Charakteristika Centra studií regionální hudební kultury

Výzkumné centrum se zaměřuje na zkoumání hudební kultury ostravského regionu a oblasti rakouského (českého) Slezska v minulosti starší i nedávné. Jedná se o výzkumné sondy hudebněhistoriografické, hudebněpedagogické a teoreticko-estetické a jde o jeden z prioritních směrů výzkumu Pedagogické fakulty OU nazvaný: Hudebněhistoriografické, hudebněpedagogické a teoreticko-estetické sondy do hudební kultury a regionálních subkultur. Členové centra zkoumají nejen hudební tvorbu, výkonné umění a hudební život v oblasti, v níž se  projevovaly vlivy české, polské a v minulosti i německé, ale také širší problematiku z toho vyplývající: 1) specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; 2) regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie (včetně didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění) a třeba zkoumání rozvoje hudebnosti obyvatel regionu v minulosti (projekt Hudebnost kantorů Rakouského Slezska v 18. a 19. století). K tomu je třeba i teoreticko-estetický a metodologický výzkum, o nějž se bádání centra musí samozřejmě opírat.

Výzkumný záměr katedry hudební výchovy

Spolupracující instituce

  • Centrum regionálních studií FF OU
  • Ústav hudební vědy FF MU v Brně
  • Muzikologické oddělení SZM v Opavě
  • Hudební oddělení Ostravského muzea
  • Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

Zprávy o činnosti CSRHK


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 04. 2020