Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Rekreologie

Studijní programTělesná výchova a sport
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant specializacedoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímáte se o pohyb, sport, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti organizace volnočasových aktivit, rekreace a zdraví? Chcete, aby se tato činnost stala vaší profesí?

Studujte bakalářský studijní program Rekreologie na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, získáte tak znalosti nejen o pohybu člověka, anatomii, ale také z oblasti pedagogicko-psychologické, ekonomicko-manažerské, diagnostické a intervenční v oblasti tělocvičných aktivit. Osvojte si komunikační dovednosti a umění prezentace. Studiem získáte praktické dovednosti z širokého okruhu pohybových aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v rámci volného času a podporují zdraví. Toto studium probíhá na Katedře studií lidského pohybu.

Samotné studium je tvořeno teoretickými a i praktickými předměty. Teoretická výuka probíhá jak v učebnách, také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které je součástí katedry studií lidského pohybu. Aktivní studenti se mohou zapojit do činnosti tohoto centra jako pomocné vědecké síly.

Výuka praktických předmětů probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (haly, bazén, atletický stadion apod.), ale také formou kurzů v přírodě (lyžařský kurz, sportovní, vodácký a další).

Součástí výukového programu jsou také praxe. V rámci praxí se seznámíte s problematikou a realizací volnočasových aktivit v různých typech zařízení, od komerčních po státní. Po jejich absolvování budete připraveni na různé problémy a jejich řešení, které s těmito aktivitami souvisí.

Vzhledem k partnerským smlouvám, které má pracoviště uzavřeny se zahraničními univerzitami, můžete během studia vyjíždět na zahraniční stáže, zejména v rámci programu Erasmus.

Co od vás očekáváme?

V oblasti teoretických znalostí se očekává znalost na středoškolské úrovni v oblasti jazyků (anglický jazyk), biologie člověka a všeobecného přehledu. V oblasti pohybových schopností a dovedností na úrovni středoškolské tělesné výchovy. Úroveň některých z nich je ověřována v rámci praktické přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu Rekreologie se naučíte:

 • diagnostikovat pohybové aktivity člověka,
 • vytvářet vhodné pohybové aktivity a volnočasové programy pro klienty různého věku a pohlaví,
 • budete připraven pro práci s klienty v institucích soukromých i veřejných,
 • budete připraven na práci ve sportovních klubech a střediscích volného času (plánování, organizace a řízení činnosti),
 • budete ovládat dovednosti a činnosti v základních sportech a činnostech, které jsou vhodné pro volnočasové aktivity.

V případě náhlého poškození zdraví při těchto činnostech budete umět poskytnout první pomoc.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu Rekreologie se uplatníte v komerčních, neziskových i státních zařízeních. V zařízeních, které se zabývají volnočasovými aktivitami a rekreací.

Konkrétní pracovní pozice

 • instruktor v komerčních zařízeních (posilovny, fitness centra, sportovní školy)
 • animátor (cestovní kanceláře)
 • instruktor v neziskových organizacích (sportovní kluby)
 • instruktor, lektor (střediska volného času)
 • podnikatel (OSVČ) v oblasti organizace volnočasových a teambuildingových aktivit

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla 1x týdně (pátek) v blocích od 14.10 hod. do 19.00 hod. Stejně jako u denního studia se jedná o teoretickou i praktickou výuku. I studenti kombinované formy mají povinnou kurzovní výuku, která je v rozsahu 5 – 7 dnů. Požadavky v jednotlivých předmětech studijního plánu jsou ve stejném rozsahu jako u prezenční formy studia. Vzhledem k tomu, že u kombinované formy je výuka omezená, je nutností, aby studenti přímou výuku nahradili samostudiem, ke kterému dostanou od jednotlivých vyučujících adekvátní informace a podklady.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat test předpokladů ke studiu organizovaný Pedagogickou fakultou OU a praktickou zkoušku z tělesné výchovy. Minimální počet bodů u každé zkoušky je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Složena ze sedmi disciplín:

 • Vytrvalostní běh (běh na 1500 m), maximálně 10 bodů
 • Cvičení na hrazdě (shyby na hrazdě doskočné u mužů a výdrž ve shybu na hrazdě dosažné u žen), maximálně 10 bodů
 • Sprint, atletika (běh na 100 m), maximálně 10 bodů
 • Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava), maximálně 20 bodů
 • Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m), maximálně 20 bodů
 • Basketbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů
 • Volejbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy hodnocen jako nevyhověl.

Praktickou zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry studií lidského pohybu - přijímací řízení.

Ke studiu oboru Rekreologie, programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.