Charakteristika Centra studií evropské identity

Vědecké zaměření CSEI spočívá ve výzkumu evropanství, evropské a regionální identity, různých aspektů historického vědomí a ve studiu evropského politického vývoje včetně otázek soužití v pluralitní společnosti. Představuje interdisciplinární badatelské centrum, které se v souladu s regionálním ukotvením PdF OU orientuje především na výzkumné problémy spojené s řešením aktuálních otázek historie a současnosti středoevropského prostoru, v němž docházelo a dochází k intenzivním interkulturním kontaktům. Podstatný je přitom rozměr pedagogický – CSEI je zaměřeno na komplexnější otázky interkulturního vzdělávání, na proměny vzájemných obrazů sousedních národů v nejnovějších edukačních materiálech i na jejich odraz ve vědomí školní mládeže.

Hlavní směry výzkumu:

  • výzkum dějin Slezska v kontextu středoevropské sociální a kulturní historie
  • výzkum kulturních systémů a interkulturních kontaktů slezského regionu v minulosti i v současnosti
  • výzkum česko-polských vztahů
  • výzkum náboženských a etnických komunit v regionu
  • výzkum historického vědomí a etnických a národních stereotypů u školní mládeže

Personální zajištění CSEI:

Vedoucí CSEI:

Odborný garant centra:

Odborní konzultanti centra:

Členové centra:

Spolupráce s institucemi v ČR a zahraničí:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
  • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski v Katovicích
  • Wydział Stosunków Międzynarodowych Universytetu Wrocławskiego
  • Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Výroční zprávy:


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2021