Centrum vizuálních studií

Fenomén vizuální kultury je jedním z klíčových jevů významně akcelerujících aktuální globální každodennost. Teoretickou a metodologickou platformou výzkumu Centra vizuálních studií je komplexní badatelský zájem o široké spektrum vizuálních médií, tradičně nahlížených optikou samostatných vědeckých disciplín. Směrodatným badatelským přístupem Centra vizuálních studií je interdisciplinární forma výzkumu. K výzkumu soudobé kultury obrazu je přistupováno jak na základě výzkumných, tak teoretických přístupů zohledňujících "kulturní obrat" od oddělených disciplín (kunsthistorie, filmová věda, ale i literární teorie) k inklusivnímu výzkumnému modelu, jako badatelskému nástroji již nesloužícímu k odkrývání vizuálního prostoru jako místa objektivní pravdy a jejího rozumového důkazu, ale např. i jako enviromentu subjektivních zkušeností či poznání jakož i mocenských vazeb.

Svým odborným zaměřením Centrum vizuálních studií kontinuálně navazuje na dosavadní vědeckou a uměleckou orientaci části Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Kolektiv Centra vizuálních studií tvoří vědecko-pedagogičtí pracovníci Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a řada odborníků z jiných fakult Ostravské univerzity a dalších vědeckých a výzkumných institucí. Nejen pro ně Centrum vizuálních studií soustavně a cílevědomě vytváří podmínky pro badatelskou činnost (studijní a badatelské pobyty) i pro prezentaci (workshopy, konference), publikaci vědeckých poznatků a realizaci uměleckých výstupů (výstavy, sympózia ad.).


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2021