Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Anotace:Obecné cíle SP Český jazyk se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru český jazyk a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru český jazyk.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru český jazyk (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Český jazyk se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru český jazyk, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru český jazyk.
Profil absolventa:Student prokáže odborné znalosti:
- struktury jazykového systému, jazykových rovin a disciplín, včetně klíčových pojmů užívaných ve školské praxi;
- koncepce členění českého národního jazyka, pojetí úzu, normy a kodifikace, včetně obeznámenosti se základními jazykovědnými příručkami užívanými ve školské praxi na ZŠ;
- stěžejních principů českého pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického;
- aktuálních vývojových tendencí v českém jazyce, zejména oblasti české mluvnice, slovotvorby a lexikologie;
- základních pojmů literární teorie (naratologie, poetiky, versologie) se zřetelem k náplni učiva ZŠ;
- hlavních žánrů české a světové literatury, významných tvůrců a stěžejních děl s přihlédnutím k nynější výuce na ZŠ;
- periodizace literárního vývoje, nosných uměleckých směrů, proměn klíčových žánrů a specifik jednotlivých vývojových etap;
- specifických znaků literatury pro děti a mládež a žánrové skladby dětské literatury;
- vývoje LDM a nejvýznamnějších představitelů básnické tvorby a prozaických žánrů pro děti a mládež.

Odborné dovednosti studenta:
- dokáže analyzovat jazykový komunikát a komplexně jej posoudit na základě kompetencí získaných v jazykových disciplínách a v rámci samostudia;
- poučeně užívá kodifikační příručky, základní typy slovníků a další tištěné i elektronické zdroje včetně ČNK jak při studiu jazyka, tak z hlediska využití ve školní praxi;
- dokáže aplikovat a zdůvodnit pravidla morfologického, syntaktického e lexikálního pravopisu
v praxi (zejména při tvorbě vlastního textu);
- prokazuje orientaci v jazykových poznatcích a aplikuje teoretické znalosti v rámci všeobecného jazykového rozboru;
- je schopen nahlížet na jazykové jevy v komunikátu ve vztahu k vývojovým tendencím a ostatním jazykovým rovinám a posoudit text (mluvený i psaný) z hlediska jeho účinnosti v komunikačním procesu;
- osvojil si zásady správné hlasové techniky, spisovné výslovnosti a hygieny hlasu ve vztahu ve školní praxi;
- dokáže analyzovat a interpretovat umělecký text s využitím literárněteoretických
a literárněhistorických poznatků s přihlédnutím k aktuální školní četbě určené žákům ZŠ;
- prokazuje dovednost rozvíjet u žáků kultivované vyjadřování, podporovat a rozvíjet dětské čtenářství a zájem o literaturu a literární dění;
- prokazuje schopnost vyjádřit se k umělecké kvalitě textu a vybrat vhodné tituly pro pedagogickou práci v literární výchově na 2. stupni ZŠ;
- orientuje se ve vývoji české literatury na pozadí společensko-politického kontextu příslušného období;
- prokazuje dovednost identifikovat umělecký text daného období na základě znalostí specifických rysů dílčích autorských poetik s využitím literárněvědné terminologie.

Obecné způsobilosti:
Absolvent studijního programu je připraven samostatně získávat odborně kvalitní informace o jazyce a literatuře a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti v mateřském i některém ze světových jazyků (nejčastěji anglickém). Na základě svých teoretických znalostí může interpretovat výsledky analýzy textu literárního i neliterárního cestou srozumitelnou jak odborné veřejnosti, tak laikům i dětem školního věku a dokáže samostatně formulovat výzkumné hypotézy a závěry v dané oblasti jazykového a literárního vzdělávání.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.