Praktická zkouška z českého jazyka

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajišťuje zkoušky ověřující znalost českého jazyka slovem a písmem.

Zkouška je určena:

 • absolventům vysokých škol, kteří jsou české národnosti, ale studovali vysokou školu v zahraničí;
 • absolventům vysokých škol jiné než české národnosti;
 • absolventům středních (pedagogických) škol, kteří jsou jiné než české národnosti nebo studovali na příslušné střední škole v zahraničí a působí nebo budou působit ve školních, předškolních a mimoškolních zařízeních v České republice.

Zkouška opravňuje držitele osvědčení k výuce na českých školách a k působení v předškolních nebo mimoškolních pedagogických zařízeních, oprávnění se však netýká výuky předmětu český jazyk a literatura, neboť praktická zkouška z českého jazyka nenahrazuje státní zkoušku v závěru vysokoškolského studia českého jazyka a literatury.

Každý zájemce o vykonání praktické zkoušky z českého jazyka si může před zkouškou dohodnout se zkoušejícím dvě bezplatné konzultace. Termín konání zkoušky je stanovován individuálně po vzájemné dohodě zkoušeného a zkoušejícího.

Součástí praktické zkoušky z českého jazyka je:

 1. Test prověřující pravopisné, morfologické a stylistické dovednosti uchazeče na úrovni znalostí absolventa základní školy. (Jedná se o souvislý text s cíleně vynechanými pravopisnými jevy, které má zkoušený za úkol doplnit. Každý pravopisný test je provázen diskusí zjišťující morfologické a stylistické znalosti uchazeče.)
 2. Rozhovor, který slouží k ověření schopnosti zkoušeného komunikovat v českém jazyce a také dovednosti pohotově reagovat na vzniklou komunikační situaci. (Téma rozhovoru přirozeně vyplyne z úvodu, v němž se zájemce o vykonání praktické zkoušky zkoušejícímu představí.)
 3. Porozumění textu, jímž je mapována dovednost uchazeče porozumět základním informacím v předloženém textu a schopnost interpretovat je svými slovy. (Text je vybírán zpravidla z denního tisku a časopisů. Součástí interpretace textu je většinou také nahrazování vybraných jazykových prostředků synonymy či hledání antonym.)

Základní literatura:

 • Pravidla českého pravopisu s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0992-2.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1347-4.
 • STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004. ISBN 80-7235-018-8.
 • HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-7168-306-X.
 • MELICHAR, J. – STYBLÍK, V. Český jazyk: přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem, upravený v souladu s pravidly českého pravopisu z r. 1993. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-527-5.

Doporučená literatura:

 • VINOPALOVÁ, H. Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-762-3.
 • ŠVAMBERK, Z. Cvičebnice češtiny pro zahraniční studenty – nebohemisty. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-251-6.
 • SCHNEIDEROVÁ, E. Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa. Praha: Albatros, 2005. ISBN 80-00-01593-5.
 • NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat – Czech for life – Tschechisch fűrs Leben. Praha: Akropolis, 2006. ISBN 80-86903-23-0.
 • ADAMOVIĆ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1059-0.

Po složení zkoušky získá uchazeč osvědčení o vykonání zkoušky (do měsíce od termínu vykonání zkoušky).

Ukázka testu

Ještě jednou o výrobě, tentokrát piva

Badatelé soudí, že teprve ob_v piva přim_l první zem_dělce, aby začal_ p_estovat ob_lí. Pr_ncip výroby dnes téměř nejvýznam_jšího moku lidstvo ob_vilo č_rou náhodou, když jednoho z předk_ pol_bila m_za a on na dešti zapom_l zb_tky chleba nebo zrní, které _kvasil_.

Ve starov_ku bylo pivo _pravidla ochucováno kořením a b_linkami. Tím se stávalo slad_ím a hust_ím a na jeho hladině plul_ různé př_sady. _dajně dostávali džbán piva i dělníci při stavbě _gypstských p_ramid. Džbány se v_ráběly ručně s/z (vyberte předložku) n_lské hlíny, jejich v_ška se poh_bovala mezi 25 až 30 cent_metry.

Ani dnes si bez piva neumíme představit mnohé svátky a oslavy v_ročí, pivo teče proudem a jen _těží _počítáme, kolik se ho vyp_ije na celém světě. Bli_í informace máme o konzumaci u nás doma. Při návštěvě c_ziny často srovnáváme kvalitu našeho moku s ciz_mi nápoji.

Další informace je možno získat u doc. PhDr. Radany Metelkové Svobodové, Ph.D., na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU (Mlýnská 5, 4. patro, Ostrava), telefon: 597 092 644.