Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika

Studijní programSpeciální pedagogika
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinované
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant specializacedoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Studijní program v kostce

Osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tvoří přirozenou součást naší společnosti. Aby se v ní adekvátně uplatnily a mohly vést plnohodnotný život, potřebují podporu ze strany majoritní společnosti. Ne nadarmo se říká, že společnost je tak silná, jak silný je jeho nejslabší jedinec.osoby s jakýmkoli typem odlišnosti (zdravotní, sociální, kulturní) potřebují ve svém vývoji podporu, kterou jim mohou poskytnout pouze empatičtí a odborně vybavení pracovníci. Pokud se rozhodnete studovat obor Speciální pedagogika, můžete to být právě VY, kdo se vydáte na cestu směřující k uznání a podpoře odlišností mezi lidmi. Bakalářský studijní obor Speciální pedagogika je zaměřen na rozvoj základních kompetencí pro výkon povolání speciálního pedagoga. Akademičtí pracovníci jsou připraveni předávat studentům nejen teoretické vědomosti, ale i sdílet poznatky z praxe.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium neočekáváme žádné nadstandardní znalosti z oboru speciální pedagogika. Samozřejmostí je však zájem o danu problematiku a osobnostní rozvoj. Pro výkon práce speciálního pedagoga jsou nezbytné i osobnostní předpoklady jako jsou empatie, tolerance, respekt, komunikativnost, flexibilita a schopnost improvizace v neočekávaných situacích.

Co se naučíte?

Absolvent studijnícho oboru Speciální pedagogika bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž dovednosti odborně komunikonat s různými subjekty (rodiče, zástupci státních, společenských a odborných institucí) za účelem pozorzmění systému práce s děti, mládeži a dospělými osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, mimoškolních zařízeních, v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi ve školských, zdravotnických i sociálních zařízeních jako vychovatelé, asistenti pedagoga apod.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel/ka v MŠ, kde se vzdělávají děti se speciálními potřebami
 • vychovatel/ka ve školských a výchovných zařízeních pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • učitel/ka v přípravné třídě;
 • asistent/ka pedagoga;

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla 1x týdně (pátek nebo středa) v blocích od 14.10 hod. do 19.00 hod. Stejně jako u denního studia se  jedná o teoretickou i praktickou výuku. Studentům jsou poskytovány adekvátní studijní materiály.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 60.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.