Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Berta Rychlíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2614
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Rychlíková, B. ECVET - kvalitnější pracovní a studijní stáže [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Rychlíková, B. Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů. 2013.
Rychlíková, B. Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech. In: workshop TTnet. Kostelec nad Černými lesy: TT net České republiky, NÚV. 2012.
Rychlíková, B. KARIPO -vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků pro kariérní poradce na SŠ. In: Závěrečná porada projektu KURIKULUM S. Praha: Národní ústav vzdělávání. 2012.
Rychlíková, B. Ergonomie. In: Seminář Ergonomie a výchova ke zdraví. Ostravská univerzita: Ostravská univerzita - Regionální konzultační centrum MSK. 2011.
Rychlíková, B. Evropský nástroj ECVET, příprava podmínek pro implementaci v ČR. 2011.
Rychlíková, B. Oponentský posudek disertační práce. 2011.
Rychlíková, B. Orientace ve sféře práce a práce s informacemi. In: Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce ma SŠ. 1. vyd. Petrovice u Karviné: DAKOL, s.r.o., 2011. s. 70-.
Rychlíková, B. Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ a SOU. In: Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S. Praha: NÚV, 2011. NÚV, 2011. s. 22-25. ISBN 978-80-87063-54-5.
Rychlíková, B. Environmentální problematika v rámci celoživotního vzdělávání učitelů. In: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training. Kostelec nad Černými lesy: Národní ústav odborného vzdělávání, TTnet. 2010.
Rychlíková, B. Průmysl MS kraje a životní prostředí. In: Studium koordinátorů environmentální výchovy. Opava: Klub ekologické výchovy Praha. 2010.
Rychlíková, B. Environmentální aspekty průmyslových technologií. 2009.
Rychlíková, B. a Slovák, S. Odborné vzdělávání: Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Odborné vzdělávání. 2009, roč. 2009, s. 2-2. ISSN 1210-7387.
Rychlíková, B. Odborné vzdělávání a energetická gramotnost. In: Sborník příspěvků z 8.konference partnerství TTnet ČR. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. s. 24-26. ISBN 978-80-87063-25-5.
Rychlíková, B. Odborné vzdělávání a energetická gramotnost. In: Konference Partnerství TTnet ČR. Kostelec nad Černými Lesy: Národní ústav odborného vzdělávání. 2009.
Rychlíková, B. Ochrana životního prostředí. 2009.
Rychlíková, B. TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ: Sborník příspěvků z konference Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. [2009-05-13]. ISBN 978-80-7414-126-3. FVTM UJEP, 2009. s. 55-. ISBN 978-80-7414-126-3.
Rychlíková, B. Tvorba ŠVP z hlediska vedení závěrečných prací studentů UOP. In: Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR. Praha: NÚOV Praha, 2009. NÚOV Praha, 2009. s. 25-27. ISBN 978-80-87063-15-6.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Slovák, S. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU: Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Rychlíková, B. Návrh grantu VEGA. 2008.
Rychlíková, B. Nová role učitele- budoucnost učitelů ve světě práce v MS kraji. 2008.
Rychlíková, B. Posudek rámcového návrhu RVP pro obor průmyslová ekologie. 2008.
Rychlíková, B. Příprava učitelů odborných předmětů pro SOŠ. In: Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR. Praha: nuov, 2008. nuov, 2008. s. 54-58. ISBN 978-80-87063-15-6.
Rychlíková, B., Čadílek, M. a Kropáč, J. Teorie a praxe tvorby školních vzdělávacích programů: projekt ESF CZ.04.1.03/3.1.15.1/0194. 1. vyd. Národní ústav odborného vzdělávání: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 110 s.
Rychlíková, B. Univerzita Prešov. 2008.
Rychlíková, B. Z historie katedry technické a pracovní výchovy. In: 55.výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 98-99. ISBN 978-80-7368-616-1.
Rychlíková, B. Akademia Pedagogiczna, Kraków. 2007.
Rychlíková, B. Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů středních odborných škol. In: Monografie XX.DIDMATTECH 2007. 1. vyd. Olomouc: Votobia Olomouc, 2007. s. 683-685. XX.DIDMATTECH 2007. ISBN 80-7220-296-0.
Rychlíková, B. Environmentální problematika v přípravě učitelů technické výchovy. 2007.
Rychlíková, B. Formy a metody při počítačem podporované výuce na ZŠ, dizertační práce. 2007.
Rychlíková, B. Odborná studie: posouzení inovovaného vzdělávacího programu pro obor skupiny Gastronomie, hotelnictví a turizmus a výukových materiálů pro počáteční a další vzdělávání. 2007.
Rychlíková, B. Pružnost a pevnost - pracovní listy. 2007.
Rychlíková, B. Environmentální výchova ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce v základní škole. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 155-157. ISBN 80-7220-260-X.
Dostál, P., Slovák, S. a Rychlíková, B. Reakreditace učitelství odborných předmětů. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Votobia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-24. ISBN 80-7220-260-X.
Rychlíková, B. Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava. 2006.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Dostálová, J. Environmentální výchova. 2005.
Rychlíková, B. Environmentální výchova na základní škole. 2005.
Rychlíková, B. Materiály 2. 2005.
Rychlíková, B. Technické aspekty environmentální výchovy na středních odborných učilištích v České republice. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania 2005. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 331-333. ISBN 80-8083-151-3.
Rychlíková, B. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. 2005.
Rychlíková, B. a Kvasničková, D. Energie - metodická doporučení. 2004.
Rychlíková, B. Ochrana životního prostředí. 2004.
Rychlíková, B. a Kupka, J. Příprava učitelů pro udržitelný rozvoj na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj: Sborník mezinárodní konference 2004-09-19 Praha. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2004. Ministerstvo životního prostředí ČR, 2004. s. 127-132. ISBN 80-86360-42-3.
Rychlíková, B. Technologie kovů. 2004.
Rychlíková, B. Téma čistší produkce jako součást technického vzdělávání. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník mezinárodní konference 3. 2. 2004 Hradec Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2004. s. 142-145. ISBN 80-7041-318-2.
Rychlíková, B. Environmental education as a part of technology education in the Czech Republic. In: 1st biennial international conference on technology education: Sborník 1st biennial international conference on technology education 2002-07-10 Nižní Novgorod,Ruská federace. Nižní Novgorod: Institut rozvoje vzdělání Nižní Novgorod, 2002. Institut rozvoje vzdělání Nižní Novgorod, 2002. s. 40-44.
Rychlíková, B. Metodický pokyn pro předmět Praktické činnosti. 2002.
Rychlíková, B. Trvale udržitelný rozvoj a technická výchova. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech: Sborník mezinárodní konference 2002-06-11 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc, 2002. Pedagogická fakulta UP Olomouc, 2002. s. 419-422. ISBN 80-7198-531-7.
Rychlíková, B. Modernizacja edukacji ekologicznej w szkolach podstawowych w Republice Czeskiej. In: Inžynieria procesowa w ochranie šrodowiska: Sborník mezinárodní vědecké konference 2000-05-31 Opole. Opole: Slaskie Przedsiebiorstwo OPCJA-IPO, 2000. Slaskie Przedsiebiorstwo OPCJA-IPO, 2000. s. 55-57. ISBN 83-87948-25-X.
Rychlíková, B. Nauka o kovech na začátku 21. století. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník mezinárodní konference 2000-02-08 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická, 2000. Vysoká škola pedagogická, 2000. s. 182-184. ISBN 80-7041-732-4.
Rychlíková, B. Technická výchova a a technické vzdělávání. 2000.
Rychlíková, B. Curriculum of Training Teacher of Technology in the Czech Republic. In: International Conference on Engineering Education: Proceedings of Abstracts 1999-08-10 Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1999. Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1999. s. 69-69. ISBN nemá.
Rychlíková, B. Historie hutnictví a životní prostředí. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc: UP Olomouc, 1999. UP Olomouc, 1999. s. 341-344. ISBN 80-244-0052-9.
Rychlíková, B. Historie hutnictví a životní prostředí. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných předmětech. UP Olomouc, 1999. s. 341-344. ISBN 80-244-0052-9.
Rychlíková, B. Předmět "Technika a životní prostředí" v přípravě učitelů technické výchovy. In: XI. DIDMATTECH: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference XI.DIDMATTECH 98 1998-06-24 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1998. Univerzita Palackého Olomouc, 1998. s. 328-331. ISBN 80-7067-869-0.
Rychlíková, B. Technika a životní prostředí. In: DIDMATTECH ´98: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konfernce 1998-06-24 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. s. 328-330. ISBN 80-7067-869-0.
Rychlíková, B. Výchova studentů k ochraně a tvorbě životního prostředí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1998. Technická univerzita vo Zvolene, 1998. s. 282-284. ISBN 80-228-0795-8.
Rychlíková, B. Významný prvek modernizace průmyslu ČR - minihuť. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 Hradec Králové. Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. s. 212-214. ISBN 80-7041-662-9.
Kapounová, J. a Rychlíková, B. Vzdělávací technologie na katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. In: Pedagogický software 98: Sborník konference Pedagogický software 98 1998-06-04 České Budějovice. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 1998. Scientific Pedagogical Publishing, 1998. s. 321-324.
Rychlíková, B. Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů. 1. vyd. ISBN 80-967339-9-0.
Rychlíková, B. Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů. In: MEDACTA: Sborník konference MEDACTA 1997-06-10 Nitra. Nitra: SLOVDIDAC, 1997. SLOVDIDAC, 1997. s. 667-672. ISBN 80-967339-9-0.
Rychlíková, B. Problematyka ekologiczna w nauczaniu technologii metali w procesie ksztalcenia nauczycieli wychowania technicznego. In: nzynieria oricesowa w ochronie srodowiska. s. 193-198. ISBN 83-85678-84-0.
Rychlíková, B. Technická výchova ve vysokoškolské přípravě vychovatelů. In: Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania 1997-09-09 Banská Bystrica. Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1997. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1997. s. 115-118. ISBN 80-80550-61-1.
Rychlíková, B., Dluhoš, J. a Zelina, O. Základy techniky pro vychovatele. 1997.
Rychlíková, B. Moderní hutnické technologie a ekologickápříprava učitelů technické výchovy. In: DIDMATTECH ´96: Sborník mezinárodní konference 1996-09-04 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996. Pedagogická fakulta UP, 1996. s. 281-284. ISBN 80-7067-664-7.
Rychlíková, B. Otázky ochrany životního prostředí ve strojírenství jako součást technického vzdělávání. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania 1996-09-10 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 1996. Univerzita M. Bela, 1996. s. 251-254. ISBN 80-8882-543-1.
Rychlíková, B. Technologie kovů. 1996.
Rychlíková, B. Ekologické aspekty přípravy učitelů techniky. In: MEDACTA 95: Sborník konference MEDACTA 95 1995-06-14 Nitra. Nitra: Ústav didaktickej technologie PF VŠPG v Nitre, 1995. Ústav didaktickej technologie PF VŠPG v Nitre, 1995. s. 355-358. ISBN 80-967339-4-X.
Autorský Kolektiv, , Vaňková, H., Vaněk, V., Pánek, P., Buzek, L., Dluhoš, J. a Rychlíková, B. Ekologické vzdělávání učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 91 s.
Vaňková, H., Dluhoš, J., Jakubka, Z., Pánek, P., Rychlíková, B., Sýkora, V. a Šilerová, E. Ekologické vzdělávání učitelů. 1995.
Vaňková, H., Dluhoš, J., Jakubka, Z., Pánek, P., Rychlíková, B., Sýkora, V. a Šilerová, E. Ekologické vzdělávání učitelů. 1995.
Rychlíková, B. Ekologické vzdělávání v oblasti techniky na pedagogické fakultě v Ostravě. In: Education Programme for Environmentally Sustainable Development. Praha: Univerzita Karlova Praha, 1995. Univerzita Karlova Praha, 1995. s. 45-47.
Rychlíková, B. Technika a energetika v ekologické přípravě učitelů. In: Životní prostředí se týká nás cšech. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. Ostravská univerzita, 1995. s. 85-88.
Rychlíková, B. Training Teachers of Technical Education in the Sphere of Ecology. In: Environmental Issues Education and Training: Sborník konference Environmental Issues Education and Training 1995-07-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: University of Matej Bela, 1995. University of Matej Bela, 1995. s. 179-181. ISBN 80-85162-84-9.
Rychlíková, B. Příprava učitelů technické výchovy v oblasti ochrany a tvorby ŽP. In: Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví: Sborník konference Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví 1994-10-12 Frýdek Místek. Frýdek-Místek: Vysoká škola báňská, HGF Ostrava, 1994. Vysoká škola báňská, HGF Ostrava, 1994. s. 164-167. ISBN 0474/8476.
Rychlíková, B. Allgemeine inhaltliche Rahmenvorschlage fur den Gegenstand Okologie. In: EC TEMPUS Office, Brusel: TEMPUS GEP Erfurt. Erfurt: Padagogische Hochschule Erfurt/Muhlhausen, EC TEMPUS Office, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt/Muhlhausen, EC TEMPUS Office, 1993. s. 165-170. ISBN 3923831323.
Rychlíková, B., Pánek, P., Vaněk, V. a Vaňková, H. Informace o problematice ekologické výchovy na univerzitě v Ostravě. In: EC TEMPUS Office Brusel: Sborník TEMPUS GEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. s. 5-6. ISBN 3923831277.
Rychlíková, B. K přípravě studentů učitelství v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. In: Ekologie- etika- technika - vzdělávání. Praha: ECOMENIUS, 1993. ECOMENIUS, 1993. s. 88-92.
Rychlíková, B. Okologische Zielrichtung fur Energetik - Unterricht der Padagogiksstudenten and der Ostravaer Universitat im Lehrgegenstand Technische Erziehung. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sobrník TEMPUS TEP Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. s. 16-17. ISBN 3923831323.
Rychlíková, B. Výchova k péči a ochraně ŽP v přípravě učitelů technické výchovy v předmětu materiály a technologie. In: Technická výchova jako současť technického vzdelávania: Sborník konference Technická výchova jako současť technického vzdelávania 1993-09-09 Banská Bystrica. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita M.Bela Banská Bystrica, Slovensko, 1993. Univerzita M.Bela Banská Bystrica, Slovensko, 1993. s. 89-91. ISBN 80-85162-48-2.


AutorNázev práceTypRok
Beneš RostislavVýchova k ochraně a tvorbě životního prostředí na SŠdiplomová 2016 
Merglová EvaEnvironmentální výchova ve Velkém světě technikydiplomová 2016 
Hořáková JanaStudium environmentální problematiky jako součást vzdělávání v oboru kuchař-číšník na SOŠdiplomová 2015 
Krusberská MarieEnvironmentální problematika ve výuce oboru kkuchař-číšník na SOŠdiplomová 2014 
Bezděk StanislavPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako součást odborných předmětů SOŠdiplomová 2012 
Čuhanič OndřejKoncepce oboru středních odborných škol ochrany osob a majetkudiplomová 2012 
Dalihod LiborZvyšování bezpečnosti provozu automobilů - pomůcka pro výuku na SOŠdiplomová 2012 
Koreníková MiroslavaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠdiplomová 2012 
Ludvík TomášVyužití interaktivní tabule v environmentální výchově na SOŠdiplomová 2012 
Pašková DarinaPostupy pro zpracování biomasy pro energetické účelydiplomová 2012 
Pospíšil RomanNedestruktivní zkoušení materiálů - učební pomůcka pro SOŠdiplomová 2012 
Šimeček LukášBezpečnost práce a požární ochrana v zámečnické firmědiplomová 2012 
Urbanová VěraŠkolní vzdělávací program pro vybrané předměty Praktické školy jednoletédiplomová 2012 
Štibingerová IvanaEnvironmentální výchova jako součást práce s rodiči v Rodinném centru Kaštánekdiplomová 2011 
Hrevúšová JanaEnvironmentální problematika ve výuce odborných předmětů na SOŠdiplomová 2010 
Kuchař RobertPrůřezové téma environmentální výchova jako součást ŠVPdiplomová 2010 
Manišová HanaKlíčové kompetence nezbytné pro studium oboru cukrářdiplomová 2010 
Mrtýnek JosefEnvironmentální problematika ve výuce odborných předmětů na SOŠdiplomová 2010 
Ošťádalová AlicePrůřezové téma člověk a životní prostředí ve vybraných předmětech SOŠdiplomová 2010 
Pospěchová DagmarAplikace výsledků environmentální výchovy v lesní pedagogice na praktické školediplomová 2010 
Remeš ZdeněkEnvironmentální výchova jako součást ŠVP na SOŠ v odborných předmětechdiplomová 2010 
Venclíková PetraEnvironmentální problematika v odborných předmětech SOŠdiplomová 2010 
Barabáš MiroslavZařazení environmentální problematiky do ŠVP SPŠS Valašské Meziříčí v oboru truhlářdiplomová 2009 
Bartoš LiborZařazení environmentální problematiky do odborných předmětů strojírenského oboru - Zámečnické práce ve stavebnictvídiplomová 2009 
Gibarti JaroslavPříprava ŠVP pro odborné předměty v oboru autoopravárenství na RB SOU Ostrava- Vítkovicediplomová 2009 
Langer JanUčební text "Svařování" pro SPŠ s využitím práce se SMART tabulídiplomová 2009 
Lisníková JanaZařazení environmentální problematiky do ŠVP SŠ v oboru kosmetičkadiplomová 2009 
Machaň VáclavProblematika odpadních vod ve strojírenství - zpracování učební pomůcky pro environmentální výchovudiplomová 2009 
Trnka RomanTepelné zpracování kovů - Kalenídiplomová 2009 
Honajzerová HanaEnvironmentální výchova na SOŠ - učební pomůcky pro připravované RVP v oboru kuchař-číšníkdiplomová 2008 
Hrabcová JanaNávrh a ověření průřezového tématu Environmentální výchova ve školním vzdělávacím programudiplomová 2008 
Hellerová LenkaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchař - číšníkdiplomová 2007 
Jeřábek OndřejModerní metody ve svařování kovů - zpracování učební pomůckydiplomová 2007 
Karasová EditaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchař - číšníkdiplomová 2007 
Nenková ŠárkaEnvironmentální výchova na SOŠ pro TPM v oboru obchodník - učební pomůcky pro předmět zbožíznalstvídiplomová 2007 
Sysalová MonikaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchařdiplomová 2007 
Blaštíková PetraEnvironmentální výchova ve výuce ekonomických předmětů na SOU služebdiplomová 2006 
Míček MichalKomparace volného času dětí školního věku v USA, stát Aljaška (Cordova) a České republiky (Ostrava)diplomová 2004 
Beneš RostislavVzájemná vazba odborných předmětů a praktické výuky s ohledem na aplikaci průřezových tématbakalářská 2014 
Kořenek PetrLakýrnické materiály a jejich dopad na životní prostředí jako součást ŠVP oboru malíř - lakýrník - natěrač.bakalářská 2014 
Hořáková JanaEnvironmentální problematika jako součást výuky kuchař-číšník na SOŠbakalářská 2013 
Brablíková LenkaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠ - obor číšníkbakalářská 2012 
Labaj VáclavTepelné zpracování kovůbakalářská 2011 
Ludvík TomášUčební pomůcky pro environmentální výchovu na ZŠbakalářská 2010 
Koreníková MiroslavaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠbakalářská 2009 
Pašková DarinaŠkolní vzdělávací program odborných předmětů pro SPŠ v České Lípěbakalářská 2009 
Čehová MarkétaEkonomické aspekty ochrany životního prostředí na SOŠbakalářská 2008 
Hrevúšová JanaEnvironmentální výchova jako součást školního vzdělávacío programu - rozpracování do tématu Ekonomika domácnostibakalářská 2008 
Manišová HanaHistorie a současnost cukrářství v českých zemíchbakalářská 2008 
Mrtýnek JosefEnvironmentální problematika jako součást výuky číšníků na SOŠbakalářská 2008 
Pospěchová DagmarKovové a nekovové materiály ve výuce na SOŠ - zámečnické prácebakalářská 2008 
Slováček MilanStatika ve výuce na SOŠbakalářská 2008 
Gorný JiříEnvironmentální výchova v praktickém výcviku oboru zámečníkbakalářská 2007 
Langer JanModerní postupy ve strojírenství - soubor didaktických pomůcek pro svařováníbakalářská 2007 
Zlámalová LenkaEnvironmentální problematika ve výuce oboru kadeřníkbakalářská 2007 
Honajzerová HanaEnvironmentální výchova v odborném předmětu stolničení na SOU služebbakalářská 2006 
Hrabcová JanaEnvironmentální problematika v odborné výuce pracovních činností na zvláštní školebakalářská 2006 
Kuchař RobertEnvironmentální aspekty v přípravě mistra na odborný výcvik kuchařů na SOUbakalářská 2006 
Remeš ZdeněkEnvironmentální problematika v odborné výuce oboru kuchař na SOUbakalářská 2006 


Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol
Hlavní řešiteldoc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
Období1/2007 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
rss
social hub