OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:
Anotace:Společensko-vědní základ určený všem navazujícím magisterským učitelským oborům. Obsahuje předměty, které garantují pedagogicko-psychologickou připravenost absolventů učitelství. Nejedná se o samostatný obor, který se dá studovat samostatně.
Profil absolventa:Znalosti:
Absolvent
- zná základní pedagogické a psychologické pojmy a dokáže je vysvětlit v kontextu školní výuky;
- má přehled o pedagogických směrech a teoriích vzdělávání;
- zná vzdělávací programy v rámci sekundární školy a dovede s nimi pracovat při projektování výuky;
- orientuje se v trendech rozvoje výchovy a vzdělávání v evropských zemích a v zemích OECD;
- má znalosti o teoriích hodnocení a jejich psychologických aspektech;
- orientuje se ve vzdělávací politice;
- má základní znalosti o školních normách, zákonech a dokumentech.

Dovednosti:
Absolvent
- v rámci vlastní přípravy výuky dokáže formulovat cíle výuky a didakticky analyzovat učivo;
- dovede používat základní metodický repertoár ve výuce daného předmětu (tvořivě aplikuje strategie vyučování a učení v sekundární škole);
- dovede adekvátně používat nástroje hodnocení;
- je schopen aplikovat základní informace o psychologických funkcích, procesech, názorech na fungování psychiky,
- je schopen samostatně a kreativně řešit složité vztahové a rolové otázky základních edukativních činitelů, tj. učitele a žáka.

Kompetence:
Těžiště znalostí a dovedností absolventa pedagogicko-psychologické přípravy spočívá v didaktických a psychodidaktických kompetencích. Zároveň se intenzivně prohloubily sociálně-komunikativní a diagnostické kompetence, osvojené v předchozím studiu. Absolvent je připraven uplatnit se  především jako učitel v sekundárních školách, který je způsobilý:
- samostatně aplikovat získané poznatky z pedagogiky a psychologie při vlastní pedagogické práci;
- transformovat poznatky příslušných vědních/uměleckých oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a vytvářet mezipředmětové vazby ;
- projektovat, organizovat i řídit proces výuky;
- reflektovat a hodnotit vlastní práci a přizpůsobovat svou výuku specifikům žáků;
- pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami;
- vystupovat jako reprezentant profese a argumentovat pro obhájení svých pedagogických postupů.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test
Obsah přijímací zkoušky: odborné znalosti v rozsahu výuky bakalářského pedagogicko-psychologického základu oborů se zaměřením na vzdělávání realizovaného PdF OU
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu.

Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub