Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra studií lidského pohybu
Anotace:Obecné cíle SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru tělesná výchova a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru tělesná výchova.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti, vztahující se k oboru tělesná výchova, nutné pro naplňování specifických cílů: harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků pohybové aktivity, budování pozitivního vztahu k pohybové aktivitě jako k celoživotní aktivitě, seznamování dětí a mládeže se širokým spektrem sportovních disciplín (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru tělesná výchova, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro SŠ a 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru tělesná výchova.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
- Umí definovat cíle a umí vysvětlit význam tělesné výchovy a sportu v historickém a  sociálním kontextu.
- Zná základy vědních disciplín kinantropologického základu (anatomie, kineziologie, biomechanika, fyziologie, traumatologie, psychologie sportu).
- Umí charakterizovat vztah mezi pohybem a zdravím a umí vysvětlit koncept Zdravotně a Výkonově orientované zdatnosti.
- Umí definovat základní pohybové schopnosti, charakterizovat jejich strukturu, biologický základ a umí vysvětlit metody jejich rozvoje včetně specifičnosti jejich rozvoje u dětí a mládeže.
- Umí vysvětlit základy motorického učení a motorické kontroly ve vztahu k procesu osvojování si pohybových dovedností.
- Umí definovat tělesné zatížení a zatěžování, umí charakterizovat základní koncepce sportovního tréninku a umí definovat základní logické celky v rámci periodizace procesu sportovního tréninku.
- Umí vysvětlit zákonitosti motorického vývoje člověka ve vztahu k rozvoji pohybových schopností a osvojování si pohybových dovedností.
- Umí vysvětlit základní metody vědecké práce ve vědním oboru kinantropologie, principy interpretace, zobecnění a prezentace výsledků.

Odborné dovednosti:
- Ovládá základní pohybové dovednosti nutné k realizaci hry, soutěže nebo disciplíny ve vybraných sportech: atletice, sportovních hrách, plavání, v různých formách gymnastiky, v outdoorových činnostech a sezónních sportech a umí je prakticky demonstrovat u zdravé populace.
- Umí plánovat, organizovat a řídit proces rozvoje pohybových schopností, vzhledem k individuálním potřebám dětí a mládeže dle charakteristik tělesného zatížení a umí plánovat, organizovat a řídit proces osvojování si pohybových dovedností u dětí a mládeže.
- Umí plánovat a organizovat sportovní soutěže, vést sportovce v soutěžích v souladu s principy fair-play a olympijskými hodnotami.
- Umí aplikovat základní diagnostické techniky, je schopen průběžně hodnotit posun v rozvoji pohybových schopností a posun při osvojování si pohybových dovedností u dětí a mládeže.
- Umí vyhledat publikované výsledky výzkumů v oblasti kinantropologie v anglickém jazyce a umí je využívat při přípravě závěrečné práce a při procesu rozvoje pohybových schopností a osvojování se pohybových dovedností.

Obecné způsobilosti
- Umí aplikovat principy rozvoje pohybových schopností a dovedností na různé věkové kategorie.
- Umí samostatně pracovat s dětmi a mládeží v souladu harmonické kultivace pohybového rozvoje dětí a mládeže bez rizik negativních důsledků záměrné pohybové aktivity.
- Umí samostatně rozvíjet pozitivní vztah k aktivnímu pohybu jako k celoživotní aktivitě u dětí a mládeže.
- Umí samostatně seznamovat děti a mládež se širokým spektrem organizovaných a neorganizovaných pohybových aktivit.
- Umí samostatně získávat a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti i v anglickém jazyce.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:praktická zkouška z tělesné výchovy
Obsah přijímací zkoušky: Běh na 1500 m
Shyby na hrazdě doskočné (muži)
Výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
Běh na 100 m
Povinná akrobatická sestava
Plavání 100 m
Basketbal
Volejbal
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání praktické zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: kritéria a hodnocení praktické zkoušky
Termíny přijímacích zkoušek:25.–27. dubna 2019
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání praktické zkoušky, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
Okruhy pro přijímací řízení: Praktická přijímací zkouška hodnotí úroveň pohybových předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia.
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.