Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Didaktika českého jazyka a literatury

 • doktorský studijní obor v rámci studijního programu Specializace v pedagogice

Doktorský čtyřletý obor je určen pro zájemce o didaktiku českého jazyka a literatury, kteří jsou absolventy magisterského (navazujícího magisterského) studia zaměřeného na učitelství českého jazyka pro ZŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně souvisejících oborů.

Jeho koncepce reflektuje potřeby konstituování oborových didaktik jako svébytných vědeckých disciplín v souladu se společenským požadavkem zkvalitnění vzdělávání a dlouhodobě probíhající odbornou diskusí nad obsahem vzdělávání, inovací kurikula a s tím souvisejícími standardy pregraduální přípravy pro učitelskou profesi.

Studijní plán je tvořen těmito složkami:

 • povinnými předměty pro studenty obou zaměření;
 • povinným modulem pro studenty zaměřené na didaktiku českého jazyka, nebo na didaktiku literatury;
 • povinně volitelnými předměty oborově zaměřenými;
 • volitelnými předměty zaměřenými na výukovou činnost, na odborné publikační, výzkumné aktivity studentů a pobyty na zahraničních univerzitních či výzkumných pracovištích;
 • předměty spojenými s vytvořením a obhájením přípravné verze disertační práce, obhajobou disertační práce, vykonáním státní doktorské zkoušky.

Absolventi studia jsou odborníky vybavenými rozsáhlými znalostmi oboru didaktiky českého jazyka a literatury a zkušenostmi z vlastního výzkumu, kteří nacházejí uplatnění jako pedagogové na vysokoškolských pracovištích realizujících učitelské obory, odborní pracovníci ve vědeckých institucích zaměřených na vzdělávání, ve státní správě v oblasti školství a vzdělávání, příp. v soukromém sektoru jako autoři, redaktoři či posuzovatelé učebnic a dalších didaktických materiálů nebo odborní poradci v národních či mezinárodních institucích. Disponují kompetencemi pro budoucí vědeckou činnost na takové profesionální úrovni, která jim umožní samostatný výzkum. Jejich dovednosti zahrnují schopnosti pracovat v odborných vědeckých týmech, formulovat originální badatelské otázky, navrhovat témata výzkumu, samostatně shrnovat a interpretovat výsledky dosavadního výzkumu, vystupovat na konferencích a dalších odborných fórech a vědecky publikovat.

Studenti oboru didaktika českého jazyka a literatury participují na výzkumných úkolech katedry v rámci perspektivního výzkumného směru katedry Čeština v edukaci, čtenářství a čtenářská gramotnost.

V roce 2017 byli řešiteli či spoluřešiteli následujících projektů:

 • „Mapování vlivu metody výuky čtení na formování čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím moderní technologie“ (SGS10/PdF/2016–2017)
 • „Vnímání variantnosti v češtině u dětí a mládeže ve vztahu k vyjadřování v médiích a ke školní výuce“ (SGS8/PdF/2016-2017)
 • Přijímací zkoušky u uvedeného oboru probíhají formou odborného pohovoru k předloženému projektu disertační práce a další zamýšlené orientaci adepta v oboru (volba modulu k didaktice jazyka nebo didaktice literatury). U pohovoru může být prověřena také znalost cizího jazyka (angličtiny).

Požadované doklady:

 • strukturovaný životopis (včetně sdělení o dosavadní úrovni znalostí cizího jazyka – angličtiny);
 • ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském magisterském vzdělání daného směru;
 • projekt zamýšlené disertační práce (včetně předběžného návrhu vhodných výzkumných metod a základní bibliografie k problematice projektu); v té souvislosti uchazeč zdůvodní svůj výběr studijního modulu (didaktika jazyka nebo didaktika literatury);
 • potvrzení o získané pedagogické praxi (nebo návrh jejího doplnění v průběhu studia doktorského programu);
 • přehled dosavadní publikační činnosti a dalších akceptovatelných odborných aktivit (tj. kromě publikační činnosti také účast na konferencích, zahraniční stáže aj.);
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo odborného pracovníka;
 • případně jiná získaná odborná nebo jazyková osvědčení, resp. certifikáty.

Složení oborové rady doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka a literatury v rámci studijního programu Specializace v pedagogice na KCD PdF OU v Ostravě

Interní členové OR:
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.KCD PdF OU
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.KCD PdF OU
doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.KIK PdF OU
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.KCD PdF OU
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.KPA PdF OU
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.KCD PdF OU
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. (předsedkyně)KCD PdF OU
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.KFY PřF OU
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.KCL FF OU - od 23. 4. 2018
Externí členové OR:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) – od 6. 11. 2017
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, PhD.Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
Prof. Mag. Hana SodeyfiInstitut slavistiky Vídeňské univerzity (Rakousko) - do 1. 10. 2017
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.Pedagogická fakulta Univerzity J. Ev. Purkyně v Ústí n. Labem
doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.Pedagogická fakulta MU v Brně
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě (Slovensko)
doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - od 23. 4. 2018

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 08. 2018

facebook
rss
social hub