Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Psychologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní program
Psychologie se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Psychologie se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Absolvent bakalářského studia je vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti psychologie, a dalších příbuzných oborů a rovněž i praktickými dovednostmi aplikovaných i speciálních psychologických disciplín. Dosažené vzdělání umožní absolventovi aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. V průběhu studia je kladen důraz na schopnost absolventa pokračovat v dalším sebevzdělávání a rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.Psychologie je studium mysli a chování. Jde o jednu z nejzajímavějších a nejnáročnějších oblastí vědeckého bádání s potenciálem prospívat jak jednotlivcům, tak společnosti jako celku. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v hlavních oblastech psychologie, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Náš navazující magisterský program pak poskytuje další intenzivní odborné psychologické vzdělávání a příležitost pro pokročilé studium v řadě specializovaných psychologických disciplín.

Pedagogická a školní psychologie

Dosažené vzdělání umožní absolventovi psychologie aplikovat psychologické poznatky především v rámci vzdělávání a výchovy. Absolvent studia výchovy ke zdraví bude obeznámený s preventivní ochranou zdraví a bude se orientovat v problematice lidského zdraví.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalost přírodních a humanitních věd v rozsahu vyučovaném na středních školách. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předpokládat, že všichni studenti měli na střední škole zařazenou výuku základů společenských věd, jehož součástí bývá i psychologie, začínáme s výukou od úplného začátku. Vyžadujeme však od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání a znalosti psychologie.

Co se naučíte?

Studium oboru „Psychologie se zaměřením na vzdělávání“:

 • Vám může pomoci s porozuměním sobě a druhým lidem tím, že se dozvíte o různých aspektech lidského chování, které vám pomohou nejen v každodenním životě, včetně interakcí s ostatními lidmi, ale také v učení a podávání co nejlepšího výkonu, ve schopnosti zvládat stres a pochopit příčiny psychických poruch.
 • Lze doplnit kombinací s dalším oborem, ať již přírodovědným nebo humanitním. Mnoho oborů na filozofické nebo přírodovědecké fakultě těží z porozumění lidskému chování, ať už jde o sociální interakci, jazyk a komunikaci, motivaci lidského chování a emoce nebo procesy uplatňující se při rozhodování. Znalost o mozkových funkcích a chování má značný přínos i pro studenty, kteří studují některý z oborů na lékařské fakultě.
 • Vám umožní rozvíjet analytické dovednosti pomocí vědecké metody. Psychologie je věda a určujícím rysem každé vědy je objektivní přístup, který daný obor používá k rozvoji znalostí z dané oblasti. V psychologii se využívá vědecký přístup ke studiu chování a duševního života. Psychologie tak poskytuje vynikající praxi v analytickém myšlení a metodách vědeckého výzkumu, které jsou použitelné v široké škále profesí.
 • Vás připraví na budoucí kariéru. Lidé s psychologickým vzděláním pracují v mnoha různých oborech, včetně klinických, právních, organizačních, vzdělávacích a výzkumných, a to jak v soukromém tak i veřejném sektoru.

Kde a jak se uplatníte?

Předpokládá se, že absolventi bakalářského stupně budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu studijního programu „Specializace psychologie“ nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzných programů dle aktuální nabídky. Absolvent se však může uplatnit v kterékoliv relevantní související oblasti. Ať se již coby absolventi rozhodnete o uplatnění ve státním nebo v soukromém sektoru, psychologické vzdělání vám vždy zlepší šanci získat práci. Můžete být zaměstnáni v různých odvětvích včetně zdravotní péče a sociální pomoci, veřejné správy, vzdělávání a odborné přípravy, případně v administrativních a podpůrných službách.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • asistent školního a poradenského psychologa
 • asistent pedagoga (resp. speciálního pedagoga)
 • asistent výchovného poradce
 • asistent metodika prevence
 • odborný referent
 • lektor v centrech primární prevence
 • výzkumných asistent

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat test předpokladů ke studiu organizovaný Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.