OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Typ studia:magisterské
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:5 let
Maximální délka studia:7 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace oboru:Studijní program je koncipován jako pětileté nestrukturované magisterské studium. Absolvent programu je způsobilý kvalifikovaně vyučovat všem předmětům učebního plánu 1. stupně základní školy, a to včetně výuky anglického jazyka. Cílem studia je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy prostřednictvím systematického a cíleného rozvoje profesních znalostí a kompetencí. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání. Zaměřuje se na rozvoj odborných znalostí deklarativních, procedurálních a kontextuálních, které respektují jak požadavky profese v oblasti rolí, činností a způsobilostí učitele, tak vývojová specifika a vzdělávací potřeby žáků mladšího školního věku. Obsah studia má interdisciplinární charakter. Teoretická, oborově didaktická i praktická složka mají v obsahové struktuře oboru plnohodnotné postavení. Respektována jsou jak teoretická východiska pedagogiky, psychologie a souvisejících humanitních, společenských a přírodních věd, tak požadavky pedagogické praxe v oblasti primárního vzdělávání. Těžiště oborových didaktik je zaměřeno na předměty, které kvalifikovaný učitel vyučuje na 1. stupni základní školy. Profilace studenta umožňuje systém průběžných a souvislých praxí a možnost účastnit se exkurzí, zahraničních studijních pobytů i tvůrčí a výzkumné činnosti.
Profil absolventa:Profese učitele 1. stupně základní školy je vnitřně velmi diferencována. Ze složení studijních předmětů (celkem 19 předmětů, jejichž základ tvoří rozdílné vědní, umělecké, sportovní a filosofické obory) je vidět jak komplikované je utvářet proporce kurikula a tím také hlavní akcenty na některé z nich. Strategii řešení vidíme v pojmenování těch klíčových kompetencí absolventa studijního oboru, který na jedné straně odráží nároky profese z hlediska osobnosti učitele a na druhé straně nároky na jeho vybavenost k  rozvoji osobnosti malých dětí ve školních podmínkách. Na základě vědeckých výzkumů posledních let lze rozlišit 8 okruhů klíčových kompetencí učitelství 1. stupně základní školy, které seskupují v sobě celé trsy učitelských znalostí (deklarativních, procesuálních i kontextuálních) a bychom mohli brát za základní nosnou orientaci při formulaci oblastí zodpovědnosti učitele za svou profesionalitu.

Struktura cílových učitelských kompetencí studenta učitelství pro primární vzdělávání:

1) Kompetence vývojově reflektivní, diagnostické a pomáhající dítěti v roli žáka
2) Kompetence sebereflektivní
3) Kompetence sociálně vztahové (interaktivní, komunikativní, kooperativní)
4) Kompetence předmětově diagnostická
5) Kompetence předmětově didaktická (psycho-didaktická)
6) Kompetence projektivní tvořivosti
7) Kompetence pedagogicko-výzkumné
8) Kompetence decizní a pedagogicko-organizační a řídící proces primárního vzdělávání

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:


Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

Okruhy pro přijímací řízení:

  • logické myšlení,

  • verbální myšlení,

  • kulturně-společenský přehled

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub