Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Standardní doba studia činí 2 roky.

Nabízené specializace:
Anglický jazyk – Český jazyk
Anglický jazyk – Hudební výchova
Anglický jazyk – Informační a komunikační technologie
Anglický jazyk – Matematika
Anglický jazyk – Občanská výchova
Anglický jazyk – Technická výchova
Anglický jazyk – Tělesná výchova
Anglický jazyk – Výchova ke zdraví
Anglický jazyk – Výtvarná výchova

Nabízené specializace nalezne uchazeč v e-přihlášce ke studiu.


Termíny a organizace přijímacího řízení

Ke studiu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají.

Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat, nebo když bude přijímací zkouška prominuta.

Poplatek:
Poplatek spojený s přijímacím řízením:560 Kč
Číslo účtu:931761/0710 (ČNB)
Variabilní symbol:451011
Specifický symbol:vygenerován při podání e-přihlášky
Název účtu adresáta:Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1
Termíny:
30. 6. 2019mezní termín pro podání přihlášky ke studiu a její úhrada
20. 8. 2019přijímací zkoušky
26. 8. 2019zasedání přijímací komise
28. 8. 2019možnost nahlédnutí do materiálů spojených s přijímacím řízením
18. 9. 2019zápis do studia

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním programu. Fakulta dále stanovuje podmínku pro předchozí vzdělání v programu, toto je uvedeno dále. Dosažení požadovaného studia v bakalářském studijním programu se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen tuto kopii doložit při zápisu do studia.

Pokud uchazeč absolvoval studijní program v zahraničí, je povinen předložit doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělávání v České republice.

Ustanovení pro nostrifikaci neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání za rovnocenný bez dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze ověřenou kopii dokladu.

Ke studiu aprobace Tělesná výchova je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení. Uchazeč je povinen potvrzení odevzdat při zápisu do studia.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských aprobací je ukončené bakalářské vzdělání v níže vymezených programech:

  • Učitelství anglického jazyka pro základní školy: bakalářské vzdělání anglického jazyka zaměřené na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium.
  • Učitelství českého jazyka pro základní školy: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání nebo jiný příbuzný obor, jehož náplní je doložitelné absolvování základních lingvistických a literárněvědných disciplín (morfologie, lexikologie, syntax, stylistika, vývoj české literatury, literární teorie).
  • Učitelství hudební výchovy pro základní školy: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
  • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro základní školy: Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
  • Učitelství matematiky pro základní školy: Matematika se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium matematiky zaměřené na vzdělávání.
  • Učitelství občanské výchovy pro základní školy: Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na společenské vědy.
  • Učitelství technické výchovy pro základní školy: Technická výchova se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
  • Učitelství tělesné výchovy pro základní školy: obor se zaměřením na vzdělávání tělesné výchovy, nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání tělesné výchovy.
  • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy: sociální, pedagogické a psychologické vědy, obory zaměřené na organizaci volného času s podporou zdraví, případně obory lékařské fakulty se zaměřením na pedagogickou činnost.
  • Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Obsah a forma PZ:
Anglický jazykTZO
Český jazykTZO
Hudební výchovaB (TZO)
Informační a komunikační technologieB (TZO)
MatematikaB (TZO)
Občanská výchovaTZO
Technická výchovaB (TZO)
Tělesná výchovaTZO
Výchova ke zdravíTZO
Výtvarná výchovaB (MP)

Test znalostí z oboru (TZO)

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Bez přijímacích zkoušek (B)

V případě velkého zájmu o studium v programu se bude konat přijímací zkouška. Aprobace hudební výchova, informační a komunikační technologie a technická výchova formou testu odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského programu, výtvarná výchova formou motivačního pohovoru.

Motivační pohovor (MP)

Pohovor se skládá z rozboru domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) a z diskuze s uchazeči nad znalostmi z dějin výtvarné kultury.

Detailnější informace k pohovoru jsou umístěny na webových stránkách katedry výtvarné výchovy v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia.


Uchazečům o studium budou na základě výsledku přijímacích zkoušek přiděleny body. Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle získaných bodů. Přijímáni jsou uchazeči, kteří dosáhnou nejvyššího bodového hodnocení – rozhoduje pořadí nejlepších.

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu: 30


Obecné pokyny a upozornění

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do 30. června 2019 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou spojena a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Nejpozději 14 dnů před datem přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku s detailními pokyny.

Hlásí-li se uchazeč ke studiu více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou.

Uchazeči budou konat předepsanou přijímací zkoušku jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů; výsledek bude započítán do všech přihlášených programů se stejnou zkouškou.

Převody přihlášek nejsou možné.

Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, program neotevřít. Uchazečům pak bude vrácen poplatek za přijímací řízení v plné výši.

Platbu za přihlášku je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako neplatná. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.

Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. K chybné platbě dojde vlivem neuvedení nebo chybného uvedení spojovacích symbolů pro platbu, příp. uhrazením částky v chybné výši. Pozdě uhrazená platba je taková, která byla odeslána po 30. červnu 2019.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Má-li uchazeč se specifickými potřebami jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, může se obrátit na Centrum Pyramida OU: e-mail: ; telefon: +420 553 46 1234, mobil: +420 733 784 095. Uchazeč bez specifických potřeb kontaktuje se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Adresa pro doručování písemností:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, studijní oddělení, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1

Adresa pro osobní návštěvu, sídlo fakulty:

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, budova SA - Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory;

e-mail: ; telefon: 553 46 2525


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2019