Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Pedagogika - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky
Anotace:Obecné cíle SP Pedagogika podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru pedagogika a základní psychologické poznatky tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro střední školy.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta učitele, vychovatele, pedagoga volného času nebo pedagoga v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, příp. pro asistentské činnosti při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru pedagogika (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP, a pedagogických disciplín v rámci společného pedagogicko-psychologického základu);
- získat základní poznatky o možnostech rozvíjení osobnosti z psychologického hlediska (prostřednictvím psychologických disciplín);
- získat obecně-pedagogické znalosti zasazené v širokém kontextu společenskovědních disciplín, sociálně-komunikativní znalosti a dovednosti a především diagnosticko-intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín a zejména prostřednictví praxí);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Pedagogika podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru pedagogika a základní psychologické poznatky tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro střední školy.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta učitele, vychovatele, pedagoga volného času nebo pedagoga v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, příp. pro asistentské činnosti při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Student prokáže znalost:

- filozofického, historického, biologického a sociálního kontextu edukačních procesů (prostřednictvím předmětů Filozofie pro pedagogy, Dějiny pedagogiky, Biologie člověka pro pedagogy, Sociologie výchovy);
- základní pedagogické terminologie, východisek, podmínek a podstaty edukačních jevů a procesů; klíčových vztahů v edukační realitě zejména v sociálních souvislostech a ve srovnávací perspektivě (Obecná pedagogika, Srovnávací pedagogika, Sociální pedagogika, Celoživotní učení);
- možností vědeckého zkoumání edukační reality (Pedagogický výzkum, Seminář k bakalářské práci 1, 2);
- cílů, zákonitostí a přístupů pedagogické diagnostiky, diagnostických procesů a metod, včetně možných pedagogických intervencí (Pedagogická diagnostika, Pedagogická prevence a poradenství, Sociální psychologie, praxe);
- základní psychologické terminologie, charakteristik vývojových stádií, principů utvářením sociálních kontaktů a zákonitostí života sociálních skupin. (Obecná a vývojová psychologie, Sociální psychologie);
- principů, prostředků a metod výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, praxe);
- klíčových aspektů, obsahů, zákonitostí a významů interpersonální komunikace v pedagogickém prostředí včetně sociální podmíněností komunikace (Pedagogická komunikace, Sociální pedagogika, Sociální psychologie);
- pedagogických koncepcí a funkcí volného času, účely a pedagogické využití volnočasových aktivit (Pedagogika volného času, Zážitková pedagogika);
- podstaty a pracovní náplně různých pedagogických profesí, charakteru různých pedagogických institucí a jejich poslání v rámci společnosti a školského systému (Celoživotní učení, Pedagogické exkurze, Asistent pedagoga, Sociální pedagogika, Speciální pedagogika).


Odborné dovednosti
Student dokáže:

- kriticky pracovat s fakty a zhodnotit přínosy myšlenkových odkazů i současných teorií významných pedagogických a filozofických myslitelů včetně alternativních edukačních koncepcí, a to na základě práce s odbornými prameny (Filozofie pro pedagogy, Dějiny pedagogiky, Sociologie výchovy, Obecná pedagogika);
- vést efektivní komunikaci v kontextu konkrétních potřeb edukační reality (Pedagogická komunikace, Sociální pedagogika, Sociální psychologie);
- naplánovat výzkumný projekt a realizovat výzkumné šetření v pedagogických vědách (Pedagogický výzkum, Seminář k bakalářské práci 1, 2);
- použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování na základě znalosti individuálních předpokladů žáků a sociálních vztahů ve třídě, včetně rozpoznání speciálních vzdělávacích potřeb žáků a příznaků sociálně-patologických projevů, a navrhnout základní intervenční postup (Pedagogická diagnostika, Pedagogická prevence a poradenství, Sociální psychologie, Sociální pedagogika, praxe);
- vytvářet příznivé psychosociální prostředí pro učení (Sociální pedagogika, Pedagogická komunikace, Sociální psychologie, Zážitková pedagogika, praxe);
- naplánovat, uskutečnit a reflektovat volnočasovou aktivitu s edukačním cílem (Pedagogika volného času, Zážitková pedagogika, praxe);


Obecné způsobilosti související s profesní a osobnostní kultivací

Student
- umí pracovat s českou odbornou literaturou, především posoudit relevanci a spolehlivost informací (zejména základní teoretické předměty profilujícího základu);
- přijímá a respektuje fakt společenské heterogenity, resp. heterogenity třídních kolektivů (zejména Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, všechny typy praxí);
- je schopen reflektovat potřeby a zájmy žáků (zejména Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Sociální psychologie, Obecná a vývojová psychologie a praxe);
- je schopen sebereflexe na základě sebehodnocení a hodnocení různými subjekty (zejména Reflektivní asistentská praxe, Asistentská praxe).

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.