Profil absolventa KSLP

Bakalářský studijní obor B7401R003-01 rekreologie

 1. Vymezení výstupních všeobecných odborných a specifických znalostí a dovedností

  Těžiště znalostí a dovedností absolventa bakalářského studijního oboru B7401R003-01 – rekreologie spočívá v oborově-vědních kompetencích, obecně-pedagogických a sociálně-komunikativních kompetencích.

  Absolvent by si měl osvojit především následující konkrétní znalosti a dovednosti:

  1. obecného kinantropologického základu;
  2. podle přeloženého plánu realizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví (zdravotně orientovanou zdatnost);
  3. ve vybraných druzích sportů a sportovním tréninku;
  4. zvládnutí rizikových faktorů ovlivňujících bezpečnost pohybových činností a poskytování první pomoci při úrazech;
  5. vyhledávání a zpracování informací zejména v oblasti tělesné výchovy a sportu, disponovat uživatelskými dovednostmi ICT a dokázat je uplatnit v pedagogických činnostech.
  6. systémového pohledu na problematiku tělovýchovného procesu v zájmových, volnočasových formách tělesné výchovy a sportu;
  7. o rozmanitosti a členitosti spektra tělocvičných aktivit vhodných pro seberealizaci klientů ve volném čase;
  8. teoretické a praktické při práci s klienty různých typů volnočasových institucí

 2. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

  Absolvent studijního oboru by měl být připraven uplatnit se v praxi především konkrétní práci s klienty různých typů volnočasových organizací, a to zejména v následujících činnostech:

  1. individuální nebo skupinová práce s klienty při nabídce a realizaci volnočasových aktivit s dominující tělocvičnou aktivitou;
  2. získávání finančních zdrojů pro realizaci tělocvičných aktivit;
  3. zabezpečení materiálních podmínek tělocvičných aktivit;

  Absolvent by měl být zároveň připraven k navazujícímu magisterskému studiu - především oboru rekreologie.

 3. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

  Bakalářský studijní obor Rekreologie vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání. Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především:

  1. v profesích a institucích, které vyžadují sociálně-komunikativní a nebo základní pedagogické znalosti a dovednosti;
  2. v institucích zaměřených na využívání volného času pro různé věkové skupiny obyvatel
  3. v profesích a institucích, které vyžadují kompetence související s tělesnou výchovou a sportem.

Bakalářský studijní obor 7401R014-01 – tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

 1. Vymezení výstupních všeobecných odborných a specifických znalostí a dovedností

  Těžiště znalostí a dovedností absolventa bakalářského studijního oboru 7401R014-01 – tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání spočívá v oborově-vědních kompetencích, obecně-pedagogických a sociálně-komunikativních kompetencích.

  Z tělesné výchovy by si měl absolvent osvojit především následující konkrétní znalosti a dovednosti:

  1. obecného kinantropologického základu;
  2. podle přeloženého plánu realizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví (zdra-votně orientovanou zdatnost);
  3. ve vybraných druzích sportů a sportovním tréninku;
  4. organizace a řízení tělocvičné aktivity ve volném čase různých věkových skupin;
  5. zvládnutí rizikových faktorů ovlivňujících bezpečnost pohybových činností a poskytování první pomoci při úrazech;
  6. vyhledávání a zpracování informací zejména v oblasti tělesné výchovy a sportu, disponovat uživatelskými dovednostmi ICT a dokázat je uplatnit v pedagogických činnostech.

 2. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe

  Absolvent studijního oboru by měl být připraven uplatnit se v praxi především na základních školách, a to zejména v následujících činnostech:

  1. individuální nebo skupinová práce s žáky ve výuce tělesné výchovy podle pokynů učitele;
  2. vedení zdravotní tělesné výchovy podle pokynů učitele;
  3. zabezpečení materiálních podmínek tělocvičných aktivit;
  4. pomoci při organizaci a realizaci školních a mimoškolních tělocvičných akcí (např. tělo-výchovných chvilek, sportovních kroužků, sportovních soutěží apod.).

  Absolvent by měl být zároveň připraven k navazujícímu magisterskému studiu - především učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy.

 3. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání

  Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice vytváří předpoklady pro získání od-borné kvalifikace na úrovni nižšího vysokoškolského vzdělání. Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především:

  1. v profesích a institucích, které vyžadují sociálně-komunikativní a nebo základní pedagogické znalosti a dovednosti;
  2. v profesích a institucích, které vyžadují kompetence související s tělesnou výchovou a sportem.

Navazující magisterský studijní obor N7401T013 - Tělesná výchova a sport

 1. Vymezení výstupních všeobecných odborných a specifických znalostí a dovedností
  Posluchači magisterského studia získávají v návaznosti na poznatky bakalářského studia hlubší znalosti z metodologie vědního oboru, filozofické kinantropologie tělesné kultury i v dalších oblastech tělesné výchovy a sportu (pohybové aktivity dospělé a starší populace aj.). Jsou seznámeni s pedagogicko-psychologickými disciplínami a s didaktickými problémy vyučování tělesné výchovy na základních a středních školách, gymnáziích, středních odborných školách a odborných učilištích. Z tělesné výchovy by si měl absolvent dále osvojit znalosti a dovednosti pro tvorbu ŠVP zajišťujících dosažení cílů v oblasti kompetence člověk a zdraví, vytváření trvale pozitivních vztahů k pohybové aktivitě, k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a vyrovnání se s nároky informační společnosti, k vytváření profesní sebereflexe.
 2. Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe
  2. Absolvent studijního oboru by měl být především připraven uplatnit se v praxi na středních školách a 2. stupni základní školy v následujících činnostech:
  1. individuální nebo skupinová práce se studenty, žáky ve výuce tělesné výchovy;
  2. realizací školního vzdělávacího programu v oblasti člověk a zdraví;
  3. schopnosti sebereflexe a hodnocení vlastní práce v tělesné výchově;
  4. v dalších mimoškolních profesních aktivitách učitele tělesné výchovy;
  5. trvale prosazovat pozitivní vztah k pohybové aktivitě a zdůrazňovat jejích zdravotní a hygienické aspekty.
 3. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání
  Navazující magisterský studijní program Tělesná výchova a sport vytváří předpoklady pro získání plně kvalifikovaného učitele tělesné výchovy pro všechny typy škol (mimo speciálních) i uplatnění na trhu práce v oblasti řízení a vedení tělesné výchovy a sportu. Absolventi mohou zvyšovat svoji profesní kompetenci vykonáním státní rigorózní zkoušky (PhDr.) nebo pokračovat v doktorském studijním programu „kinantropologie“ (Ph.D.), nebo najít také uplatnění jako učitelé na vysokých školách.

Doktorský studijní program 7403V001 - Kinantropologie

Od absolventa doktorského studijního programu kinantropologie se očekává prokázání akademické excelence, kterou si akademický titul Ph.D. zasluhuje. Hlavním cílem doktorského studia je nabytí nezávislého kritického vědeckého myšlení, které je budováno jak na přednáškách, konzultacích a odborných seminářích, tak při realizaci vlastního výzkumu v laboratořích. Dalším cílem doktorského studia je intelektuální růst studenta ve znalostech z oboru kinantropologie a získání základních výzkumných kompetencí. K těmto kompetencím patří schopnost vypracování validních výzkumných strategií a zvážení jejich limitací, což vytváří, společně s technickými dovednostmi, předpoklady pro samostatnou výzkumnou činnost absolventa doktorského studijního programu. Nezanedbatelným cílem doktorského studia je schopnost absolventů šířit znalosti z oblasti kinantropologie také na mezinárodní úrovni.

Absolventi budou konkrétně připravováni pro odborné pracovní pozice v oblasti tělesné výchovy a sportu, rekreologie i průmyslu ve službách z oblasti pohybu a zdraví, výzkumných organizacích a v akademickém prostředí vysokých škol. Studium je určeno pro absolventy magisterského studijního programu Tělesná výchova a sport a dalším graduovaným uchazečům z oblasti lékařských, technických nebo biologických oborů, kteří hodlají směrovat získanou specializaci do oblasti výzkumu pohybu člověka. Doktorský studijní obor je zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků schopných samostatné odborné činnosti ve sféře školních a volnočasových aktivit spojených s lidským pohybem. Absolventi budou konkrétně připravováni pro odborné pracovní pozice v oblasti tělesné výchovy, rekreologie, sportovního průmyslu, službách z oblasti pohybu a zdraví, výzkumných organizacích a v akademickém prostředí.