OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace:Studijní obor Učitelství ICT pro 2. stupeň ZŠ je koncipován jako dvouoborový navazující magisterský obor, který připravuje kvalifikované učitele pro výchovně vzdělávací činnost učitele na 2. stupni základní školy. Absolvent mající dostatečné penzum vědomostí z oblasti algoritmizace, programování, databází, multimédií a mediální výchovy (získané předchozím Bc studiem), disponuje dovednostmi, jež mu umožní, po absolvování tohoto navazujícího studijního oboru tvořeného z převážné části didaktikou ICT a mediální výchovy a aplikací ICT do vzdělávání, vyučovat a efektivně využívat ICT při výuce informačních a komunikačních technologií na 2. stupni ZŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován pedagogickým praxím. Zároveň se prohlubuje a graduje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu. V průběhu navazujícího magisterského studia si student vybírá ze tří bloků povinně-volitelných předmětů (pedagogicko-psychologický a dva bloky oborově-vědní). Studium je určeno především pro absolventy pedagogických bakalářských studijních programů Specializace v pedagogice, konkrétně Bc oborů zaměřených na ICT.
Profil absolventa:Absolvent studijního oboru je připraven vykonávat roli učitele informatických předmětů na základní škole, bude schopen realizovat úkoly vyplývající z Rámcových vzdělávacích programů, zejména ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Je schopen realizovat materiálně didaktickou přípravu na výuku, včetně správy odborných učeben vybavených multimediální technikou. Umí provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacích cílů dané vzdělávací oblasti. Absolvent si osvojuje dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti. Příprava absolventů je vedena v teoretické rovině tak, aby mohli dále pokračovat v doktorském studiu. Absolvent má znalosti o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogicko-psychologického hlediska. Absolventi nacházejí uplatnění ve školských zařízeních orientovaných na informatické vzdělávání a státních institucích.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o studium se bude konat formou písemného testu na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání odborné znalosti v rozsahu výuky bakalářského oboru realizovaného PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: přípravná literatura k státní bakalářské zkoušce oboru Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání realizovaného PdF OU
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání 12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: V případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské vzdělání oboru Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání nebo jiné oborově příbuzné studium zaměřené na vzdělávání.
Okruhy pro přijímací řízení: informační a komunikační technologie
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub