Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogické a školní psychologie

Irena Plevová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 409, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2688
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • 1982, jednooborová psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 1999, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta – katedra psychologie
 • 2009, doc., Pedagogická psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, filosofická fakulta

Vybrané profesní aktivity

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Katedra pedagogické a školní psychologie – výuka: obecná psychologie, vývojová psychologie, psychologické problémy školní praxe.
 • Vzdělávací aktivity pro pracovníky v pomáhajících profesích – kazuistické semináře balintovského typu pro pedagogy, využití dětské kresby v pedagogické praxi, relaxace a zvládání stresu aj.
 • Poradenství a psychoterapie pro dlouhodobě nezaměstnané. Motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Recenzent odborných publikací a článků.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, vývojová psychologie aj.).
 • Psychologické poradenství a psychoterapie v rámci Vysokoškolské psychologické poradny.

Vědecko-výzkumné zaměření

 • Problematika zátěžových situací v edukačním prostředí
 • Problematika školní připravenosti dětí k zahájení školní docházky
 • Dětská kresba a dětský výtvarný projev
 • Kauzální atribuce, atribuční styl, kauzální atribuce a duševní zdraví. PLEVOVÁ, I.: Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí. Olomouc: Hanex, 2007, ISBN: 978-80-85783-84-1. PLEVOVÁ, I.: Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů. Československá psychologie, Praha: Academia, 2009, LIII, 1, s. 1-17, ISSN: 0009-062X.

Grantová činnost:

 • Název projektu: Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého. Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je pod vedením dvou zahraničních expertů vytvoření nového vědeckého týmu v oblasti mezinárodní výzkumné studie HBSC, zdravého životního stylu, podpory pohybové aktivity (PPA), spirituality a zážitkové pedagogiky (ZP) na Fakultě tělesné kultury (FTK), Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Člen expertního týmu pro problematiku spirituality. Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0171, 2012-2014.
 • Název projektu: Připravenost dětí k zahájení školní povinné docházky pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU / Children’s rediness for starting compulsory schoul attendance within the koncept of current curriculum and in term sof comparison with selected EU. Registrační číslo: 406/09/0206, GAČR, 2009-2012.
 • Název projektu: Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR, zvláště dětí a mládeže s aplikacemi na antropologii, školní, poradenské a pedagogické psychologii, klinické antropologii a v ergonomii, 2000 – 2006. Katedra psychologie a patopsychologie a Katedra antropologie PdF UP v Olomouci. Pod číslem: MSM 154100020 (41601026). Dílčí úkol: Výzkum vzájemných vztahů působení stresových situací a některých osobnostních charakteristik.
 • Název projektu: Tvorba a využití výukového videoprogramu. Výcvik sociálně komunikačních kompetencí ke zkvalitnění studijních programů kombinovaného studia speciální pedagogiky. Projekt zařazen do „Programu podpora učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002“. Schváleno březen 2002. Řešitel: Kuja, J. Spoluřešitel: Plevová, I.
 • Název projektu: Analýza efektivity metod a forem minimálních preventivních programů na základních školách. Zadavatel: MŠMT, duben 2001. Cíl projektu: Srovnávací analýza postojů a názorů dotýkajících se problematiky minimálních preventivních protidrogových programů na ZŠ. Porovnání názorů protidrogových preventistů a názory samotných žáků. Postižení reflexe efektivity a kvality uskutečňovaných programů. Řešitel: Plevová,I. Spoluřešitelé: Eva Urbanovská, Jana Křivánková. Program byl MŠMT vybrán v pořadí jako druhá nejvhodnější nabídka.
 • Název projektu: Aplikace neurostimulačního přístroje u mládeže a senzoricky postižené mládeže. MŠMT, 2000. Řešitel: Irainová,I. Spoluřešitel: Plevová, I., Děrda, R.
 • Název projektu: Pedagogická způsobilost v koncepci pregraduálního vzdělávání učitelů na Univerzitě Palackého: program podpory učitelského vzdělávání. MŠMT, 1999. Řešitel: Plevová, I. Spoluřešitel: Petrová, A.:

Vybrané absolvované kurzy a výcviky:

 • Skálův institut – Praha; Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii s teoretickou nádstavbou psychoterapie závislostí – 518 hodin sebezkušenostní výcvikové psychoterapie.
 • IPIPAP - Olomouc, Transakční analýza, teorie a praxe – sebezkušenostní výcvik s teoretickou nádstavbou (350 hodin výcvikové terapie).
 • International Reading Association (IRA) - Kurz aktivizačních výukových metod vycházejících z projektu RWCT (efektivní komunikace a rozvoj kritického myšlení). Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Distanční minimum – program celoživotního vzdělávání. Kompetence: tutor distančního vzdělávání, e-learning, odborník na tvorbu studijních textů distančního vzdělávání, recenze distančních textů. Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Vývoj a diagnostika dětské kresby (lektor PhDr. Lea Švancarová) – význam dětské kresby, diagnostické možnosti, etika při práci s dětským výtvarným projevem aj.
 • Sebezkušenostní výcvik v arteterapii (lektor PhDr. Zbyněk Zicha), muzikoterapie (lektor PhDr. Hana Vyhnálková), systemická terapie (MU Brno, lektor PhDr. Zdeněk Macek).


Academic motivation in the Context of Demographic and Study Characteristics
Irena Plevová, Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Perceived Academic stress in the University Environment.
Irena Plevová, Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová, Aneta Chytilová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Academic motivation in the Context of Demographic and Study Characteristics
Irena Plevová, Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Ethical Aspects of the Teacher-Student Relationship
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

EXPERIENCING THE MEANING IN LIFE BY TEACHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Possibilities of Assessing Cognitive Abilities of Primary-Aged Children in Pedagogical Practice
Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

THE RISKS OF INTERNET USE BY CHILDREN AND THE YOUTH
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study
Michaela Pugnerová, Lucie Křeménková, Irena Plevová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Problematika školní zralosti ve světle multikulturní školy
Michaela Pugnerová, Irena Plevová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits
Irena Plevová, Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová
Rok: 2018
stať ve sborníku

SOCIAL COMPETENCES OF UNIVERSITY STUDENTS IN RELATION TO PERSONALITY CHARACTERISTICS AND FORMS OF STUDY.
Irena Plevová, Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Relationship between Social Competences and Coping Strategies in Czech University Students
Lucie Křeménková, Irena Plevová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z obecné psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z vývojové psychologie
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?
Irena Plevová, Tereza Kimplová, Radim Badošek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A qualitative analysis of the attitudes of university students to university teachers.
Irena Plevová, Michaela Pugnerová, Jana Kvintová
Rok: 2017
stať ve sborníku

A Qualitative Analysis Of The Attitudes To The Migration Crisis
Irena Plevová, Lucie Křeménková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Míra existenciálního naplnění u českých adolescentů ve vztahu k pohlaví
Martina Zouharová, Irena Plevová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps
Ivo Jirásek, Irena Plevová, Miroslava Jirásková, Adéla Dvořáčková
Rok: 2016, Studies in continuing education
článek v odborném periodiku

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?
Irena Plevová, Radim Badošek, Tereza Kimplová
Rok: 2016, Andragogika
článek v odborném periodiku

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Změny v prožívání toho, 'co je důležité', u studentů FTK UP Olomouc zaznamenané prostřednictvím mentálního mapování
Irena Plevová, Miroslava Jirásková, Michal Petr
Rok: 2016, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Inclusive education in the conditions of Czech schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková, Irena Plevová, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Jak na vzdělávání nadaných děti v předmětu matematika?
Veronika Homolková, Irena Plevová
Rok: 2013, Klinická psychologie a osobnost
článek v odborném periodiku

Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů
Alena Petrová, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová, P Dařílek
Rok: 2013, Magister
článek v odborném periodiku

Vybrané aspekty psychické zátěže v pomáhajících profesích
Eva Urbanovská, Irena Plevová
Rok: 2013, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Obecná psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2012, UP
odborná kniha

Pre-school education in the context of curriculum
Eva Šmelová, Alena Petrová, E Souralová, Irena Plevová, L Ludíková, P Dařílek, Lucie Křeménková, M Pugnerová ... další autoři
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries
Alena Petrová, P Dařílek, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic''s conditions
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Psychologické aspekty školní připravenosti
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek, M Pugnerová, Lucie Křeménková
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL
Irena Plevová, Alena Petrová, E Šmelová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Využítí pedagogicko-psychologické diagnostiky před vstupem dítěte do školy
Alena Petrová, Irena Plevová, Eva Šmelová
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Přehled vývojové psychologie
Jitka Šimíčková-Čížková, Ivana Binarová, Kamila Holásková, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka
Irena Plevová, Michaela Pugnerová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan
E Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010, In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti
článek v odborném periodiku

Dělba práce v české rodině
Irena Plevová, Michaela Pugnerová
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku

Subjektivní důležitost životních událostí a atribuční styl u vysokoškolských studentů.
Irena Plevová
Rok: 2009, CESK PSYCHOL
článek v odborném periodiku

Kauzální atribuce aneb jak pátráme po příčinách životních událostí
Irena Plevová
Rok: 2007, Hanex
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BOPPPObecná psychologie a psychol. osobnosti
COBPSObecná psychologie
CZVOVObecná a vývojová psychologie
DPEPSPedagogicko-psychologická diagnostika
GENDEHry a manipulace v mezilidských vztazích
NKVYSVývojová a sociální psychologie
NPPP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
NVYSOVývojová a sociální psychologie
SPSNKSociální psychologie
SPSNTSociální psychologie
SPVSVývojová psychologie
SURPSAplikovaná psychologie
UPSJZPsychologie strategie jednání se žákem
WURPSAplikovaná psychologie
YO1VPVybrané kap. z obecné a vývoj. psycholo.
0ISPKSociální psychologie
0ISPSSociální psychologie
2NKSPSociální psychologie
22SEXSexuální výchova
22ZSSZátěžové situace ve škole
3VYPSVývojová psychologie
4ZOVPObecná a vývojová psychologie
44ZOVObecná a vývojová psychologie
5O1SZáklady obecné psychologie
5V1SVývojová psychologie
55O1SZáklady obecné psychologie
55SP1Psychologické problémy školní praxe 1
55SP2Psychologické problémy školní praxe 2
55V1SVývojová psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BVPSVývojová psychologie
6OJROVybrané kapitoly z psychologie osobnosti
6PSPRPsychologická problematika školní praxe
6PSRDPsychologie rodiny
6PSROPsychologie rodiny
6SZZSSZZ - Základy psychologie pro pedagogy
66JROVybrané kapitoly z psychologie osobnosti
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SROPsychologie rodiny
66VPSVývojová psychologie
7APPSAplikovaná psychologie
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PSDGPsychodiagnostika
7PSYOZáklady psychologie osobnosti
7SCPASociálně patologické jevy v prostředí SŠ
7SZZSSZZ - Psychologie pro pedagogy
7TMPZTvor. a metod. projektů k podpoře zdraví
7VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
7VPROVýchova k partnerství a rodičovství
77PPSAplikovaná psychologie
77SYOZáklady psychologie osobnosti
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PP1SPsychologie pedagogická
8VP1SVývojová psychologie
8ZO1SZáklady obecné psychologie
88O1SZáklady obecné psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88P1SPsychologie pedagogická
88SP1Psychologické problémy školní praxe 1
88SP2Psychologické problémy školní prace 2
9DPPSPedagogická psychologie
9DZSVZátěžové situace ve výuce


AutorNázev práceTypRok
Barot MiroslavSpecifika kyberšikany u českých učitelůdiplomová 2020 
Kožíšková AndreaAgresivní projevy na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Klimková VeronikaInternetové sociální sítě v životech pubescentů a možná rizika jejich užívánídiplomová 2019 
Kutálková AdélaInkluzivní vzdělávání z pohledu osob na něm se podílejícíchdiplomová 2019 
Mischingerová LenkaVnímání zátěže žáků na základní škole.diplomová 2019 
Orszuliková IvetaPozitiva a negativa užívání internetu v mladším školním věkudiplomová 2019 
Zábranská JanaMobbing a bossing na základní školediplomová 2019 
Sigmundová KláraŽivot osob se zdravotním postižením po úraze.diplomová 2018 
Kročková ŽanetaInkluzivní forma vzdělávání pohledem učitelůbakalářská 2019 
Nováková VeronikaVnímání zátěže žáků ve školním prostředí.bakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub