Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Výtvarná výchova pro ZŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výtvarné výchovy
Anotace:Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele pro výuku na 2. stupni ZŠ. V rámci studijního programu si student volí dvě specializace. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován pedagogickým praxím. Zároveň se prohlubuje a graduje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu.

Společná část SP zahrnuje:
- pedagogicko-psychologické předměty (povinné a povinně-volitelné),
- reflektované praxe (povinné),
- předměty vedoucí ke zpracování diplomové práce (povinně),
- předměty zaměřené na internacionalizaci (povinně-volitelné).

Specializace zahrnují:
- oborově-vědní předměty (povinné a povinně-volitelné),
- oborově-didaktické předměty (povinné a povinně-volitelné).

Studium má studentům zejména poskytnout příležitost
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti didaktické a psychodidaktické (prostřednictvím předmětů Obecná didaktika, oborové didaktiky, Kurikulum, Pedagogická psychologie, Management třídy a školy, praxe);
- k osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti manažérské a legislativní (Management třídy a školy, oborové didaktiky, Inkluzivní speciální pedagogika);
- k rozvíjení odborných znalostí a dovedností v oblasti diagnosticko-intervenční (Pedagogická psychologie, Základy psychopatologie dětí a mladistvých, Inkluzivní speciální pedagogika, Náročné situace ve škole);
- k vytvoření dovedností profesní sebereflexe a obecných způsobilosti souvisejících s profesní a osobnostní kultivací (všechny disciplíny, především však reflektivní zkušenost z praxí);
- rozvíjet znalosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (například prostřednictvím předmětu Vedení výuky pomocí ICT);
- dále rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí (zejména prostřednictvím bloku povinně-volitelných předmětů zaměřených na internacionalizaci).

Student si volí dvě následujících specializací:

- Český jazyk,
- Anglický jazyk,
- Hudební výchova,
- Informační a komunikační technologie,
- Matematika,
- Občanská výchova,
- Technická výchova,
- Tělesná výchova,
- Výchova ke zdraví,
- Výtvarná výchova.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Student prokáže znalost

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- současných teorií vzdělávání a současných paradigmat didaktiky příslušného vzdělávacího oboru a historie vývoje jeho výuky;
- základních didaktických kategorií: zejména cílů výuky, metod výuky, metod hodnocení, organizačních forem a učebních úloh a způsobů a podmínek jejich uplatnění ve výuce příslušného vzdělávacího oboru/vyučovacího předmětu;
- podstaty učení, činitelů ovlivňujících učení, zákonitostí učení a teorií učení;
- zákonitostí procesů motivace a hodnocení ve výuce a principů jejich uplatnění v příslušném vzdělávacím oboru/vyučovacím předmětu;
- profesních činností, kompetencí a požadavků na učitele;
- stavby vyučovacích hodin z hlediska obsahu a jednotlivých fází;
- základních kurikulárních dokumentů, vč. cílů a pojetí příslušného vzdělávacího oboru/vyučovacího předmětu v kurikulu a současných učebnic příslušného oboru;
- principů tvorby kurikula a podstaty pedagogical content knowledge;
- procesů a podmínek fungování školy a legislativních norem souvisejících s výkonem učitelského povolání;

b) v oblasti diagnostické a intervenční:
- projevů vzdělávacích potřeb studenta a postupů řešení pedagogických situací při práci se studenty;
- podpůrných opatření a zásad při vzdělávání žáků s různými druhy postižení a preventivních strategií sociálního vyloučení;
- základů diferenciální diagnostiky v oblasti psychických poruch;

c) v oblasti oborové:
- zásadních teoretických a metodologických aspektů oboru;
- hlavních tematických oblastí oboru a způsobů a výsledků jejich současného výzkumu.

Odborné dovednosti
Student dokáže

a) v oblasti didaktické a psychodidaktické:
- aplikovat teoretické didaktické poznatky ve výuce,
- projektovat vlastní výuku, navrhnout přípravu na hodinu a následně analyzovat a hodnotit vyučovací hodiny příslušného vzdělávacího oboru/vyučovacího předmětu;
- samostatně plánovat a řídit vyučovací proces v příslušném vzdělávacím oboru/ vyučovacím předmětu;
- tvořit tematické plány příslušného vzdělávacího oboru/vyučovacího předmětu;
- využit teorie kurikula při zpracování tematického celku svého aprobačního předmětu;
- transformovat obsahy příslušného vědního oboru do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu s ohledem na způsob myšlení žáků na 2. st. ZŠ (pedagogical content knowledge);
- adaptovat, příp. navrhovat kurikulum pro vlastní školu a hodnotit učebnice při výběru pro vlastní výuku;

b) v oblasti diagnostické a intervenční:
- diagnostikovat vyučovací styl učitele a učební styly žáků;
- v základních schématech řešit výchovné problémy žáků a náročné pedagogické situace ve výuce;
- identifikovat rizikové charakteristiky studenta a volit přiměřenou prevenci a intervenci;
- rozpoznat projevy základních poruch a duševních nemocí;
- rozpoznat a klasifikovat projevy žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a aplikovat vhodná podpůrná opatření.

c) v oblasti oborové:
- kriticky identifikovat hlavní problémy oboru a zastávat odborně fundovaná stanoviska v rámci svého oboru.

Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivací
Student
- dokáže reflektovat osobní vlastnosti a tendence seberozvoje v rámci utváření vhodných charakteristik "dobrého" učitele, vč. neustálého rozvoje svých oborově-didaktických kompetencí;
- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a uvědomit si také limity svého pedagogického působení;
- dokáže realizovat výzkumné šetření;
- dokáže vyhledávat domácí i zahraniční odborné zdroje a pracovat s nimi;
- dokáže porozumět anglicky psanému odbornému textu ze svého oboru a vytvořit vlastní odborný text v anglickém jazyce;
- využívá informační a komunikační technologie jak pro přípravu na výuku, tak ve vlastní výuce.

Propojení konkrétních odborných znalostí, dovedností a obecných způsobilostí se studijními předměty, ve kterých si je student osvojí, je prezentováno v podrobnější verzi profilu absolventa v externím dokumentu.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován Motivační pohovor.
Obsah přijímací zkoušky: V případě konání:
rozbor domácích prací uchazeče
diskuze nad znalostmi z dějin výtvarné kultury
Kritéria přijímací zkoušky: V případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: zdroje doporučené v rámci státní bakalářské zkoušky z výtvarné výchovy
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: V případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie bakalářského diplomu
Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: Praktické: kresba, malba, ostatní výtvarné techniky.
Teoretické: vycházejí z obsahu státní bakalářské zkoušky
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.