Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výchova ke zdraví - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceVýchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - maior (maior)
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuPhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
Garant specializacePhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Absolvent bakalářského studia bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví. V průběhu celého studia je kladen důraz na primární prevenci před negativními faktory ovlivňujícími lidské zdraví, na možnosti výchovného působení na děti a mládež a na pozitivní upevňování optimálních návyků posilujících přirozené determinanty zdraví. Dosažené vzdělání umožní absolventovi aplikovat tyto poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Vychází se z předpokladu, že posluchač bude tento obor kombinovat s jiným bakalářským oborem na PdF. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v oblastech zdraví, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Navazující magisterský program pak poskytuje další intenzivní odborné vzdělávání a příležitost pro pokročilé studium této disciplíny.

Co od vás očekáváme?

Neočekáváme od vás a ani nepožadujeme žádné specifické znalosti oboru, který jste se rozhodli studovat. Předpokládáme, že uchazeč disponuje běžnými znalostmi přírodních a humanitních věd v rozsahu učiva střední školy. Co však vyžadujeme je entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a vědomosti.

Co se naučíte?

Studium bakalářského oboru „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“:

 • Vás naučí jak uplatnit znalosti o psychologických aspektech při podpoře rozvoje individuálních kvalit osobností žáků.
 • Vás seznámí s tím, jak se orientovat v náročných životních situacích a jak je co nejefektivněji řešit.
 • Vás vybaví komunikačními znalostmi a dovednostmi a jejich úspěšným využitím v praxi.
 • Vás seznámí s tím, jak použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování a jakým způsobem řešit školní výchovné situace.
 • Vám umožní osvojit si základní strategie vyučování v teoretické i praktické rovině a jejich propojení se znalostmi psychologie.
 • Vás vybaví znalostmi všeobecného rozhledu v oblasti filozofie, kultury a zdravého životního stylu a naučí vás, jak působit na formování postojů žáků.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi získají ucelené vědomosti a dovednosti vztahující se k problematice lidského zdraví, které mohou uplatnit v oborech souvisejících se zdravím a s životním stylem. Absolventi získají také možnost k dalšímu vzdělávání formou navazujícího magisterského studia „Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy“. Absolventi se mohou uplatnit jako asistenti učitele na základních školách, výchovní pracovníci v centrech volného času, pracovníci v domovech dětí a mládeže, metodici primární prevence, případně v dalších profesích, které souvisejí s ochranou zdraví.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • v profesích a institucích vyžadujících sociálně-komunikativní dovednosti
 • pedagogický pracovník (asistent) na základní škole
 • pedagogický pracovník v institucích volného času (domy dětí a mládeže)
 • pedagogický pracovník v komunitních centrech nebo ubytovacích institucích (internáty apod.)

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.