Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Zápisy do 1. ročníku studia na Pedagogické fakultě pro akademický rok 2019/2020

Informace se týkají pouze uchazečů, kteří jsou navrženi na přijetí (netýká se uchazečů, kteří nejsou přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru a těch, kteří v přijímacím řízení nevyhověli).


Bakalářské programy

Na základě ustanovení § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, je podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

U zápisu do studia všichni uchazeči odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Bez této kopie nelze uchazeče do studia zapsat.

Fakultou požadovaná potvrzení

Lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení.

 • obor Rekreologie
 • program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Formulář k potvrzení ikona pdf

Lékařem potvrzený formulář odevzdají u zápisu všichni uchazeči navržení na přijetí na Tělesnou výchovu se zaměřením na vzděláváníRekreologii (ostatních programů se netýká). Bez potvrzení nelze uchazeče do studia zapsat.


Magisterský program

Na základě ustanovení § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, je podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

U zápisu do studia všichni uchazeči odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Bez této kopie nelze uchazeče do studia zapsat.

Fakultou požadovaná potvrzení

Lékařské potvrzení, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

 • Program Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Formulář k potvrzení ikona pdf

Lékařem potvrzený formulář odevzdají všichni uchazeči navržení na přijetí na Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Bez potvrzení nelze uchazeče do studia zapsat.


Navazující magisterské programy

Na základě ustanovení § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění je podmínkou pro přijetí ke studiu na vysoké škole v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, ukončení studia v bakalářském studijním programu.

U zápisu do studia všichni uchazeči odevzdají úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu. Bez této kopie nelze uchazeče zapsat do studia.

Fakultou požadovaná potvrzení

Lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat studium daného programu bez omezení.

 • aprobace Tělesná výchova pro 2. stupeň základních škol
 • aprobace Tělesná výchova pro střední školy

Formulář k potvrzení ikona pdf

Lékařem potvrzený formulář odevzdají všichni uchazeči navržení na přijetí na aprobace Tělesná výchova (ostatních aprobací a programů se netýká). Bez potvrzení nelze uchazeče do studia zapsat.
Po ověření, že uchazeč splňuje všechny zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, bude předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče. Po převzetí rozhodnutí bude uchazeč zapsán do 1. roku studia na Pedagogické fakultě.

 • Zápisy do studia probíhají v budově fakulty na ulici Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory.
 • K zápisu, který bude trvat cca 2 hodiny, si doneste psací potřeby, platný doklad totožnostipožadované dokumenty (úředně ověřený doklad o dosaženém vzdělání, případně lékařské potvrzení, pokud je požadováno).
 • Pokud se nemůžete osobně k převzetí rozhodnutí a zápisu do studia dostavit, může být zápis proveden zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci předložené u zápisu, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí a se zápisem do studia. Formulář pro udělení plné moci k zápisu do studia na PdF OU.
 • Z vážných důvodů lze žádat o umožnění zápisu do studia v náhradním termínu dne 18. září 2019, tento zápis je však v souladu se Směrnicí rektora 207/2014 zpoplatněn částkou 500 Kč. Formulář Žádost o náhradní termín zápisu do 1. ročníku zašlete nejpozději do 12. července 2019. Na později zaslané žádosti nebude brán zřetel.
 • Dnem zápisu se stáváte posluchačem vysoké školy, tento den může být vydáno potvrzení o studiu.
 • Uchazeč, který se ve stanoveném termínu nezapíše do studia a do pěti dnů od tohoto termínu se řádně neomluví, není studentem OU (viz Studijní a zkušební řád OU).
 • V září 2019 (v týdnu od 16. září 2019) se uskuteční vstupní školení pro nově příchozí studenty fakulty. Bližší informace obdržíte u zápisu do studia.
 • Přihlášku k ubytování (univerzitní koleje) můžete elektronicky podat od 1. června do 31. července 2019 na Portále OU. Vyrozumění o ubytování bude rozesíláno po 10. srpnu 2019. Po tomto datu je možné podat přihlášku, případně získat informace o ubytování na adrese .

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 06. 2019

facebook
rss
social hub