Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání připravuje sbormistry pro jejich budoucí praxi. Komplexně rozvíjí hudebnost studentů a směřuje je ke schopnosti samostatného působení v oblasti sbormistrovství. Studium Sbormistrovství nabízí příležitost kreativně rozvíjet vaši hudebnost a schopnost vést sborová tělesa rozmanitých stylových zaměření. Studijní program je specifický v tom, že umožňuje studium pouze v kombinaci s bakalářským studijním programem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, což posiluje celkové hudební zaměření studia. Obsahem sbormistrovské přípravy jsou dvě hlavní roviny. V první rovině jde o získání potřebných praktických dovednosti: základy dirigentské techniky, hra partitur, sluchová analýza, pěvecké sborové praktikum a řízení sboru. Ve druhé rovině jde o nezbytné teoretické znalosti v oblasti slohové interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, teorii dirigování a dramaturgii koncertů. Obě roviny směřují k realizaci sborového vystoupení v celé jeho šíři a komplexnosti. Během studia navštěvujete univerzitní pěvecký sbor, kde si rozšíříte své pěvecké a sbormistrovské dovednosti a navážete nové sociální vazby. Součástí studia je vypracování a obhajoba bakalářské práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sbormistrovství – studium, praxe, uplatnění

Obecné cíle SP Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí: 1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru sbormistrovství a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Co od vás očekáváme?

Studium Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání ideálně předpokládá celkovou hudebnost studenta a jeho motivaci ji intenzivně a pravidelně rozvíjet. Základy dirigentské techniky si osvojíte během studia pod vedením vyučujících.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

 • stylově interpretovat sborovou skladbu z období gotiky až po současnost
 • zapsat slyšenou hudbu do notové podoby a hudebně ji analyzovat
 • sbormistrovským gestem vyjádřit hudební průběh skladby
 • řídit pěvecký sbor a sestavit vhodnou dramaturgii koncertu

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijního programu je předpokladem navazujícího magisterského studia sbormistrovství. Samostatné absolvování bakalářského studijního programu umožňuje uplatnění absolventů v rozmanitých oblastech školství a kultury.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

 • sbormistr pěveckých sborů
 • asistent sbormistra
 • asistent v oblasti hudebnězájmových aktivit na středních školách a v mimoškolských zařízeních
 • kulturní organizační pracovník

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.