Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Hudební teorie a pedagogika (3, doktorský, P/K)

Použité zkratky:
3standardní doba studia v letech
P/Kprezenční i kombinovaná forma studia

V návaznosti na obecné zásady postgraduálního doktorského studia je účelem tohoto studia v oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF OU výchova vědeckých pracovníků, schopných podílet se tvůrčím způsobem na výzkumu v oblasti hudební pedagogiky a v úrovni, umožňující absolventům aktivní účast na rozvoji oboru publikační činností.

Jádrem studia je vytvoření a obhájení disertační práce v rozsahu do 180 stránek strojopisu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Posluchač doktorského studia postupuje podle individuálního studijního plánu za vedení školitele a konzultantů, navštěvuje stanovené přednášky, semináře a konzultace, skládá dílčí zkoušky a studium ukončuje státní doktorskou zkouškou. Těžiště této vědecké přípravy spočívá v samostatném studiu doktoranda a veškerá její náplň se přizpůsobuje tématu disertační práce. Posluchač je v častém styku se svým školitelem a jednou ročně předkládá výkaz své plánované (cca září-říjen) a poté splněné (cca červen) činnosti oborové radě studia.

Doktorské studium na PdF OU probíhá pod vedením děkana fakulty a jím jmenované oborové rady, a to ve dvojí možné formě:

 • jako studium interní (trvá nejdéle tři roky, doktorand dostává stipendium v přibližné výši 11.250 Kč a zařazuje se na katedře do vědecké, pedagogické a organizační práce),
 • jako studium externí (kombinovaně), které trvá zpravidla tři roky a studující nemají nárok na hmotné zabezpečení.

Studium je bezplatné.

Vědecko-výzkumné aktivity

Absolvent/absolventka doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika je etablován/a v domácím oborovém kontextu, prokazuje dlouhodobou a pravidelnou badatelskou práci, včetně činnosti projektové, konferenční a publikační. Je připraven/a na funkci konzultační a hodnotitelskou v oblasti vlastního disertačního tématu. Ve vědecké a výzkumné činnosti spojené s doktorským studiem se KHv PdF OU zaměřuje především na aktuální problémy hudební teorie, pedagogiky a didaktiky, na dějiny regionální hudební kultury a hudební výchovy, na uměleckou a pedagogickou interpretaci hudebního díla a na další klíčová hudebněvýchovná témata. Publikačními výstupy jsou nejčastěji v návaznosti na aktivní účast doktorandů na mezinárodních vědeckých konferencích příspěvky v konferenčních sbornících, zastoupeny jsou ale také studie v recenzovaných odborných časopisech, popř. monografie. KHv PdF OU má dlouholetou tradici pořádání muzikologických konferencí Janáčkiana, která byla založena v roce 1977 v Ostravě. Vedle janáčkovské problematiky byla zaměřena pozornost také na současné trendy v hudební pedagogice za účasti předních českých, slovenských, polských i dalších zahraničních odborníků a doktorandů, pro něž je vytvářená specifická platforma doktorské jednací sekce. Ze všech ročníků konferencí byly vydány sborníky, hojně citované v hudebně pedagogické i muzikologické (janáčkovské) literatuře. S vědecko-výzkumnou činností doktorandů souvisí také vědecké a rozvojové grantové aktivity katedry hudební výchovy. Doktorandi se nejčastěji zapojují do grantových aktivit typu SGS, IRP a FRVŠ.

Součástí katedry hudební výchovy je Centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK), jehož zřízení vymezuje hlavní výzkumné zaměření pracoviště. Část členů a doktorandů katedry se podílí na vědecké činnosti Centra podle svého profesního zaměření. Výzkumné centrum řeší problematiku spojenou s výzkumem hudební kultury ostravského regionu, jejími inspiračními zdroji a přesahy do celonárodních a nadnárodních celků; hudební tvorba na Ostravsku a její vazby na specifické podmínky regionu, hudba jako fenomén kulturního života v pomezních oblastech, kontakty mezi národními hudebními kulturami (zejména českou, polskou, slovenskou a v minulosti i německou) a z toho vyplývající: a) specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; b) regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie včetně didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou konkurzu na základě přihlášky, která se podává elektronickou cestou. Přijímají se absolventi magisterského vysokoškolského studia učitelství hudební výchovy a příbuzných oborů. Náplní konkurzu je ověření znalostí v oboru, orientační zkouška z jednoho neslovanského jazyka (zpravidla angličtiny nebo němčiny) a rozprava o předložené studii uchazeče (v rozsahu minimálně 5-8 stran textu) s tematickou vazbou na předpokládanou specializaci studia a na zaměření disertační práce. Téma disertační práce tedy může navrhnout sám uchazeč a při konkurzním pohovoru dochází k jeho upřesnění nebo se po dohodě s uchazečem stanoví téma vhodnější.

Během studia na PdF OU vykoná doktorand šest dílčích zkoušek:

 1. Metodologické a teoretické problémy studia – vstup do obecné i hudebně pedagogické, příp. muzikologické vědecko badatelské problematiky.
 2. Neslovanský jazyk – zpravidla angličtina nebo němčina; zkouška může být absolvována na vysoké škole mimo OU, na níž doktorand působí (u absolventů jazykových studijních oborů může být zkouška automaticky uznána).
 3. Filozofie a estetika – filozofický základ věd o umění a obecná estetika; metodologie společenských věd. Zkouška vede k poznání aktuálních filozofických aspektů studovaného oboru, k prohloubení vědeckého základu myšlení a k osvojení zásad vědecké práce ve společenských vědách.
 4. Pedagogika – specifikace podle tématu disertační práce
 5. Komplexní analýza skladeb – komplexní skladebná a estetická analýza hudební tvorby. Zkouška ověřuje doplnění nezbytných hudebních znalostí doktoranda.
 6. Hudební pedagogika - dějiny a systematika hudební výchovy, metodologie hudební pedagogiky a její aspekty estetické, filozofické, psychologické, sociologické aj.

Ke každé z uvedených zkoušek připraví doktorand písemnou práci v dohodě se školitelem a examinátory. Po přijetí do studia budou s doktorandy projednány individuální studijní programy a konkretizovány požadavky ke zkouškám.

Náplň státní doktorské zkoušky:

 1. teorie a dějiny umění
 2. teorie a dějiny hudby
 3. hudební pedagogika

Zkouší jmenovaná zkušební komise s ohledem na doktorandovu specializaci. Studium je zakončeno obhajobou disertační práce, kterou posuzují dva oponenti.

Disertační práce obsahuje ucelené zpracování daného problému podle následující obecné osnovy:

 1. Úvod do problematiky a přehled současného stavu jejího zkoumání.
 2. Vlastní řešení problému v několika kapitolách, pokud možno s využitím empirického výzkumu.
 3. Obsáhlejší závěry, shrnující výsledky řešení a obsahující též nástin jejich aplikace a dalších možností studia daného problému.
 4. Seznam použitých pramenů a literatury.
 5. Přílohy.

Preferována budou aktuální témata, umožňující věcná řešení, srovnávací analýzy, historický přístup, empirický výzkum, hlubší hodnocení apod. Práce musí být psána odborným jazykovým stylem s použitím poznámkového aparátu. Nemohou být přijaty pouhé popisy praxe bez zdůvodnění a bez hodnocení a práce esejistické povahy. Je žádoucí, aby doktorand během studia publikoval dílčí výsledky své práce, event. články na příbuzná témata, vystupoval na odborných konferencích, řešil dílčí problematiku v návaznosti na grantové zakázky.

Disertační práce se předkládá ve čtyřech exemplářích, vázaných ve formátu A4. Současně odevzdává doktorand 20 exemplářů resumé (tzv.autoreferát), které informuje o obsahu práce, o použitých metodách řešení a o možnostech aplikace (cca 15 stran strojopisu), alespoň s jedním cizojazyčným shrnutím problematiky. Dále resumé obsahuje seznam publikovaných, k tématu disertace se vztahujících, prací autora (u prací se spoluautory s vymezením jejich podílu).

Studium v doktorském studijním programu probíhá v rámci kreditního systému podle individuálního plánu pod vedením školitele. Absolventům studia se uděluje akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Možnosti výběru specializace a tématu disertační práce mohou zájemci konzultovat s vedoucím či členy oborové rady doktorského studia na katedře hudební výchovy PdF písemně (katedra hudební výchovy PdF OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory) nebo po telefonické domluvě (775 108 019). Mimořádně vhodné jsou pochopitelně osobní konzultace.

Přihlášky ke studiu podané elektronickou cestou přijímá studijní oddělení PdF OU do 15. května 2019, přijímací řízení proběhne v červnu 2019. K odevzdání studie určené ke konkurzu (v rozsahu minimálně 5-8 stran textu) a strukturovaného životopisu budou uchazeči písemně vyzváni.

Kontaktní osobnou pověřenou dílčími osobními konzultacemi se zájemci o studium je doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D..

Složení oborové rady

Seznam studentů


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2018

facebook
rss
social hub