OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Zuzana Sikorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 303, budova SA
funkce:proděkanka pro vědu a výzkum
obor činnosti:obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, garant pedagogicko-psychologické složky učitelské přípravy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na OU
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2719
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. a Fialová, I. Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources. In: 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media - changing schools?. Lisbon: Universidade Lusofona. 2017.
Sikorová, Z. Posudek na článek Metaanalýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu zeměpisu a vlastivědy. 2017.
Sikorová, Z. Koncept "scaffolding": možnosti využití při zkoumání podpory učení žáků založeném na práci s výukovými materiály. Hlavní referát. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2016.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU. 2016.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3.
Sklenářová, N. a Sikorová, Z. Pojetí kvality vysokoškolské výuky z hlediska dokumentů vzdělávací politiky. In: Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 10-39. ISBN 978-80-7464-865-6.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Labischová, D. Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů. In: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. České Budějovice: PdF, Jihočeská univerzita. 2016.
Gejgušová, I. a Sikorová, Z. Scaffolding ve výuce mateřštiny. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc. 2016.
Sklenářová, N., Sikorová, Z., Malach, J. a Kocór, d. M. Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. 2016.
Sikorová, Z., Horsley, M. a Červenková, I. Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement. In: 13th International Conference on Textbooks and Educational Media. Berlin: Humboldt-Universitaet zu Berlin. 2015.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Malčík, M. Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů. In: Škola a její křižovatky: Škola a její křižovatky. Sborník z konference České pedagogické společnosti 2015-03-26 České Budějovice. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015. ISBN 978-80-90524.
Sikorová, Z. Paper review: The authenticity of resources for the teaching of foreign languages and cultures in France: variable geometry notion. 2015.
Sikorová, Z. Paper review: 20-years Evolution in French secondary school science textbooks. 2015.
Sikorová, Z. Paper revivew: Beyond Binary Discourses? Pakistan Studies Textbooks and Representations of Cultural, National, and Global Identity. 2015.
Sikorová, Z. Recenze studie "Faktory ovplyvňujúce postoje detí k znevýhodneným rovesníkom". 2015.
Malčík, M., Malach, J., Sikorová, Z. a Pavlica, K. Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, s. 70-72. ISSN 1338-9742.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 302-313. ISBN 978-80-261-0551-0.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Sikorová, Z., Horsley, M., Braga Garcia, T. a Rodríguez Rodríguez, J. 12th International Conference on Textbooks and Educational Media: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 2015.
Malčík, M., Mechlová, E., Sikorová, Z. a Mentel, A. Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology. In: ICETA2014: 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Proceedings. Piscataway: IEEE Press, 2014. IEEE Press, 2014. s. 311-317. ISBN 978-1-4799-7739-0.
Sikorová, Z., Malčík, M., Mechlová, E. a Mentel, A. Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology. In: 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec: Technical University in Košice, American Chamber of Commerce in Slovak Republic and Cisco Systems Slovakia. 2014.
Sikorová, Z. a Horsley, M. Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review. Orbis scholae. 2014, roč. 8, s. 43-60. ISSN 1802-4637.
Malach, J. a Sikorová, Z. Educational system of the Czech Republic. In: European Education (and Training) Systems. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. s. 229-266. ISBN 978-83-8019-017-7.
Červenková, I., Malčík, M., Guziur, J. a Sikorová, Z. Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 53-60. ISBN 978-80-7464-561-7.
Sikorová, Z. a Dvořák, D. Orbis scholae, Vol. 8/2: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 2014.
Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická diagnostika a profese učitele. 2014.
Sikorová, Z. Posudek na studijní opory pro e-learningový kurz Dějiny sociální pedagogiky. 2014.
Sikorová, Z. Recenze studie "Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a jejich zhodnocení". 2014.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Agentura Gevak, s.r.o., 2014. Agentura Gevak, s.r.o., 2014. s. 59-71. ISBN 978-80-86768-90-8.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729.
Sikorová, Z., Dvořák, D. a Horsley, M. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: Editorial. Orbis scholae. 2014, roč. 8, s. 5-8. ISSN 1802-4637.
Sikorová, Z. a Malach, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostravice: Pedagogická fakulta OU. 2014.
Sikorová, Z. a Malach, J. Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 87-105. ISBN 978-80-7464-653-9.
Sikorová, Z. Posudek na studijní oporu Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace. 2013.
Sikorová, Z. Posudek na studijní oporu Výukové metody a organizace vyučování. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malach, J. a Sikorová, Z. The use of learning materials and study habits of undergraduate teacher students. In: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 12th IARTEM International Conference on textbooks and Educational Media. Ostrava: Pedagogická fakulta OU a IARTEM. 2013.
Sikorová, Z. A Virtuous Circle: How teachers influence educational resources. In: Futureducation: Learning in a Digital Age. Melbourne: Australian Publishers Association. 2012.
Sikorová, Z. Krize učebnic? aneb tištěné versus digitální učebnice. In: Medzinárodna konferencia Kríza pedagogiky?. Bratislava: Pedagogická Fakulta Univerzity Komenského. 2012.
Sikorová, Z. Posudek na výukové filmy - Sekundární viktimizace. 2012.
Sikorová, Z. Východiska pro hodnocení učebnic. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice: Ostravská univerzita. 2012.
Sikorová, Z. Výchova k finanční gramotnosti. 2012.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Činnosti žáků s učebnicí. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta. 2011.
Sikorová, Z. Role učebnice ve výuce na 2. stupni ZŠ - synéza výzkumných zjištění. In: 19. konference ČAPV. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: MU Brno. 2011.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostella: IARTEM, 2011. IARTEM, 2011. s. 550-556. ISBN 978-84-8408-145-6.
Sikorová, Z. The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic. IARTEM e-Journal. 2011, č. 4, s. 1-22. ISSN 1837-2104.
Sikorová, Z. a Červenková, I. The Role of Textbooks in Secondary Schools. In: The 11th International Conference on Textbooks and Educational Media. Kaunas: Vytautas Magnus University. 2011.
Sikorová, Z. Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice. In: WSPÓŁCZESNE STRATEGIE I WYZWANIA EDUKACYJNE. Chelm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. 2011.
Sikorová, Z. Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice. In: Wspólczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne. Chelm: Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa v Chielmie, 2011. Państwowa Wyzsza Szkola Zawodowa v Chielmie, 2011. s. 152-160. ISBN 978-83-61149-0507.
Sikorová, Z., Malčík, M. a Pavlica, K. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. celostátní konference ČAPV.. 2010.
Sikorová, Z. a Gúberová, M. Education in the Czech Republic. 2010.
Sikorová, Z. Motivation to Learn about Teaching and Learning Materials, and their Use during Teacher Education in Australia. 2010.
Gúberová, M., Prokešová, M., Kurelová, M., Malach, J. a Sikorová, Z. Pedagogická evaluace 2010 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2010.
Sikorová, Z. Styly užívání učebnic. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostravice: Pedagogická fakulta OU. 2010.
Sikorová, Z. Učitel a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. 120 s. ISBN 978-80-7368-923-0.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků ze XVII. ročníku konference ČAPV.. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 318-324. ISBN 978-80-7368-769-4.
Sikorová, Z. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Sikorová, Z. a Malčík, M. Proč učitelé užívají učebnice?. In: Kurikulum a učebnice z pohladu pedagogického výskumu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 2009.
Sikorová, Z. Role a užívání učebnic jako výzkumný problém. In: Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 53-64. ISBN 978-80-7315-174-4.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostela: Vestfold University College. 2009.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2009.
Sikorová, Z. Textbook-based activities in the classroom.. In: Peace, Democratization and Reconciliation in Textbooks and Educational Media. Ninth International Conference on Textbooks and Educational Media.. Tonsberg: IARTEM, Vestfold University College, 2008. IARTEM, Vestfold University College, 2008. s. 159-165. ISBN 978-0-9580587-6-6.
Sikorová, Z. a Knecht, P. 9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, s. 128-129. ISSN 1211-4669.
Sikorová, Z. Autoevaluace ve školské praxi. 2007.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v praxi. 2007.
Sikorová, Z. Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol. In: Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Paido, 2007. s. 31-40. ISBN 978-80-7315-148-5.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Sikorová, Z. Textbook-based activities in the classroom. In: The Ninth International Conference on Textbooks and Educational Media. Tonsberg, Norsko. 2007.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV.. České Budějovice: PdF JU, 2007. PdF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6.
Sikorová, Z. Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu. 2007.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Sklenářová, N. Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7368-272-9.
Sikorová, Z. Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konference.. 2006.
Sikorová, Z., Červenková, I. a Sklenářová, N. Pedagogická evaluace 2006 [Workshop]. Malenovice, Česká republika. 2006.
Sikorová, Z. The textbook selection in primary and secondary schools. In: BRUILLARD, É. et al (eds) Caught in the Web or Lost in the Textbook?. Paris: Jouve, 2006. Jouve, 2006. s. 341-348.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů. 2006.
Sikorová, Z. Sociální interakce ve vztahu učitel - žák. 2005.
Sikorová, Z. Textbook selection in primary and secondary schools. In: 8th International Conference on Textbooks and Educational Media. Caen. 2005.
Sikorová, Z. Transforming curriculum as teachers activity. In: Has Past Passed? Textbooks and Educational Media for the 21st Century. Stockholm: Stockhlom Institute of Education Press, 2005. Stockhlom Institute of Education Press, 2005. s. 256-261. ISBN 91-7656-598-X.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitelů základních a středních škol. 2004.
Sikorová, Z. Výběr učebnic na základních a středních školách. 1. vyd. Ostrava: Repronis; Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2004. 150 s. ISBN 80-7042-373-0.
Sikorová, Z. Multikulturní výchova III. Praktikum. 2003.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Mechlová, E., Malčík, M. a Sikorová, Z. Quality of E-Learning. In: Information and Communication Technology in Education: Proceedings Information and Communication Technology in Education 2003-09-10 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 132-136. ISBN 80-7042-888-0.
Sikorová, Z. Transforming textbooks as teacher´s activity. In: 7th International Conference of IARTEM. Bratislava. 2003.
Sikorová, Z. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. 2003.
Sikorová, Z. Evaluating Textbooks as Teacher´s Activity. In: The Sixth Conference of International Association for research on Textbooks and Educational Media: Learning and Educational Media. The Trird IARTEM Volume. Tartu (Estonsko). Tartu (Estonsko): University of Tartu, 2002. University of Tartu, 2002. s. 84-91. ISBN 9985-56-653-X.
Sikorová, Z. Jak vybírat učebnice. Komenský. 2002, roč. 126, s. 100-103. ISSN 0323-0449.
Sikorová, Z. Konference IARTEM o učení a edukačních médiích. Pedagogika. 2002, roč. 52, s. 366-369. ISSN 3330-3815.
Sikorová, Z. Metodický posudek distančního textu Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodický posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Metodiký posudek na distanční text . 2002.
Sikorová, Z. Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů. 2002.
Sikorová, Z. Výběr učiva a zpracování učiva učitelem ve výuce. In: Výzkum školy a učitele: 10. výroční mezinárodní konference ČAPV: sborník referátů (CD-ROM). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. s. 1-1.
Sikorová, Z. Význam dovednosti vybrat si učebnici v učitelské přípravě. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Repronis, 2002. Repronis, 2002. s. 355-366. ISBN 80-70-42-218-1.
Sikorová, Z. Evaluace informačních zdrojů v práci učitele. In: Pedagogická diagnostika 2001: Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 2001 2001-09-04 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 119-124. ISBN 80-7042-184-3.
Sikorová, Z. Evaluating textbooks as teacher´s activity. In: International Conference on Learning and Educational Media. Tartu. 2001.
Sikorová, Z. Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitele. In: Sborník projektu VZO CEZ J09/98: 174500001: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 147-154. ISBN 80-7042-189-4.
Sikorová, Z. Klima ve výchovných ústavech. 2001.
Sikorová, Z. Obrana učebnic. Pedagogická orientace. 2001, roč. 200, s. 29-35. ISSN 1211-4669.
Sikorová, Z. Znaky dobré školy jako projev kvality. 2001.
Sikorová, Z. Kritéria výběru učebnic učiteli na I., II. a III. stupni. In: VII. celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum v ČR 2000-06-28 . Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. Technická univerzita v Liberci, 2000. s. 172-177. ISBN 80-7083-468-4.
Sikorová, Z. Obtížnost textů učebnic ČJ pro 2. ročník ZŠ. 1999.
Sikorová, Z. Seznamy kritérií pro hodnocení učebnic učiteli. In: Pedagogická diagnostika 99: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 99 1999-09-15 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 169-171. ISBN 80-7042-160-6.
Kolektiv Autorů, a Sikorová, Z. Standardy ke státním závěrečným zkouškám a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací. Ostrava: PdF OU, 1999.
Sikorová, Z. Změny pojetí práce učitele ve vztahu k tendencím rozvoje výuky na vysokých školách. In: Príprava učitelov pre 21. storočie: Príprava učitelov pre 21. storočie. Zborník z 2. slovensko-česko-poľsko-maďarského sympózia . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 1999. Univerzita Mateja Béla, 1999. ISBN 80-8055-318-1.
Sikorová, Z. Problémy diagnostiky a výběru učebnic v práci učitele. In: Pedagogická diagnostika 97: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: PdF OU, 1998. PdF OU, 1998. ISBN 80-7042-126-6.
Sikorová, Z. A.S.Neill: antiautoritativní pedagogika. In: Pedagogika III. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. s. 57-60.
Sikorová, Z. Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru. In: Problemy školy wiejskiej: Problemy skoly wiejskiej . Opole: Unywersytet Opolski, 1996. Unywersytet Opolski, 1996.
Sikorová, Z. Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru. In: Problemy skoly wiejskiej. Opole. 1996.
Sikorová, Z. A Principal´s Inservice Training Package for Increasing Teacher Praise. 1992.


ZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
BKSKPŠkolní pedagogika
BOBDIObecná didaktika
BPSKPŠkolní pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
E-ECREducation in the Czech Republic
E-RESEducational Research
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKSROSrovnávací pedagogika
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSROVSrovnávací pedagogika
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
P-EDOEdukacja doroslych
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
WN1VZTeorie vzdělávání
XDIDADidaktika
XSRPASrovnávací pedagogika a andragogika
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
2DIPRObecná didaktika s praxí
2HODNHodnocení a užívání učebnic
2KURITeorie a praxe školního kurikula
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2OBDDObecná didaktika
2OBDKObecná didaktika
2PDPRPed. psych. problémy školní praxe
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2SROPSrovnávací pedagogika
2SROVSrovnávací pedagogika
2SRVNSrovnávací pedagogika
22DPRPed. psych. problémy školní praxe
22IDObecná didaktika
22ODNHodnocení a užívání učebnic
22ROVSrovnávací pedagogika
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3SEVYSeminář k pedagogickému výzkumu
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ADIDidaktika
33ASPSrovnávací pedagogika a andragogika
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
1FIVOFilozofie výchovy
1KODOPedagogická komunikace
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1ZPEOZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3OBDOOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3SOPOSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
3VZPVVypracování závěrečné práce a její veden
4OBDOOborová didaktika 2
4OBD0Oborová didaktika
4VVIOŘízení výchovně vzdělávacích institucí
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AutorNázev práceTypRok
Škuta VlastimilScaffoldingové strategie ve výukových materiálech používaných ve výchově k občanství na 2. stupni ZŠdiplomová 2017 
Rusková TerezaAnalýza učebnic fyziky z hlediska genderudiplomová 2016 
Kaprálová HanaUžívání učebnic ve výuce matematiky na středních školáchdiplomová 2015 
Šimšová KateřinaUžívání textových materiálů při studiu oboru Pedagogika na vysoké školediplomová 2014 
Klodová JanaTvorba metodických listů pro předmět křesťanská výchova na 2. stupni ZŠdiplomová 2013 
Králová MarkétaUžívání textových materiálů ve výchově ke zdraví na 2. stupni základní školy.diplomová 2013 
Šnoriková MarkétaAnalýza a srovnání dvou paralelních učebnic matematiky pro střední školydiplomová 2013 
Kormančíková ZuzanaUčebnice a jiné textové zdroje v předmětu ,,Pedagogika" na středních školách a vyšších odborných školách.diplomová 2012 
Onderková ZuzanaMotivace ke studiu učitelství a k učitelské profesidiplomová 2011 
Trzyniecká ZuzanaMetody vysokoškolské výuky v současnostidiplomová 2011 
Andrýsková KláraStyly užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce Anglického jazyka na 2.st. ZŠdiplomová 2010 
Sochová PetraUžívání učebnic v hodinách občanské výchovy na ZŠdiplomová 2010 
Škrabalová ZuzanaMotivace k učení žáků střední školydiplomová 2010 
Bechná ŽanetaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce českého jazyka na ZŠdiplomová 2009 
Formánková LudmilaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce matematiky na druhém stupni základní školydiplomová 2009 
Kubíková IvetaVýuka cizího jazyka u dětí v předškolním věkudiplomová 2009 
Molková IvanaUžívání učebnic a dalších didaktických prostředků ve výuce angličtiny na ZŠdiplomová 2009 
Muchová MartinaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce občanské výchovy na ZŠdiplomová 2009 
Kucharczyková PavlaVolnočasové aktivity žáků ZŠ ve vztahu k jejich školní úspěšnostidiplomová 2008 
Mlejnková RadkaPojetí vysokoškolské výuky ve Švédsku a ČRdiplomová 2008 
Paníčková HanaHodnocení učebnic anglického jazyka pro začátečníkydiplomová 2008 
Jamnická GabrielaVliv rodiny školy při výběru povolánídiplomová 2007 
Poláchová DanaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠdiplomová 2007 
Tomisová KateřinaNázory učitelů studentů a rodičů na kurikulární reformu na gymnáziíchdiplomová 2007 
Vanická AndreaCharakteristiky současné vysokoškolské výuky z pohledů studentůdiplomová 2007 
Folta DanielVýběr a užívání učebnic a jiných textových výukových materiálů ve výuce německého jazyka na středních školáchdiplomová 2006 
Balnerová OlgaHodnocení učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základní školy z pohledu učitele a žákadiplomová 2005 
Dvořáková KláraNázory českých a belgických studentů učitelství tělesné výchovy na kvalitu přípravydiplomová 2005 
Hnilová AlenaVyužití a užívání učebnic ve výuce přírodopisudiplomová 2005 
Křivová LenkaVýběr a užívání učebnic zeměpisu na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Kuzníková KateřinaPráce žáka 2. stupně základní školy s učebnicí přírodopisudiplomová 2005 
Schořová HanaNázory studentů učitelství v Belgii a České republice na používání učebních textůdiplomová 2005 
Sovová BarboraUčebnice v práci učitele přírodopisu na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Soukupová KarolínaVýběr a užívání učebnic anglického jazyka na 2. stupni základních školdiplomová 2004 
Michnová BarboraUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v prvním ročníku bakalářského studia.bakalářská 2017 
Gorčicová VeronikaUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v absolventském ročníku bakalářského studiabakalářská 2016 
Kopecká AdrianaPostupy vysokoškolských studentů při učení z textubakalářská 2016 
Myslíková MichaelaUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v navazujícím magisterském studiu.bakalářská 2016 
Aujezdská MichaelaMotivace k učení u žáků 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnáziíbakalářská 2015 
Krutílková AnnaStyly a přístupy k učeníbakalářská 2015 
Bajerová ZuzanaUžívání textových materiálů ve výuce na 2. stupni ZŠbakalářská 2014 
Benčová HelgaSrovnání systému dalšího vzdělávání v České republice a v zahraničíbakalářská 2014 
Bystroňová KateřinaMotivace účastníků neformálního profesního vzděláváníbakalářská 2014 
Johánková Harhajová AnnaUžívání textových materiálů ve výuce a přípravě vysokoškolských studentů: srovnání kombinované a presenční formy studia.bakalářská 2014 
Kolasa GabrielHodnocení textových materiálů užívaných ve vysokoškolském studiu oboru Andragogikabakalářská 2014 
Mořkovská KamilaHodnocení textových materiálů užívaných v dalším vzděláváníbakalářská 2014 
Srovnalová PavlínaUžívání textových materiálů při přípravě na zkoušky u studentů kombinované a prezenční formy studiabakalářská 2014 
Berka MartinVyužití zážitkového učení ve firemním vzděláváníbakalářská 2013 
Dohnal MarekVnější podmínky vzdělávání dospělých v kombinovaných formách studiabakalářská 2013 
Hanyášová LenkaVzdělávání pracovníků Hasičského záchranného sborubakalářská 2013 
Hlavačková AdélaBariéry v přístupu k formálnímu vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Klenková ZlataDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůbakalářská 2013 
Kupčáková KvětaZpětná vazba v systému vzdělávání v pracovní a personální agentuřebakalářská 2013 
Mechlová KateřinaVzdělávání zaměstnanců zaměřených na obchodní činnostbakalářská 2013 
Sabelová MarkétaStrategie výuky v podnikovém vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Šebestová KateřinaMotivace ke studiu u prezenčních a kombinovaných forem studia společenskovědních oborů na vysoké školebakalářská 2013 
Hovjacká LucieFaktory ovlivňující účast dospělé populace v procesu celoživotního učení.bakalářská 2012 
Jakubková LucieSrovnání přístupů k učení u studentů prezenční a kombinované formy studia na vysoké školebakalářská 2012 
Krpcová ZlatušeSrovnání přístupů k učení u žáků presenčního a dálkového, případně večerního, studia na střední školebakalářská 2012 
Penkovová PetraVyužití televizního vysílání při vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Robenková MartinaProfesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2012 
Sadílek TomášAnalýza vzdělávacích potřeb v organizacibakalářská 2012 
Doleželová AdélaRegionální témata v kurikulu a kurikulárních materiálech na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Řehák ZdeněkProfesní vzdělávání příslušníků celní správybakalářská 2010 
Vyskočilová KvětaPoužití didaktického testu ve školní praxibakalářská 2010 


Edukační média
Hlavní řešitelPhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Užívání učebnic na 2. stupni základní školy
Hlavní řešitelPhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub