Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - minor

Studijní program v kostce

Máte rádi sport a baví vás práce s dětmi a mládeží? Chtěli byste se tomu věnovat i v budoucnu jako své profesi? Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je to možné. Staňte se například asistentem pedagoga, vychovatelem na středních školách či pedagogem pracujícím s mládeží v rámci zájmových sportovních kroužků při středních školách. Případně pokračujte dál v navazujícím magisterském studiu a staňte se učitelem tělesné výchovy. Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je koncipován tak, aby umožnil svým absolventům získání potřebných znalostí a dovedností nutných k naplňování pro současnou společnost velmi důležitých cílů: tj. ukazovat krásu a benefity širokého spektra pohybových aktivit tak, aby se aktivní pohyb stal pravidelnou součástí téměř každého dne; ukazovat dětem a mládeži a následně je učit velkému počtu pohybových dovedností jako je například podání spodem ve volejbalu, driblink v basketbalu nebo přihrávka v kopané, které jsou nutné k realizaci konkrétní sportovní hry, ale také je učit stoji na rukou v gymnastice nebo správnému provedení kliku při rozvoji svalové síly tak, aby bylo minimalizováno riziko zranění. Bakalářský studijní program je koncipován jako dvouoborový ve verzi Maior a Minor a je možno jej kombinovat s celou řadou atraktivních oborů na OU (například s biologií, cizími jazyky, chemií atd.). Rozdíl mezi verzemi Maior a Minor je dán volbou jednoho z oborů už při podávání přihlášky na naší univerzitu, na kterém bude ve druhém a třetím ročníku studia řešena závěrečná práce (Maior), která je povinným dokladem úspěšného absolvování studijního programu. Samotné studium je tvořeno teoretickými a praktickými předměty vyučovanými pravidelně v rozsahu třinácti týdnů v zimním a letním semestru. Teoretická výuka probíhá nejen v učebnách, ale také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví). Katedra ve spolupráci s Centrem diagnostiky lidského pohybu vytváří unikátní podmínky pro aktivní a finančně honorované zapojení studentů do aktuálně řešených projektů v roli pomocných vědeckých sil podněcující studenty ke kritickému myšlení a k samostatné tvůrčí práci. Výzkumné centrum je zaměřeno na výzkum v oblasti lidského pohybu a zdraví. Výuka praktických předmětů pak probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (sportovní haly, plavecký bazén, atletický stadion, gymnastická tělocvična apod.), ale také formou blokové výuky v rámci kurzů v přírodě v atraktivních destinacích (lyžařský kurz-Rakouské Alpy, Vodní turistika – povodí řeky Moravy v okolí Rudy nad Moravou a další). Rozšiřování jazykových kompetencí ve studované oblasti představuje významnou prioritu univerzity. Studijní program má zařazen do letního semestru druhého ročníku :Mobility Window:. V tomto semestru má student možnost vyjet v rámci programu Erasmus na studijní stáž do zahraničí, kde má možnost poznat jinou vysokoškolskou kulturu a v přirozeném prostředí zdokonalovat své jazykové kompetence. Dosavadní zkušenosti se studentskými mobilitami naznačují výhodu pozdějšího uplatnění na trhu práce. Studenti, kteří nechtějí v rámci :Mobility Window: vyjet na zahraniční univerzity, mají možnost absolvovat adekvátní počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce na OU. Díky :Mobility Window: nehrozí riziko prodloužení studia z důvodu nemožnosti absolvování povinných předmětů, které nejsou v tomto semestru rozvrhovány. Ostravská univerzita má smlouvy s partnerskými univerzitami v USA (University of Massachusetts Amherst), v Anglii (Cardiff metropolitan University), Rakousko (University of Gratz), ve Španělsku (University of Valencia) a v dalších zemích.

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ

Máte rádi sport a baví vás práce s dětmi a mládeží? Chtěli byste se tomu věnovat i v budoucnu jako své profesi? Po absolvování bakalářského studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je to možné.

Co od vás očekáváme?

Kladný a aktivní vztah ke sportu a pohybovým aktivitám, chuť pracovat s dětmi a mládeží a zodpovědný přístup ke studiu. V oblasti teoretických znalostí očekáváme znalosti v oblasti jazyků (anglický jazyk) a všeobecného přehledu na středoškolské úrovni a stejně tak v oblasti pohybových schopností a pohybových dovedností.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání se naučíte a získáte:

 • znalosti o významu tělesné výchovy a sportu vycházející z historie a sociálního kontextu dále získáte znalosti z atraktivních vědních oborů věd o lidském pohybu jako je anatomie, biomechanika, fyziologie, traumatologie, psychologie sportu, sportovní trénink,
 • základní přehled o problematice výchovy, vzdělávání a rozvíjení osobnosti dětí a mládeže z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín),
 • základní pohybové dovednosti nutné k realizaci hry, soutěže nebo disciplíny ve vybraných sportech: atletice, sportovních hrách, plavání, v různých formách gymnastiky, v outdoorových činnostech a sezónních sportech, které dokážete prakticky předvádět,
 • dovednosti nutné k plánování, organizaci a řízení praktického rozvoje pohybových schopností jako je síla, rychlost, vytrvalost a obratnost,
 • dovednosti nutné k plánování a organizaci sportovních soutěží, dovednosti k vedení sportovců v soutěžích v souladu s principy fair-play a olympijskými hodnotami.
 • dovednosti nutné pro praktické hodnocení úrovně učené pohybové dovednosti,
 • dovednosti nutné pro komunikaci dětmi a mládeží prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe,
 • dovednost vyhledat publikované výsledky výzkumů v oblasti kinantropologie v anglickém jazyce pro tvorbu seminárních a závěrečné práce v průběhu studia.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se uplatníte jako odborníci kompetentní k odborné práci s dětmi a mládeží v oblasti tělesné výchovy, způsobilých k naplňování specifických cílů v oblasti pohybové aktivity v podmínkách středních škol:

 1. harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity,
 2. budování u dětí a mládeže pozitivní vztah k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě,
 3. seznamování dětí a mládeže se širokým spektrem sportovních disciplín.

V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro základní školy. Absolventi studijního programu mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech Učitelství nebo Kinantropologie.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent pedagoga na střední škole

Přijímací řízení

70
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat praktickou zkoušku z tělesné výchovy. Minimální počet získaných bodů je 30.

Praktická zkouška z tělesné výchovy

Složena ze sedmi disciplín:

 • Vytrvalostní běh (běh na 1500 m), maximálně 10 bodů
 • Cvičení na hrazdě (shyby na hrazdě doskočné u mužů a výdrž ve shybu na hrazdě dosažné u žen), maximálně 10 bodů
 • Sprint, atletika (běh na 100 m), maximálně 10 bodů
 • Akrobatická cvičení z gymnastiky (povinná akrobatická sestava), maximálně 20 bodů
 • Plavání (vybraná plavecká disciplína na 100 m), maximálně 20 bodů
 • Basketbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů
 • Volejbal (zkouška zřetězených dovedností), maximálně 15 bodů

V případě, kdy uchazeč neobdrží za disciplínu plavání žádný bodový zisk, bude jeho celkový výsledek praktické zkoušky z tělesné výchovy hodnocen jako nevyhověl. Praktickou zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry studií lidského pohybu v sekci přijímací řízení.

Ke studiu oboru Rekreologie, programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a Učitelství tělesné výchovy je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.