OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty KVV

Péče o studenty a o jejich tvůrčí prezentaci v průběhu studia předpokládá mezifakultní spolupráci v rámci kateder výtvarné výchovy českých univerzit a zahraničních vysokých škol:

  • Alberta College of Art + Design, 1407-14 Ave NW, Calgary, AB Canada
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polsko
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, Polsko
  • Vysoká škola pedagogická, Eger, Maďarsko
  • Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, Slovensko
  • Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, Slovensko
  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko
  • Universita Komenského v Bratislave, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava.

Forma studia a jeho program výhledově počítají s  propustností a variabilitou vzdělávacích programů vhodných pro nabídku výměnných forem studijních pobytů posluchačů zahraničních univerzit.