OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Didaktika českého jazyka a literatury
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace:Doktorské studium didaktiky českého jazyka a literatury je nabízeno vynikajícím absolventům magisterských studijních programů, které připravují k výkonu povolání učitele českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol, učitele na 1. stupni, případně v mateřských školách.
Koncepce studia reflektuje aktuální potřeby konstituování oborových didaktik jako svébytných vědeckých disciplín v souladu se společenským požadavkem zkvalitnění vzdělávání a potřeby připravovat vysoce erudované odborníky, kteří mají předpoklady pro další odborný růst.
Profil absolventa:Absolvent doktorského studia Didaktika českého jazyka a literatury podstatným způsobem rozšíří své odborné znalosti v teoretické i aplikační rovině, bude připraven pro odbornou vědeckou práci, prokáže potřebnou orientaci zvláště v metodologii pedagogického výzkumu.
Absolvent studia bude připraven pro samostatnou vědeckou práci v oboru, může najít uplatnění jako vysokoškolský pedagog na pracovištích připravujících budoucí učitele základních škol, v pedagogické praxi na základních školách, kde může své znalosti využít ke zkvalitnění výuky českého jazyka a literatury tím, že je připraven diagnostikovat výchozí stav, hledat a navrhovat vhodné metody a formy práce s inovativním potenciálem a implantovat je do výuky.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: Odborný pohovor k předloženému projektu disertační práce a další zamýšlené orientaci adepta v oboru - volba modulu k didaktice jazyka nebo didaktice literatury. U pohovoru může být prověřena také znalost cizího jazyka (angličtiny).
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšně vykonané přijímací řízení
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:červen 2018
Požadavky pro přijetí:

  • řádně ukončené magisterské studium daného směru;

  • strukturovaný životopis;

  • projekt zamýšlené disertační práce;

  • potvrzení o získané pedagogické praxi;

  • přehled dosavadní publikační činnosti a dalších akceptovatelných odborných aktivit

Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub