Náležitosti přihlášky ke studiu na Pedagogické fakultě

Ke studiu všech oborů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se podává pouze elektronická přihláška, žádné dokumenty se na fakultu neposílají. Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost údajů není dále kontrolována. Doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů, musí si pro každý z nich podat samostatnou přihlášku, poplatek se platí za každou podanou přihlášku zvlášť. Společná platba, za více podaných přihlášek není možná, byla by považována za chybnou. Všem podaným přihláškám je přidělen jedinečný specifický symbol pro platbu.

Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatí správně předepsaný poplatek spojený s přijímacím řízením (podáním přihlášky ke studiu) ve výši 560 Kč. Platbu je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, nebude přihláška přijata a zůstane neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.

Doporučujeme uchazeči, aby si na internetu v modulu e-přihlášky ověřil skutečnost, že poplatek za přihlášku uhradil správně; a to v takovém termínu, aby v případě nutnosti stačil platbu do 28. února 2017 provést znovu.

  • Mezní termín pro podání přihlášek: 28. února 2017
  • Mezní termín pro zaplacení přihlášek: 28. února 2017
  • Mezní termín pro podání a zaplacení přihlášek u doktorských studijních oborů: 15. května 2017

Dokládání výsledků předchozího studia a požadovaných potvrzení

Ověřené kopie maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu a dalších požadovaných potvrzení, odevzdají přijatí uchazeči až u zápisu do studia. Žádné dokumenty se na fakultu předem neposílají.

Fakultou požadovaná potvrzení

  • Ke studiu oborů v programu Tělesná výchova a sport je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného oboru bez omezení.
  • Ke studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol je podmínkou přijetí doložení lékařského potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.