OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Poplatky za studium

Poplatky za přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

Bankovní kontakt
Administrativní poplatek: 560 Kč
Číslo účtu: 931761
Kód banky - ČNB Ostrava: 0710
Variabilní symbol: 451011
Specifický symbol (důležitý): vygenerován při podání e-přihlášky
Termín uhrazení poplatku:28. února 2017

Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatí správně předepsaný poplatek spojený s přijímacím řízením (podáním přihlášky ke studiu). Platbu je nutné provést přesně podle instrukcí v e-přihlášce, uvést všechny spojovací symboly (číslo účtu, variabilní a specifický symbol). Pokud jakýkoliv údaj nebude uveden, nebo bude uveden nesprávně, nebude přihláška přijata a zůstane neplatná. Poplatek nelze platit na univerzitě v hotovosti.

Pokud si uchazeč podává více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol.

Platba za přihlášku pokrývá náklady celého přijímacího řízení, bez ohledu na počet částí přijímací zkoušky. Poplatek se nevrací, a to ani v případech, kdy si uchazeč podání přihlášky rozmyslí, když se ke zkoušce nedostaví, když nebude přijat, nebo když bude přijímací zkouška prominuta.

Doporučujeme uchazeči, aby si na internetu v modulu e-přihlášky ověřil skutečnost, že poplatek za přihlášku uhradil správně; a to v takovém termínu, aby v případě nutnosti stačil platbu do 28. února 2017 provést znovu.

Chybné a pozdě uhrazené platby jsou uchazečům vráceny. Fakulta v těchto případech účtuje manipulační poplatek ve výši 100 Kč. K chybné platbě dojde vlivem neuvedení nebo chybného uvedení spojovacích symbolů pro platbu, příp. uhrazením částky v chybné výši. Pozdě uhrazená platba je taková, která byla odeslána po 28. únoru 2017.

facebook
rss
social hub