Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace:Studijní obor umožňuje získat ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
Informační a komunikační technologie hrají podstatnou roli nejen ve školním vzdělávání, ale stále více se prosazují ve vzdělávání celoživotním - jak ve vzdělávání dospělých (andragogice), tak ve vzdělávacích institucích mimoškolních jako jsou muzea, technické parky apod. Ze všech těchto oblastí přicházejí požadavky na pracovníky, kteří jsou profesionály v informačních a komunikačních technologiích a zároveň mají vzdělání v pedagogice a psychologii.
Školy i mimoškolní vzdělávací instituce si rovněž uvědomují současné potřeby vztahů s veřejností (public relations) a vznikají další požadavky na odborníky v oblasti marketingu ve vzdělávání.
Jednooborové bakalářské studium informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání je koncipováno jednak tak, aby absolvent bakalář mohl nabyté kompetence aplikovat v praxi, jednak tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat kvalifikaci pro učitelskou profesi.
Studium zahrnuje vybrané partie teoretických disciplín z informačních a komunikačních technologií jako jsou kapitoly z matematiky a statistiky, algoritmizace a programování, hardware a operační systémy, počítačové sítě, databázové a informační systémy, multimediální a webové aplikace. Dále se sem řadí předměty společného pedagogicko-psychologického základu a základy mediální a marketingové komunikace.
Studijní obor tak může přispět ke zvýšení kvalifikovanosti pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání ve vzdělávacích institucích a k vyplnění mezery v profesním spektru absolventy vzdělanými v uvedeném oboru.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači.
Obsah přijímací zkoušky: V případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: V případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: V případě konání: Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení.
Okruhy pro přijímací řízení: V případě konání:
logické myšlení,
verbální myšlení,
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.