Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PdF / 2018)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po náhradním termínu přijímacího řízení.

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeči obdrží poštou.

Fakulta NEPOSKYTUJE informace na základě telefonátu nebo e-mailu.

Fakulta v případě odvolání doporučuje k tomuto účelu vytvořený formulář.

Vysvětlení k uvedeným kódům

  • 11 – navržen na přijetí (uchazeč je pozván k zápisu do studia, kde po ověření podmínek k přijetí obdrží Rozhodnutí o přijetí)
  • 20 – nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky (nevyhověl u přijímacího řízení)
  • 21 – nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení (nevyhovění předepsaným podmínkám k přijetí, např. předchozím vzděláním mimo obor)
  • 22 – nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru (v přijímacím řízení vyhověl, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat)
  • 90 – nedostavil se k přijímací zkoušce (nevyhověl u přijímacího řízení)

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 06. 2018