Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Ze života katedry > Projekty / akce / konference

Ostravská univerzita

Užitečná symbióza II
výtvarná kultura v interakcích

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na II. ročník mezinárodní vědecké konference, která proběhne 22.–23. listopadu 2017 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Konference se mohou aktivně zúčastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci a doktorandi z domácích i zahraničních pracovišť, jejichž odborné zaměření vychází z expresivních oborů: socha, malba, kresba, grafika, intermédia, multimédia, soundart ad., ale i z rámce oborů teoretických: didaktika výtvarné výchovy, muzejní pedagogika, muzeologie, pedagogika volného času, vizuální studia, mediální studia, kulturní dějiny, urbánní dějiny, dějiny umění, architektura, gender studies, antropologie, filozofie, sociologie, památková péče, etnografie, politická a kulturní geografie ad.

První ročník s názvem Užitečná symbióza, jenž proběhl v roce 2011 v Olomouci, přinesl řadu pozoruhodných příspěvků a ukázal, že zvolené téma poskytuje vhodnou platformu pro interdisciplinární diskuzi. V letošním roce bude v centru naší pozornosti výtvarná kultura a její místo a role v komplexním spektru vztahů a vazeb.

Pro soudobou výtvarnou kulturu je určujícím hlediskem její provoz, tj. každodenní a autoregulativní výkon sebeorganizace, který ovlivňuje nejen externí – sociokulturní konsekvence, ale nebývalou mírou inheruje i samotná kriteriální hodnocení a jakostní měřítka, která jsou pro orientaci tvůrců i konzumentů výtvarné kultury nezbytná. Síť, respektive pole vztahů, skrze které je možno provozní stránku výtvarné každodennosti nahlížet, nabízí široké spektrum impulsů vhodných pro vědecký zájem.

Navrhovaná témata: role výtvarné kultury v systému všeobecného vzdělávání; kulturně historické dědictví a vizuální gramotnost; výtvarná výchova a rozvoj tvůrčích identit; tradiční výrazové prostředky a výtvarná výchova; výtvarná výchova a historický odkaz vycházející z konceptuálních aspektů výtvarné tvorby; urbánní prostor a jeho reprezentace ve výtvarném umění; politika a výtvarná kultura; kolektivní paměť a výtvarná kultura; participativní a intervenční formy výtvarné tvorby; koncept a postkoncept; výtvarný umělec a veřejný prostor; kreativní ekonomika; kulturní marketing a výtvarné umění; výtvarný provoz; kurátor umělcem – umělec kurátorem; trh s uměním a sběratelství; role institucionálních rámců současného českého výtvarného umění; globální a lokální aspekty výtvarné kultury; památková péče x výtvarné umění.

Konferenci organizuje Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pod záštitou rektora prof. Mudr. Jana Laty, CSc.

Vyplněnou přihlášku s anotací zašlete nejpozději do 31. října 2017 na e-mailovou adresu useful.symbiosisII@gmail.com

Do 1. listopadu 2017 budete vyrozuměni o zařazení příspěvku na konferenci.

Výše konferenčního poplatku pro aktivní účastníky: 1000 Kč
Výše konferenčního poplatku pro aktivní účastníky (studenty): 700 Kč
Výše konferenčního poplatku pro pasivní účastníky: 1000 Kč

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Délka příspěvku: 20 minut

Během celého trvání konference bude pro aktivní i pasivní účastníky připraveno drobné občerstvení. Po skončení prvního konferenčního dne se uskuteční společenský večer.

Výstupem z konference bude kolektivní monografie, která vyjde v druhé polovině roku 2018.Useful Symbiosis II
Visual Culture in Interactions

Dear Colleagues,
we would like to cordially invite you to attend the 2nd year of the International Scientific Conference, which will be held from November 22–23, 2017, at the Faculty of Education of the Ostrava University. Academics and scholars, experts and PhD students both domestic and foreign, whose specialization focuses on expressive fields such as sculpture, painting, drawing, graphics, intermedia, multimedia, soundart and so forth, but also in theoretical fields such as the didactics of art education, museum pedagogy, museology, pedagogy of leisure time, visual studies, media studies, cultural history, urban history, history of art, architecture, gender studies, anthropology, philosophy, sociology, monument care, ethnography, political and cultural geography and more, are invited to join the conference.

The first conference, Useful Symbiosis, which took place in 2011 in Olomouc, brought a number of contributions and proved the chosen topics provide a suitable platform for an interdisciplinary discussion. This year’s conference will focus on visual culture and its role and place within a complex spectrum of relations and bonds.

The main topic of the conference will deal with visual culture in interactions as a traditional starting point for a wide range of research approaches. We welcome any contributions highlighting interaction of solid and robust structures of history of art with such research approaches seeing the contemporary visual culture through the point of visual art service and management representing everyday and self-regulatory performance of self-organization. Not only does it influence some external consequences, but it also involves critical assessment and quality standard, which are indispensable for the authors and consumers of visual art. The network, or the field of relationships, through which the operational side of the visual everyday can be viewed, offers a wide range of impulses suitable for scientific interest.

Suggested topics: the function of visual culture within general education; cultural and historical inheritance and visual and sign literacy; art education and creating collective and individual identities; traditional expressions and art education; art education and historical reference based on the conceptual aspects of art production; urban space and its presentation within visual arts; politics and visual culture; collective memory and visual culture; heritage care and visual culture; industrial heritage and visual culture; participatory and intervention forms of art production; concept and post-concept; visual artist and public space; creative economics; cultural marketing and visual art; visual arts service and management; the curator as an artist – the artist as a curator; art market and collecting; the role of the institutional framework of contemporary art; global and local aspects of visual culture.

The conference is organized by the Department of Art Education of the Faculty of Education of the University of Ostrava in cooperation with the Faculty of Fine Arts of the University of Ostrava under the auspices of the current Rector Jan Lata, prof. MA. Csc.

If you would like to attend, please email the completed application with annotation to useful.symbiosisII@gmail.com before 31st October 2017.

Your place will be confirmed when your conference fee has been accepted by 1st November 2017.

Conference fee for active participants: 1000 CZK | 40 EUR
Conference fee for active participants (students): 700 CZK | 25 EUR
Conference fee for passive participants: 1000 CZK | 40 EUR

You may give your presentation in Czech, Slovak, Polish, German or English.

Length of presentations: 20 minutes

Some refreshments will be provided during the conference. After the first conference day, a social event with a banquet and a cultural programme will be held.

A collective monograph as a conference output will be released in the second half of 2018.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub