Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyziky
Anotace:Bakalářský studijní program Fyzika bude realizován v těchto pěti studijních plánech:
1. specializace Biofyzika,
2. specializace Fyzika nanostruktur,
3. maior,
4. minor,
5. maior se zaměřením na vzdělávání.

Součástí studijního programu jsou také dva současné studijní plány, které byly původně akreditovány jako obory podle předcházejících právních předpisů:
6. Biofyzika,
7. Fyzika - sdružené studium (maior obsahuje obhajobu bc. práce/minor).

Tyto studijní plány jsou určeny pouze na dostudování. Ke studiu podle těchto studijních plánů (č. 6, 7) budou uchazeči přijati naposledy v akademickém roce 2018/2019. Bližší informace a odkazy na tyto studijní plány viz samostatná příloha "Studijní plány na dostudování".

Jádrem studijních plánů (č. 1-5) bakalářského studijního programu Fyzika jsou teoretické a experimentální kurzy základních fyzikálních disciplín (včetně kvantové fyziky, speciální teorie relativity, statistické fyziky a termodynamiky) založené na nutném matematickém základu. Studijní program nabízí dvě interdisciplinární specializace (s přesahem do biologie, resp. nanomateriálů), které vycházejí ze zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracovníků katedry fyziky a vzájemně se doplňují.
Specializace Biofyzika nabízí experimentálně orientované studium zaměřené na tvůrčí aplikaci experimentálních metod, především metod optické spektroskopie, ke studiu biologického materiálu. Cílem specializace Biofyzika jsou navíc tři základní oblasti:
1. fyzikální principy a experimentace biofyzikálních metod,
2. základní biologické a chemické disciplíny potřebné pro multidisciplinární přístup ke studiu biofyzikálních procesů v živých organismech,
3. biofyzikální procesy na úrovni biologických membrán, buněk a organismů.

Specializace Fyzika nanostruktur je více teoreticky orientovaná, kromě nezbytného experimentálního základu se zaměřuje hlavně na pochopení elektronové struktury molekul, nanosystémů a pevných látek. K znalostem spektroskopického a mikroskopického zkoumání nanostruktur specializace přidává možnost modelování/simulace (nano)struktur a jejich vlastností pomocí výpočetní fyziky.
Součástí studijního programu jsou i studijní plány maior/minor pro sdružené studium druhého studijního programu a varianta maior se zaměřením na vzdělávání, která sloužící k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele.
Profil absolventa:Během studia získají absolventi bakalářského studijního programu Fyzika především odborné znalosti a dovednosti ve fyzikálních disciplínách nutné pro studium v navazujícím magisterském programu Fyzika na PřF OU nebo příbuzných programech a specializacích na PřF univerzit v ČR i v zahraničí. Cílem studia bude rovněž zvýšení jazykové připravenosti studentů na úroveň, která umožní realizaci výuky vybraných kurzů v anglickém jazyce. Studenti budou schopni aktivně pracovat s řadou specializovaného programového vybavení, realizovat sběr a zpracování dat, což umožní i případné uplatnění v praxi po ukončení bakalářského studia.

V rámci dílčích studijních plánů bude profil studenta dále rozšířen:
Absolvent specializace Biofyzika získá navíc široké znalosti především v oblasti použití metod optické absorpční a fluorescenční spektroskopie a separačních technik ke studiu biologického materiálu. Bude rozumět fyzikálním principům a experimentaci biofyzikálních metod vycházejících z matematického a fyzikálního základu. Absolvent bude schopen vyhledat vhodné metodické postupy při studiu biofyzikálních procesů v živých organismech a následně interpretovat výsledky na úrovni biologických membrán, buněk a organismů. Kromě pokračování ve studiu mohou absolventi bakalářského studia nalézt uplatnění především v laboratořích zaměřených na analýzy biologických vzorků.

Absolvent specializace Fyzika nanostruktur získá navíc oproti společnému profilu vhled do elektronové struktury molekul, nanosystémů a pevných látek a bude rozumět základním spektroskopickým a mikroskopickým metodám zkoumání nanostruktur. Bude schopen modelovat základní fyzikální a chemické vlastnosti nanostruktur nebo materiálů a prezentovat získaná data. Absolvent bude připraven rozšířit si své odborné vzdělání v rámci navazujícího magisterského studia v oblasti fyziky a chemie materiálů a nanostruktur.

Absolvent studia dle plánu maior/minor získá ke společnému profilu studijního programu Fyzika kompetence z přidruženého studijního programu. Absolvent studia podle studijního plánu maior sloužícího k přípravě na navazující magisterský studijní program vedoucí k získání kvalifikace učitele navíc získá základní znalosti z obecné pedagogiky a psychologie a zkušenosti z reflektovaných praxí. Vhodnou volbou předmětů během bakalářského studia maior/minor je možno získat i předpoklady pro studium odborných navazujících magisterských studijních programů zaměřených na fyziku (včetně obou výše uvedených specializací).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.