OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Fakulta PRO > Partneři fakulty

Partneři PdF OU v ČR

Partnery PdF OU ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti jsou následující české univerzity a další vysoké školy:

 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita v Hradci Králové
 • Technická univerzita v Liberci
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Dalšími subjekty v ČR, s nimiž jednotlivá pracoviště realizují spolupráci, jsou mimo jiné:

 • AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých
 • ANDRAGOGÉ Olomouc
 • Česká asociace pedagogického výzkumu
 • Česká pedagogická společnost
 • Česká společnost Dyslexie
 • Česká školní inspekce
 • Dys klub Ostrava
 • Federace dětských domovů v ČR (FICE – Mezinárodní organizace pro výchovu dětí)
 • Galerie výtvarného umění Ostrava
 • Grantová agentura ČR
 • Hornické muzeum
 • Jednota českých matematiků a fyziků
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
 • Magistrát města Ostravy
 • Muzeum Těšínska, Český Těšín
 • Národní centrum distančního vzdělávání, Praha
 • Národní ústav odborného vzdělávání
 • OPEN SOCIETY FUND Praha – Vzdělávací program Začít spolu
 • Policie ČR Ostrava
 • Psychopedická společnost
 • Sdružení pro tvořivou dramatiku ARTAMA, Praha
 • Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava
 • Středisko pro výchovu k lidských právům, Praha
 • Ústav soudobých dějin AV ČR
 • Ústavy sociální péče Hrabyně, Ostrava-Muglinov, Pržno
 • Vězeňská služba ČR
 • Výzkumný ústav pedagogický, Praha