Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výtvarné výchovy
Anotace:Navazující studijní obor Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy je dvouletým dvouoborovým studijním programem, který je určen především absolventům pedagogických bakalářských studijních programů, nejvíce absolventům oboru Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. Dvouletá studijní a profesní příprava budoucích učitelů je koncipována jako dvouoborový učitelský pedagogický program směřující k profesnímu profilu absolventa - učitele výtvarné výchovy pro střední školy.

Profil absolventa tohoto studijního programu a oboru vyrůstá na oborové odbornosti dosažené v bakalářském studiu zaměřeném především na rozvíjení výtvarné dimenze profesní kompetence. Těžištěm studia se stávají psychodidaktické dimenze profesní kompetence učitele výtvarné výchovy v souvztažnosti se složkami produktivní, receptivní a teoretickovýtvarné dimenze výtvarné.
Studijní obor také rozvíjí vizuální inteligenci a vizuální gramotnost, které jsou významnými složkami osobnostní i profesní vybavenosti absolventa studia.

Studijní program dále rozvíjí konkrétní podobu možností institucionálního naplnění principů a obsahů vzdělávání nastíněných kulturními potřebami rozvoje české i evropské společnosti a školskými dokumenty.
Svým pojetím, obsahovou strukturou a systémovým přístupem k realizaci oboru se studijní program snaží v nejširší možné míře přispět: k novým podobám zkvalitňování profesní přípravy učitelů regionu Moravskoslezského kraje, v České republice vůbec. Předpokládá, že do budoucna právě tato společenská skupina představuje účinný potenciál v sociálně kulturních strukturách své lokality. Péče o studenty a o jejich tvůrčí prezentaci v průběhu studia předpokládá mezifakultní spolupráci v rámci kateder výtvarné výchovy českých univerzit.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu se bude konat motivační pohovor
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání motivačního pohovoru - rozbor domácích prací uchazečů a diskuze s uchazečem nad jeho znalostmi z dějin výtvarné kultury
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání motivačního pohovoru - úspěšné vykonání přijímacího pohovoru
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání motivačního pohovoru - přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání 12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: V případě konání motivačního pohovoru - úspěšné vykonání přijímacího pohovoru a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu.
Podmínkou k přijetí je ukončené bakalářské vzdělání oboru s výtvarným zaměřením.
Okruhy pro přijímací řízení: Dějiny umění
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.