v oblastech tělesné výchovy, sportovního tréninku nebo sportovní medicíny. Nejdůležitějším cílem tělesné výchovy je zdravý vývoj dětí i udržení zdravotně orientované zdatnosti dospělých. Doktorský studijní program je tedy především zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků schopných samostatné odborné činnosti ve sféře školních i volnočasových aktivit spojených s lidským pohybem.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou konkurzu na základě přihlášky, která se podává pouze elektronickou cestou. Studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a dalším graduovaným uchazečům (absolventi magisterských studijních programů) z oblasti lékařských, technických nebo biologických oborů, kteří hodlají směrovat získanou specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka. Náplní konkurzu je především diskuse nad projektem disertační práce (v rozsahu textu maximálně 5 stran A4 včetně referenčního seznamu) a orientační zkouška z anglického jazyka formou diskuse o projektu v anglickém jazyce. Výzkumný projekt se odevzdává elektronicky nejméně 14 dní před přijímací zkouškou navrhovanému školiteli doktorského studia a dvěma konzultantům z katedry studií lidského pohybu (nebo externím konzultantům), kteří svým podpisem potvrdí souhlas se zájmem o spolupráci na výzkumném projektu disertační práce. Projekt obsahuje úvod s vyjádřením výzkumného problému, literární přehled, návrh výzkumných metod a referenční seznam vytvořený podle normy APA. Během konkurzu uchazeč předloží alespoň dvě písemné doporučení z předchozího studia na vysoké škole nebo z praxe související s vědním oborem kinantropologie. Dále pak uchazeč předkládá písemný souhlas školitele doktorského studia a dvou konzultantů, případně také korespondenci se zahraničním konzultantem, který zvažuje přijetí studenta na pracovní stáž na zahraničním výzkumném pracovišti. Uchazeč k výběrovému řízení dodává také svůj strukturovaný životopis. Každý uchazeč si k přijímací zkoušce přinese vyplněný formulář.

Možnosti výběru tématu disertační práce mohou zájemci konzultovat s akademickými pracovníky katedry studií lidského pohybu (kontakty na KSLP), Centra diagnostiky lidského pohybu (kontakty CDLP) nebo členem oborové rady doktorského studia emailem nebo po telefonické domluvě. Kontaktní osobou, která může poskytnout podrobnější informace o školitelích a konzultantech PhD studia je doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Přihlášky ke studiu lze podat do 15. května 2019, přijímací řízení proběhne dne 31. května 2019.

Uplatnění absolventů

Absolventi budou konkrétně připravováni pro odborné pracovní pozice v tělesné výchovy a sportu, rekreologie i průmyslu ve službách z oblasti pohybu a zdraví, výzkumných organizacích a v akademickém prostředí vysokých škol. Doktorský studijní program je zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků schopných samostatné odborné činnosti ve sféře školních a volnočasových aktivit spojených s lidským pohybem. Absolventi jsou konkrétně připravováni pro odborné pracovní pozice v oblasti tělesné výchovy, rekreologie, sportovního tréninku, sportovního průmyslu, službách z oblasti pohybu a zdraví, výzkumných organizacích a v akademickém prostředí.

Průběh studia

Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie probíhá v rámci kreditního systému podle individuálního plánu pod vedením školitele. Student musí v rámci individuálního studijního plánu absolvovat všechny povinné předměty a dva předměty povinně volitelné.

K připuštění ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 160 kreditů.

K úspěšnému absolvování doktorského studijního programu musí student získat nejméně 240 Kreditů, úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku a obhájit disertační práci.

Povinné předměty A (Zkouška)

 1. KTV/DRMKV Metodologie kinantropologického výzkumu a statistické zpracování dat
  (15 kreditů) (1. ročník, Zimní semestr)
 2. KTV/DRVMB Výzkumné metody v biomechanice lidského pohybu
  (15 kreditů) (1. ročník, Letní semestr)
 3. KTV/DRVMA Výzkumné metody ve funkční antropologii
  (15 kreditů) (1. ročník, Letní semestr)
 4. KTV/DRVMF Výzkumné aspekty v zátěžové fyziologii
  (15 kreditů) (1. ročník, Letní semestr)
 5. KTV/DRAJO Anglický jazyk
  (15 kreditů) (2. ročník, Zimní semestr)

Povinně volitelné předměty B (Zkouška)

 1. KTV/DRMKP Motorická kontrola pohybu a motorické učení
  (12 kreditů) (2. ročník, Letní semestr)
 2. KTV/DRMSK Mechanika svalově kosterních zranění ve sportu
  (12 kreditů) (2. ročník, Letní semestr)
 3. KTV/DRTRN Vědecké principy sportovního tréninku
  (12 kreditů) (2. ročník, Letní semestr)
 4. KTV/DRSTAT Statistické zpracování a interpretace dat v kinantropologii
  (12 kreditů) (2. ročník, Letní semestr)
 5. KTV/DRPAA Psychosociální aspekty pohybové aktivity
  (12 kreditů) (2. ročník, Letní semestr)

Volitelné předměty C (Zápočet)

 1. KTV/DRJRC Seminář rozborů odborných publikací – Journal Club
  (15 kreditů) (1. ročník, Zimní semestr)
 2. KTV/DRZSS Zahraniční studijní stáž
  (30 kreditů) (3. ročník, Zimní semestr/Letní semestr)
 3. KTV/DRSPC Seminář psaní vědeckého článku a projektu
  (12 kreditů) (Zimní semestr/Letní semestr)
 4. KTV/DRVVG Zapojení do výzkumného grantu
  (10 kreditů) (Zimní semestr/Letní semestr)
 5. KTV/DRPUB Publikační činnost – článek v impaktovaném časopise
  (40 kreditů) (Zimní semestr/Letní semestr)

Státní závěrečná zkouška

 • (30 kreditů)

Obhajoba disertační práce

 • (50 kreditů).

Profil absolventa a všeobecné požadavky

Od absolventa doktorského studijního programu kinantropologie se očekává prokázání akademické excelence, kterou si akademický titul Ph.D. zasluhuje. Hlavním cílem doktorského studia je nabytí nezávislého kritického vědeckého myšlení, které je budováno jak na přednáškách, konzultacích a odborných seminářích, tak při realizaci vlastního výzkumu v laboratořích. Dalším cílem doktorského studia je intelektuální růst studenta ve znalostech z oboru kinantropologie a získání základních výzkumných kompetencí. K těmto kompetencím patří schopnost vypracování validních výzkumných strategií a zvážení jejich limitací, což vytváří, společně s technickými dovednostmi, předpoklady pro samostatnou výzkumnou činnost absolventa doktorského studijního programu. Nezanedbatelným cílem doktorského studia je schopnost absolventů šířit znalosti z oblasti kinantropologie také na mezinárodní úrovni.

K všeobecným požadavkům na studenty doktorského studia postupně patří vytvoření návrhu tématu disertační práce včetně projektu, úspěšné vykonání přijímací zkoušky, splnění všech povinných předmětů ve studijním programu kinantropologie, absolvování zahraniční pracovní stáže na vědeckém pracovišti, podání odborného článku se školitelem a nejlépe ve spolupráci se zahraničním konzultantem, složení státní doktorské zkoušky, vypracování disertační práce a její obhajoba. Doktorandi musí obsáhnout široké znalosti výzkumných metod, stejně jako schopnost analyzovat a interpretovat výsledky výzkumu. Mimo formální kurzy doktorského studia jsou vyžadovány tyto zkušenosti: participace jako výzkumný subjekt, schopnost vyhledávání relevantní literatury, schopnost testování nových metodologií či měřidel, plánování nových výzkumných projektů, účast na každodenních aktivitách v laboratořích a asistence při sběru dat, analýza dat včetně statistické analýzy, formální psaní výzkumného článku vedoucí k podání publikace, prezentace na mezinárodních vědeckých konferencích, psaní grantových návrhů, konzultace a pomoc studentům v nižších ročnících, realizace odborné výuky, zahraniční stáž na vědeckém pracovišti s publikačním výstupem realizovaným ve spolupráci s konzultantem z daného pracoviště, participace na výuce.

Disertační práce se předkládá ve čtyřech exemplářích, vázaných ve formátu A4. Současně odevzdává doktorand 20 exemplářů autoreferátu, který vymezuje problém práce, metody a závěry včetně aplikací (cca 15 stran). Autoreferát je předkládán v anglickém jazyce. Dále autoreferát obsahuje seznam publikovaných, k tématu disertace se vztahujících, prací autora (u prací se spoluautory s vymezením jejich podílu).


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2018

facebook
rss
social hub