OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Pedagogika předškolního věku
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra preprimární a primární pedagogiky
Anotace:Studium ve studijním oboru vychází, navazuje, dále rozšiřuje, prohlubuje nabyté odborné znalosti v bakalářském studijním oboru Učitelství pro mateřské školy. Vytváří základy kompetencí k teoretické a výzkumné činnosti.

Absolvováním povinných předmětů studijního oboru studující získají orientaci ve vzdělávacích a výchovných otázkách dítěte předškolního věku, ale také dítěte od narození do tří let a dítěte s odloženou školní docházkou. S vědomím četností dětí v přípravných třídách budoucí absolventy připravujeme k rozvíjení řeči a předčtenářské gramotnosti jako cestě k budoucímu vzdělávání se dítěte a připravujeme je ke vzdělávání dítěte v didaktice číselných a prostorových představ, v přípravě na čtení ve spojení s rozvojem grafomotoriky dítěte. V předmětech neopomíjíme závažnost otázky inkluze, interkulturality a multikulturality v naší společnosti. Aktuální a potřebné se nám jeví zařazení předmětů s tematikou ochrany člověka za mimořádných událostí a příprava děti k řešení dopravních situací. Vybavujeme studující i tradičními obsahy - pro jejich překlopení do vzdělávání dětí uvedeného věku v základech společenských věd, jejichž jedna část je zaměřená i ke zdravému způsobu života. Příprava předškolního pedagoga ke vzdělávání dítěte je spojená s pedagogickou a psychologickou přípravou jeho osobnosti v komunikaci, pohybovém projevu, chování, jednání.

Významnou součástí studia je i sepjetí s praxí prostřednictvím několika předmětů pedagogické praxe, studiem řízení školy a jeho přemostěním do pedagogické reality včetně projektování a plánování vzdělávání dětí. Stále větší význam nabývá i ochrana dítěte, lidská i právní. Učitelka by měla být svým vzděláním na roli zastánce dítěte a jeho práv připravena.

Předpokládáme, že studující budou veškerý zprostředkovaný obsah promýšlet v pedagogických a psychologických souvislostech.

Povinně volitelné předměty doplňují, rozšiřují tématiku a dávají možnost případné hlubší profesní profilace.
Profil absolventa:Profil absolventa sestává z klíčových kompetencí, jimiž by měla být v průběhu studia vybavena osobnost studenta(ky),
" kvalifikujícími ho pro profesi učitelky mateřské školy v instituci pro dítě ve věku do nástupu do povinného vzdělávání,
" ve směru umožňujícím jeho další profesní i osobnostní rozvoj.
Kompetence odborně předmětové a všeobecně vzdělávací
Absolvent(ka) studiem získal(a) specifické teoretické odborné znalosti v rozsahu studovaných předmětů. Ovládá praktické činnosti s dítětem v oblastech výchovných předmětů. Získal(a) dovednosti kritického a tvůrčího myšlení, určité odborné flexibility, pedagogické tvořivosti a s ní spojné odpovědnosti. Je samostatný(á), iniciativní, cílevědomý(á), rozhodný(á) a odpovědný(á) v přístupu ke svému vzdělávání. Na svém profesním rozvoji se aktivně podílí. Disponuje uživatelskými dovednostmi informační a komunikační technologie.
Kompetence osobnostní
Studiem nabyté znalosti využívá k působení na formování postojů a hodnotových orientací dětí. Uplatňuje odborný a lidský pohled k možnostem každého konkrétního dítěte. Snaží se porozumět dítěti, napomoci mu orientovat se ve vlastních citech, prožitcích, náladách. Odpovědně zvažuje důsledky svého rozhodování na děti, má celkově odpovědný přístup k učitelství dítěte ve věku před nástupem do povinného vzdělávání. Dokáže přiměřeným způsobem pracovat tvořivě, je iniciativní, má schopnost inovovat. Zdokonaluje svou psychickou odolnost. Vystupuje jako reprezentant profese.
Kompetence pedagogicko - psychologické
V teoretické rovině zvládl(a) předestřené problémy a okruhy psychologie a pedagogiky. V pedagogickém terénu je schopen(a) prakticky napomáhat socializaci dítěte, dokáže citlivě a účinně adaptovat dítě na prostředí, klima dětské skupiny, napomůže jeho integraci do společnosti dětí, dokáže s dítětem navázat a udržet kontakt, diagnostikovat sociální vztahy dítěte k dětem i k dospělým v jeho okolí. Respektuje individuální, osobní zvláštnosti a speciální potřeby konkrétního dítěte, má na paměti emocionální rozvoj dítěte. Je schopen(a) diagnostikovat, motivovat a regulovat procesy učení se dítěte vzhledem k jeho věku, individuálnímu vývoji, potřebám a možnostem, s ohledem na jeho harmonický rozvoj. Je schopen(a) identifikovat dítě nadané, dítě se specifickými poruchami učení, chování a v podmínkách instituce s ním profesionálně spolupracovat. Je schopen(a) rozpoznat sociálně patologické projevy u dětí i dospělých, zná možnosti jejich prevence a nápravy, které zprostředkuje. Dokáže rozvíjet pozitivní sociální vztahy mezi dětmi ve věkově hetero i homogenních skupinách. Je schopen(a) reagovat na změny vzdělávacích podmínek.
Kompetence oborově didaktické
Dokáže vytvořit vlastní pedagogický projekt pro edukační spolupráci s dítětem ve věku do nástupu do povinného vzdělávání, respektující a vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Na základě poznání dítěte a analýzy výsledků dosažených dítětem dokáže vytvořit individuální program rozvoje konkrétního dítěte, rozvíjející všechny stránky jeho osobnosti. Dovede aktuálně vytvářet, měnit, doplňovat, inovovat konkrétní plány své pedagogické činnosti na základě sledování, analýzy a vyhodnocování průběhu i výsledků etap vzdělávání dítěte. Proces poznávání dítěte specifikovaného věku usměrňuje v souladu s psychologickými, sociálními a kauzálními aspekty. Prostředky výchovy využívá s ohledem na zájem a prožitek dětí. Utváří podnětné prostředí pro dítě. Ovládá škálu hodnotících prostředků pro daný věk. Je schopen reflexe vzdělávacích i jiných potřeb a zájmů dětí a sebereflexe vlastní práce. Dokáže své postupy argumentovat.
Kompetence prakticko - pedagogické
Představují základ pro další prohlubování profesionálních dovedností. Absolvent(ka) dostatečně respektuje a podporuje individuální potřeby, zájmy, rozvíjí zkušenosti, vůli a další kvality každého jednotlivého dítěte. Poskytuje individualizovanou péči. Ve věkově smíšených skupinách, integrovaným dětem.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: vychází z obsahu vzdělávání předmětů oboru Učitelství pro mateřské školy PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání elektronického testu na počítači
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu formou elektronického testu na počítači. Při přijetí ke studiu dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.


Okruhy pro přijímací řízení:

Obsahy vzdělávání v předmětech bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy, realizovaného Pedagogickou fakultou OU.

Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub