Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra výchovy k občanství
Anotace:Obecné cíle SP Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru občanská výchova a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru občanská výchova.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru občanská výchova (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru občanská výchova, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru občanská výchova.
Profil absolventa:Odborné znalosti: absolvent
- vysvětlí základní filozofické pojmy
- charakterizuje hlavní vývojové etapy dějin filozofie od starověku do současnosti
- srovná různé filozofické koncepce
- zná nejvýznamnější etické teorie a principy
- charakterizuje jednotlivá světová náboženství a podá přehled církví působících na území České republiky
- vysvětlí klíčové události českých a československých dějin 20. století v evropském kontextu a s akcentem na regionální dimenzi
- charakterizuje různé autoritativní a totalitní režimy v minulosti a současnosti
- charakterizuje významné české osobnosti minulosti i současnosti
- vyjmenuje památky UNESCO a další významné kulturní památky na území České republiky, historicky je zařadí a charakterizuje
- vysvětlí hlavní formy a metody péče o kulturní dědictví českých zemí
- popíše základní společenské jevy a procesy
- popíše vybrané sociopatologické jevy ve společnosti
- vysvětlí základní pojmy a koncepty sociologie rodiny
- popíše principy kvalitativního a kvantitativního výzkumu sociálních jevů
- rozliší jednotlivé výzkumné metody a techniky
- charakterizuje nejpočetnější národnostní menšiny žijící na území ČR, jejich historii a kulturu
- vysvětlí pojmy politika, svoboda, demokracie, rovnost
- charakterizuje různé formy státu
- popíše politický systém ČR
- vysvětlí různé formy občanské participace
- definuje hlavní pojmy z oblasti makro- a mikroekonomie
- charakterizuje principy finanční gramotnosti a jejího rozvíjení ve školním prostředí
- popíše Ústavu České republiky
- orientuje se v základních právních pojmech
- vysvětlí význam základních lidských práv
- zná hlavní právní normy z oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva

Odborné dovednosti: absolvent
- vyhledává, třídí a hodnotí informace z oblasti jednotlivých společenskovědních oborů
- kriticky analyzuje a interpretuje odborný text z oblasti filozofie, sociologie, politologie a historie
- interpretuje a hodnotí nejdůležitější jevy a procesy sociální reality v odborných pojmech
- adekvátně interpretuje a hodnotí aktuální společenské dění
- nachází souvislosti mezi různými společenskými, politickými, hospodářskými a kulturními jevy
- chápe a zohledňuje historickou a geografickou dimenzi všech sociálních jevů
- zpracovává, prezentuje a obhajuje zvolené společenskovědní téma
- realizuje výzkumnou sondu s využitím sociologických metod

Obecné způsobilosti: absolvent
- adekvátně používá odborné pojmy,
- argumentuje v odborné diskuzi,
- kriticky analyzuje a interpretuje informace z různých zdrojů,
- využívá ICT nástroje na uživatelské úrovni,
- vytváří hypotézy, plánuje a realizuje zadaný úkol,
- využívá různé postupy řešení problémů, nahlíží na problém z různých stran,
- prezentuje vybrané téma před publikem,
- sepíše odborný text na úrovni bakalářské práce,
- respektuje odlišné názory, postoje a hodnoty

Provázanost profilu absolventa s jednotlivými předměty je uvedena v externím dokumentu.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.